Програма розвитку малого підприємництва на 2019-2020 роки

Опубликовано 22.12.2019

Програма розвитку малого підприємництва на 2019-2020 роки

УКРАЇНА

МИРНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

12.12.2018 Мирноград                                                                                             № VII/54-5

Про затвердження Програми

розвитку малого і середнього

підприємництва в м. Мирноград

на 2019 – 2020 роки

Відповідно до Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємства в Україні», керуючись Стратегією розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 504-р і Стратегією економічного та соціального розвитку м. Димитров на 2016 – 2021 роки, яка затверджена рішенням Димитровської міської ради від 18.05.2016 № VII/11-1 та враховуючи основні заходи і завданнявизначеними Планом заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 292-р, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мирноградська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку малого і середнього підприємництва в м. Мирноград на 2019 – 2020 роки (далі – Програма) згідно з додатком.

2. Фінансовому управлінню Мирноградської міської ради (Сущенко) при формуванні бюджету міста 2019 – 2020 роки передбачити кошти на реалізацію Програми.

3. Виконавчим органам міської ради, установам та організаціям міста – учасникам Програми, забезпечити виконання заходів у визначені терміни і про проведену роботу інформувати відділ економіки, аналізу та прогнозування Виконавчого комітету міської ради щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку міста, інвестиційної діяльності, розвитку підприємництва (Жук).

Міський голова О.Л. Брикалов

Додаток до рішення

Мирноградської міської ради

12.12.2018 № VII/54-5

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………………3

 1. Характеристика Програми розвитку малого та середнього підприємництва в

м. Мирноград на 2019-2020 роки...………………………………………………….5

2. Стан і аналіз проблем малого підприємництва в м. Мирноград ..………………….7

3. Мета Програми………………………………………………………………………..12

4. SWOT – аналіз розвитку малого бізнесу в м. Мирноград…………………………..13

5. Ресурсне та інформаційне забезпечення, створення інфраструктури

підтримки підприємництва ……………………………………………………….... 14

6. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької

діяльності……………………………………………………………………………….15

7. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка……………………………………..16

8. Профорієнтаційна підготовка та перепідготовка кадрів для сфери

малого підприємництва ……………..……………...………………………………...17

9. Організація та контроль за виконанням Програми та механізм ії

реалізації………………………………………………..…………………………… .18

10. Очікувані результати від реалізації Програми…………………………………….19

11. Основні заходи реалізації Програми розвитку малого та середнього підприємництва міста Мирноград на 2019-2020 роки………………………….....20

1. Впорядкування нормативного регулювання

підприємницької діяльності ……………………………………………….......20

2.Ресурсне та інформаційне забезпечення, створення

інфраструктури підтримки малого підприємництва ………………………....23

3.Фінансово-кредитна та інвестиційна політика ………..………………………26

4.Профорієнтаційна підготовка та перепідготовка кадрів для сфери малого підприємництва ………………………………………………………………… 27

Вступ

Підприємницька діяльність є основою економічного і соціального розвитку, вирішення соціальних проблем, подолання бідності та забезпечення високого рівня життя громадян. Набуття Україною конкурентоспроможності у сучасному світі нерозривно пов’язане із модернізацією її економіки. Як засвідчує міжнародний досвід, важливою складовою чинників зміцнення конкурентоспроможності національної економіки є підприємництво.

Сьогодні саме з малим та середнім підприємництвом держава пов’язує надію на швидкі позитивні структурні зміни в економіці, вихід з економічної кризи та створення умов для розширення впровадження ринкових реформ.

Великою мірою роль підприємництва полягає у вирішенні питання зайнятості, що проявляється, насамперед, у здатності малого та середнього бізнесу створювати нові робочі місця і поглинати надлишкову робочу силу. Особливо це стосується нинішнього стану справ як в Україні в цілому, так і в нашому регіоні зокрема. Адже в той час, коли йде процес скорочення робочих місць на великих підприємствах, малі фірми не тільки зберігають, але й створюють нові робочі місця.

Розвиток малого підприємництва є складовою соціально-економічного розвитку міста, тому питання розвитку малого підприємництва залишається одним із важливих і розглядається як стратегія зростання з набуттям якісних змін в економіці та розширенням соціальної бази реформ.

Програма розвитку малого підприємництва в м. Мирноград на 2019-2020 рр. (далі Програма) розроблена відповідно до заходів програми із завданнями, визначеними Планом заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 292-р, до стратегічних пріоритетів розвитку міста, які прописані в Стратегії економічного та соціального розвитку м. Димитров на 2016-2021 роки, що затверджена рішенням Димитровської міської ради від 18.05.2016 №VII/11-1 та Законів України «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», Закону України «Про адміністративні послуги», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних програм підтримки малого підприємництва затверджених наказом Держкомпідприємництва України.

Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплексу заходів, спрямованих на створення правових,фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку підприємництва у місті.

Програма визначає основні шляхи реалізації на міському рівні державної політики розвитку малого підприємництва у тісному зв’язку з політикою зайнятості населення та інвестиційними напрямками розвитку міста.

Програма спрямовує зусилля органів місцевого самоврядування на створення сприятливих умов для ефективного функціонування підприємницького сектору та більш повного використання його потенціалу.

1. Характеристика

місцевої програми розвитку малого та середнього підприємництва

м. Мирноград на 2019-2020 роки

1. Загальна характеристика міста
Площа ( км. кв.) – 22,75 Кількість населення (тис. чол.) – 50,2 Специфіка – вугільна промисловість

Відсоток безробітних до всього працездатного населення (2,7 %)

2. Дата затвердження Програми (найменування і номер відповідного рішення)
3. Головний замовник Програми: Виконавчий комітет Мирноградської міської ради
Головний розробник Програми: відділ економіки, аналізу та прогнозування Виконавчого комітету Мирноградської міської ради

Співрозробники: Мирноградський міський центр зайнятості, Фінансове управління Мирноградської міської ради

4.

Мета Програми: Головною метою Програми є спрямування дій місцевих органів виконавчої влади на покращення бізнес-клімату в місті, об’єднання зусиль влади, громади та бізнесу, активізація залучення інвестицій та ефективне використання ресурсів для вирішення проблем соціально-економічного розвитку міста
5. Перелік пріоритетних завдань Програми: -запровадження постійного діалогу між місцевою владою та бізнесом, налагодження системи зворотного зв’язку; -забезпечення ефективної реалізації державної регуляторної політики

-сприяння малому підприємству в розвитку виробничої бази шляхом надання в оренду незадіяних виробничих площ і потужностей, використання вільних приміщень;

-підтримка малого підприємництва в інформаційному, кадровому, фінансовому, кредитному, організаційному напрямках;

-забезпечення зайнятості населення шляхом підтримки підприємницької ініціативи;

- залучення приватного бізнесу до участі в закупівлях товарів, робіт і послуг за державні кошти;

-організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів суб'єктів підприємницької діяльності;

-


6.

Очікувані кінцеві результати від реалізації програми в динаміці змін цільових показників:

Станом на 01.10.2018

Прогнозні показники (на 2019 рік)
Кількість діючих суб’єктів МСП/кількість суб’єктів МСП на 10 тис. чол.. населення (од.) 126 130
Чисельність працюючих у суб’єктів МСП (осіб) 7232 7400
Кількість фізичних осіб – підприємців (осіб) 1244 1300
Обсяг реалізації (робіт, послуг) суб’єктами МСП, млн. грн. 1344,0 1600,0
Надходження до бюджетів від суб’єктів МСП (тис. грн.) 30,7 (очікуваний) 33,0
Кількість об’єктів інфраструктури підтримки суб’єктів МСП (од.) бізнес-центри бізнес-інкубатори

технопарки

лізингові центри

фінансово-кредитні установи: спілки, установи взаємного кредитування

фонди підтримки підприємництва

інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

біржі

інформаційно-консультативні установи

страхові компанії

аудиторські фірми


- -

-

-

-

3

-

-

-

-

-

3

-

- -

-

-

-

3

-

-

-

-

-

3

-

Залучення суб’єктів МСП до виконання робіт/послуг за державні кошти – кількість (од.)/ обсяги (тис. грн.) 220/7131,4 260/8200,0
7. Термін і етапи реалізації Програми 2019-2020 роки
8. Загальний обсяг фінансування,тис. грн 650,0
9. Об’єми коштів, необхідних на фінансування заходів передбачених в місцевому бюджеті, т. грн. 650,0
10. Основні джерела фінансування кошти місцевого бюджету; кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття; інші джерела

11. Система організації контролю за виконанням Програми щоквартальний аналіз виконання заходів, передбачених Програмою, відділом економіки, аналізу та прогнозування Виконавчого комітету міської ради

2. Стан і аналіз проблем малого підприємництва в м. Мирноград

Мале підприємництво – найбільш мобільний сектор економіки, який реагує на зміни попиту та кон’юнктуру ринку, забезпечує швидке переливання капіталу у пріоритетні, більш доходні галузі і сфери діяльності, сприяє вирішенню основних соціальних проблем.

Розвиток малого підприємництва є особливим і вкрай важливим сегментом господарського комплексу, інструментом участі значної частини економічно активного населення міста Димитрова у підприємницькій діяльності, має суттєвий вплив на підвищення бази оподаткування для бюджетів всіх рівнів, зниження рівня безробіття, насичення ринку різноманітними товарами та послугами.

Кожних два роки міською радою приймається Програма розвитку малого підприємництва.

Загальний стан розвитку малого та середнього підприємництва у м. Мирноград характеризується такими показниками, як кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, чисельність зайнятих на малих підприємствах, частка малих підприємств в загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг). Розглянемо більш детально динаміку розвитку кожного з вище зазначених показників за останні чотири роки.

Згідно статистичних даних на 01.10.2018 року у місті всього функціонує 126 підприємства, з них 118 – малі підприємства, 8 – середні. Згідно даних статистики кількість найманих працівників дорівнює 7 232 особи, обсяг реалізованої продукції складає 1344028,7 тис. грн.

За даними реєстраційної служби станом на 01.10.2018 у місті зареєстровано 682 юридичні особи та 1244 фізичних осіб - підприємців.

У 2018 році очікувані надходження коштів до місцевого бюджету від приватних підприємств малого і середнього бізнесу складатимуть 30,7 млн. грн., шо на 77,5 % більше від надходжень 2017 року.

Динаміка надходжень коштів до місцевого бюджету від здійснення підприємницької діяльності (тис. грн.)

Станом на 01.10.2018 в оренді знаходиться комунальне майно (будівлі та приміщення) по договорах, укладених в попередні роки, а саме: з фізичними та юридичними особами - підприємцями на площі 1950,47 м.кв. та з державними і комунальними установами на площі 1913,55 м.кв. Також наявні пустуючі вбудовані приміщення в кількості 5 од. на загальній площі 436,1 м.кв. та будівля колишнього кінотеатру на площі 1753,9 м.кв.

В 2018 році компенсація єдиного внеску здійснювалась на 9 нових робочих місць за направленням центру зайнятості з відшкодуванням роботодавцю фактичних витрат нарахованого єдиного внеску на загальну суму 17,1 тис. грн.

За рахунок компенсації витрат роботодавця на оплату труда за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа ВПО створено 12 робочих місць, компенсовано 116,7 тис. грн..

Різновидом ресурсної підтримки малого підприємництва є залучення його суб’єктів до участі у тендерних торгах за рахунок бюджетних коштів. Станом на 01.10.2018 в м. Мирноград міським відділом освіти та центральною міською лікарнею було здійснено 220 замовлень від суб’єктів малого бізнесу для виконання робіт та послуг за державні кошти на суму 7 131,4 тис. грн.

Центр надання адміністративних послуг у м. Мирноград (далі – Центр) розпочав діяльність з 1 липня 2013 року, на виконання завдання Президента України щодо Концепції реформування місцевого самоврядування. В роботі Центра на 01.10.2018 приймають участь 11 суб’єктів надання адміністративних послуг:

 • відділ архітектури, містобудування та земельних відносин Виконавчого комітету Мирноградської міської ради,
 • служба у справах дітей Виконавчого комітету Мирноградської міської ради,
 • сектор у справах сім’ї та молоді Виконавчого комітету Мирноградської міської ради;

відділ економіки, аналізу та прогнозування Виконавчого комітету Мирноградської міської ради;

 • управління комунальної власності;
 • відділ державної реєстрації Виконавчого комітету Мирноградської міської ради;
 • відділ ведення Реєстру територіальної громади виконавчого комітету Мирноградської міської ради;
 • Головне управління Держгеокадастру у Донецької області;
 • Департамент Державної Архітектурно-будівельної інспекції у Донецькій області;
 • Головне територіальне управління юстиції в Донецькій області;
 • ДПРЗ-9 ГУДСНС України в Донецькій області.

Станом на 01.10.2018 Центром було надано 5096 адміністративних послуг. Консультацій надано – 100 одиниць.

Протягом 9 місяців 2018 році Мирноградським міським центром зайнятості проведено 39 семінарів «Як розпочати свій бізнес?», 23 тренінги «Соціальне підприємництво» і «Трейнінг з основ бізнес-планування» за участю соціальних партнерів у яких прийняло участь 870 осіб.

Також, на виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», щодо здійснення діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, Мирноградською міською постійно здійснюються заходи з планування діяльності по підготовці регуляторних актів та відстеження їх результативності. Забезпечується неухильне дотримання термінів відстеження результативності діючих регуляторних актів згідно плану здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів в місті, які оприлюднюються в офіційних засобах масової інформації.

Однією із головних проблем, яка зараз стоїть перед економікою міста, є розвиток підприємництва та малого бізнесу. В результаті проведеного дослідження вдалося виділити з поміж великої кількості проблем найбільш суттєві, ті що негативно впливають на господарську діяльність підприємств, гальмують розвиток малого бізнесу:

-недосконала нормативно-правова база;

-великий тягар оподаткування;

-обмеженість або повна відсутність матеріально-фінансових ресурсів, у тому числі:

-обладнання, достатньої суми стартового капіталу;

-відсутність у більшості працездатного населення орієнтирів і навичок для самореалізації в підприємницькій діяльності.

Аналіз стану розвитку малого підприємництва у місті свідчить про те, що позитивні зрушення в цьому секторі економіки відбуваються недостатніми темпами. Малий бізнес розвивається переважно в торгівельно-посередницькій діяльності; значно менше - у будівництві, промисловості.

Програма розвитку малого та середнього підприємництва передбачає цілісну систему конкретних заходів по кожному з напрямків.

3. Мета, основні завдання та цілі Програми

Головною метою Програми є спрямування дій місцевих органів виконавчої влади на покращення бізнес-клімату в місті, об’єднання зусиль влади, громади та бізнесу, активізація залучення інвестицій та ефективне використання ресурсів для вирішення проблем соціально-економічного розвитку міста

Цілі Програми:

оптимізувати правове регулювання та усунути перешкоди для розвитку підприємницької діяльності;

сприяти доступу підприємств до кредитних та інвестиційних ресурсів;

удосконалити інформаційне та консультативно-методичне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності;

створити мережу інфраструктури підтримки підприємництва;

сприяти створенню нових робочих місць та забезпечувати само зайнятість громадян;

впровадження бізнес-освіти, особливо в загальноосвітніх школах.

Основними завданнями Програми є:

запровадження постійного діалогу між місцевою владою та бізнесом, налагодження системи зворотного зв’язку;

 • забезпечення ефективної реалізації державної регуляторної політики

сприяння малому підприємству в розвитку виробничої бази шляхом надання в оренду незадіяних виробничих площ і потужностей, використання вільних приміщень;

підтримка малого підприємництва в інформаційному, кадровому, фінансовому, кредитному, організаційному напрямках;

 • забезпечення зайнятості населення шляхом підтримки підприємницької ініціативи;

залучення приватного бізнесу до участі в закупівлях товарів, робіт і послуг за державні кошти;

організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів суб'єктів підприємницької діяльності.

4.SWOT – аналіз розвитку малого бізнесу в м. Мирноград

Таблиця 4.1.

Сильні сторони Слабкі сторони
переміщення бази трудових ресурсів з окупованих територій для здійснення підприємницької діяльності відсутність тиску збоку місцевої влади підвищення якості праці та мотивації персоналу.

швидке пристосування до коливань ринкової кон’юнктури.

наявність центру надання адміністративних послуг

відсутність в місті договорів щодо державно-приватного партнерства

високий ступінь інфляційних ризиків кредитування

відсутність стартового капіталу для започаткування бізнесу та брак коштів для розвитку бізнесу

низький рівень охоплення підприємствами більшості галузей виробництва.

розірвані інтеграційні взаємозв’язки з містами окупованої території

відтік кваліфікованої робочої сили

близькість зони АТО , що стримує розвиток міста

обмеженість ресурсів землі, нерухомості і майна для розвитку бізнесу

нестабільна демографічна ситуація

недостатній розвиток інфраструктури малого підприємництва

2. Можливості

2. Загрози
дерегуляція та реформа підприємництва реформа адміністративно-територіального устрою України та розширення меж міста участь у програмах ЄС

доступ до європейських ринків збуту

системні дії влади спрямовані на підтримку малого бізнесу та державна підтримка щодо покращення інфраструктури для бізнесу

удосконалення процедури отримання адміністративних послуг

надання професійної допомоги бізнесу у залучені інвестицій

погіршення загальної економічної ситуації в країні подальше підвищення цін на енергоносії високі процентні ставки при отриманні кредитів

застарілі засоби виробництва

недосконалість законодавчої бази у сфері підприємництва

нестабільність національної валюти та інфляція

висока іноземна конкуренція

Таким чином, визначені у таблиці 4.1. сильні та слабкі сторони, можливості та загрози надають можливість чітко зорієнтуватися в умовах сучасного ринку та визначитися з подальшими кроками необхідними для розвитку підприємництва на території м. Мирноград.

Використовуючи сильні сторони підприємництва міста можна скористатися можливостями подальшого розвитку шляхом забезпечення введення в дію пропозицій щодо позитивних змін в законодавстві, зокрема: скорочення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, спрощення системи відкриття власної справи та інше. Використовуючи сприятливі умови, залучати інвестиції в розвиток “гірничо-промислового туризму”. Допомагати суб'єктам малого та середнього підприємництва у доступі до нових ринків через залучення їх до участі в місцевих та обласних заходах та різноманітних програм ЄС. Враховуючи значну роль кредитування у розвитку підприємництва, необхідно створювати об'єкти інфраструктури підтримки підприємництва.

Незважаючи на наявність слабких сторін, загроз зовнішнього середовища і виходячи з тенденції розвитку економіки регіону, можна зробити висновок, малий та середній бізнес є пріоритетним сектором і потребує всебічної підтримки та розвитку. Тому, перспективи розвитку підприємництва безпосередньо залежать від нівелювання зовнішніх загроз, зменшення слабких сторін та ефективного використання позитивних впливів за допомогою системи заходів державної підтримки малого і середнього підприємництва як на державному так і на місцевому рівнях.

На основі отриманих результатів проведеного аналізу та визначених проблем, що стримують розвиток малого та середнього бізнесу міста було обґрунтовано мету та основні завдання Програми розвитку малого підприємництва міста Мирноград на 2019-2020 роки та, зокрема, розроблено комплекс взаємопов’язаних заходів щодо подолання недоліків у підтримці функціонування підприємництва м. Мирноград.

Основні пріоритетні напрямки розвитку підприємництва:

ресурсне та інформаційне забезпечення, створення інфраструктури підтримки малого підприємництва;

впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.

фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;

профорієнтаційна підготовка та перепідготовка кадрів для сфери малого підприємництва;

5. Ресурсне та інформаційне забезпечення, створення

інфраструктури підтримки підприємництва

Для удосконалення інформаційного забезпечення суб’єктів підприємництва планується:

üзабезпечення інформованості суб’єктів малого підприємництва через постійне оновлення бази даних вільних виробничих площ, об’єктів незавершеного будівництва та надання консультаційних послуг;

üзабезпечення доступу суб’єктів малого підприємництва до участі у виконанні програми;

üформування системи взаємодії та координації дій в питаннях підтримки підприємництва;

üпопуляризація ідей підприємництва та поширення позитивного досвіду підприємницької діяльності;

üфінансова підтримка безробітних для здійснення підприємницької діяльності;

üінформування суб’єктів підприємницької діяльності в місцевій газеті «Родной город» та на офіційному сайті міської ради щодо встановлення платежів та тарифів на послуги, необхідні для застосування підприємницької діяльності, організації ведення його діяльності, а також розмірів та порядку їх розрахунку, та оформлено стенд із цією інформацією;

üінформування суб’єктів підприємництва через сайт Мирноградськлї міської ради з питань розвитку підприємництва про проведення виставок, начальних семінарів та конкурсів.

Формування інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва є найважливішою передумовою фінансової, матеріально-технічної інформаційної, технологічної консультативної, маркетингової кадрової та освітньої підтримки. Адже саме надання допомоги суб'єктам господарювання на початковому етапі діяльності в подоланні труднощів пов'язаних з відсутністю достатніх знань та навичок з питань ведення бізнесу є головною функцією інститутів інфраструктури.

До інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва належать підприємства, установи та організації незалежно від форм власності які проводять діяльність спрямовану на розвиток малого та середнього підприємництва, їх інвестиційної активності, а саме: бізнес-центри, бізнес-інкубатори, фонди підтримки малого підприємництва, центри розвитку підприємництва та інші установи, основним завданням яких є сприяння розвитку підприємництва.

Формування інфраструктури підтримки малого підприємництва є важливою умовою забезпечення фінансової, матеріально-технічної, інформаційної, технологічної, консультативної, маркетингової, кадрової та освітньої підтримки.

В місті функціонують філії 3-х банківських установ:

ПАТ «Ощадбанк»;

ПАТ “Комерційний банк «Приватбанк»;

ПАТ «Райффайзен банк «Аваль»;

На даний період в місті здійснюють свою діяльність:

представники страхових компаній «АСКА» та НАСК «Оранта»;

кредитні спілки

Громадські організації та асоціації підприємців міста:

громадська організація «Рада підприємців» (керівник Кобяков Олексій Вікторович м. Мирноград, пров. Лісний,1 тел. (06239) 6-33-10);

Координаційна рада з питань розвитку підприємництва (голова ради – міський голова Брикалов Олександр Леонідович, м. Мирноград, вул. Соборна, 9 тел. (06239) 6-11-22).

6. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.

Програма підтримки розвитку малого підприємництва це інструмент реалізації державної політики розвитку підприємництва на місцевому рівні. Первинним вектором такої політики є впорядкування нормативного регулювання в сфері підприємництва, що передбачає усунення правових, економічних та адміністративних перешкод в реалізації права на підприємницьку діяльність, підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості малого підприємництва в м. Мирноград.

Головним напрямком у діяльності органів виконавчої влади щодо здійснення економічних реформ визнається подальше впровадження регуляторної політики. Робота місцевих органів виконавчої влади та самоврядування повинна бути направлена на забезпечення повноти, якості та прозорості виконання положень державної регуляторної політики визначених в Законі України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”.

Одним із заходів по впорядкуванню нормативного регулювання підприємницької діяльності у сфері регуляторної політики є проведення навчальних семінарів для працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування міста з питань впровадження регуляторної політики.

Реалізація заходів з впорядкування нормативно – правового регулювання підприємницької діяльності має також направлятися на удосконалення нормативної бази розвитку малого підприємництва, підготовки за участю суб’єктів малого підприємництва і об’єднань підприємців проектів та інших нормативних актів, спрямованих на правове забезпечення соціально-орієнтованої ринкової економіки із створенням системи зворотнього зв’язку, залученням структур, орієнтованих на підтримку малого підприємництва, наукових кіл, безпосередньо підприємців, що надасть змогу дати оцінку ефективності застосування законодавчих і нормативних актів, оперативно виявляти недоліки, розробляти і подавати пропозиції про вдосконалення чинного законодавства.

Одним з напрямків сприяння розвитку малого підприємництва в місті є спрощення механізмів отримання дозволів та погоджень необхідних для здійснення підприємницької діяльності.

Забезпечення прозорості діяльності дозвільних, адміністративних та інших регуляторних органів, формування відкритого інформаційного простору у цій сфері є не менш важливою складовою для підвищення діяльності дозвільних центрів, яка реалізується за допомогою розміщення інформації на офіційному веб-сайті, публікуванні інформації у друкованих засобах масової інформації, проведенням семінарів для керівників малих підприємств.

Обов’язковою складовою позитивного підприємницького клімату є також запровадження ефективної системи правового захисту підприємців, яка передбачає:

üнедопущення випадків примусового залучення коштів суб’єктів підприємництва в фонди, не передбачені законодавством;

üзабезпечення рівноправності підприємницької діяльності підприємствами всіх форм власності.

Пріоритетним напрямком діяльності Мирноградської міської ради на 2019-2020 роки має стати поглиблення регуляторної реформи, недопущення прийняття неефективних регуляторних актів, ефективне функціонування Центру надання адміністративних послуг, удосконалення політики щодо стягнення місцевих податків і зборів, забезпечення правового регулювання порядку проведення перевірок, реалізація прав громадськості при здійсненні державної регуляторної політики.

7. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

Відсутність достатнього обсягу фінансових ресурсів для забезпечення інвестиційних та обігових потреб підприємництва є однією з найбільш складних проблем на шляху розвитку підприємництва. Існує низка чинників, які заважають суб’єктам підприємництва використовувати ці ресурси, а саме:

üвідсутність майна, яке може бути прийняте як ліквідна застава для забезпечення гарантій повернення кредиту;

üскладна процедура отримання банківського кредиту, довгі строки прийняття рішень про надання кредитів;

ü регулярна потреба в малих кредитах для поповнення оборотних коштів.

Важливим джерелом розвитку підприємництва є розробка нових механізмів, спрямованих на покращення доступу суб’єктів господарювання до фінансово-кредитних ресурсів. Для реалізації цього завдання необхідно проводити об’єднання фінансових можливостей всіх джерел підтримки підприємництва в місті, створити оптимальні механізми ефективного цільового використання фінансових та інвестиційних ресурсів, залучення іноземних кредитів та інвестицій. Активне співробітництво між підприємницькими колами та кредитними установами сприятиме залученню інвестиційних ресурсів у розвиток підприємств не тільки малого та середнього бізнесу, а й великих промислових підприємств.

В рамках інвестиційної підтримки МСБ затверджено Генеральний план міста, яким визначено території пріоритетних напрямків розвитку, під які залучатимуться інвестиції.

Різновидом підтримки суб'єктів малого і середнього підприємства є залучення до виконання державних і регіональних (місцевих) замовлень за рахунок бюджетних коштів. Типовим видом такого замовлення для м.Мирноград передбачають забезпечення вільного доступу суб'єктів малого і середнього підприємництва до участі у тендерах з проведення закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти на конкурсній основі.

Також в місто успішно вже протягом 2-х років співпрацює з Проектом ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», що дає змогу приймати участь суб’єктів підприємницької діяльності в проведені робіт згідно цього Проекту.

Важливим джерелом розвитку підприємництва є розробка механізмів, спрямованих на покращення доступу суб’єктів господарювання до фінансово-кредитних ресурсів. З метою розширення можливостей доступу суб'єктів малого і середнього підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів, необхідних для їх розвитку в місті з 2019 року буде надано можливість отримати відшкодування з місцевого бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації проектів.

За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України планується надання одноразової допомоги по безробіттю особам, які попередньо пройшли відповідну підготовку для започаткування власної справи та надання компенсацій по витратам у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

8. Профорієнтаційна підготовка та перепідготовка

кадрів для сфери малого підприємництва

Особливістю трудових ресурсів міста є їх високий рівень освіти та кваліфікації. Але підприємницька діяльність потребує специфічних знань та навичок, що викликає необхідність додаткової підготовки та перепідготовки спеціалістів, які розпочинають самостійну підприємницьку діяльність або вже працюють у сфері малого бізнесу.

Вирішення цих проблем для малого підприємництва неможливе без створення розгалуженої системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для цього важливого сектора економіки.

üСтворення протягом 2019-2020 організаційно-матеріальної бази системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів малого підприємництва в місті шляхом забезпечення:перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва;

üналагодження каналів постійного доступу потенційних і діючих підприємців до джерел необхідних професійних знань;

üпроведення форумів, науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, «круглих столів».;

üнавчання незайнятого населення та учнівської молоді шляхом забезпечення проведення семінарів для безробітних «Як розпочати власний бізнес» та «Від бізнес-ідеї до власної справи», а також навчання безробітних основам підприємницької діяльності та проведення навчання школярів на тему: «Фінансова грамотність»

üпроведення професійного консультування безробітних, надання правової, фінансової і організаційної підтримки під час започаткування ними власної справи

9. Організація та контроль за виконанням Програми

та механізм реалізації Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється Мирноградською міською радою.

Координацію діяльності міської ради, пов’язану з виконанням Програми, здійснює відділ економіки, аналізу та прогнозування Виконавчого комітету міської ради.

Формування системи дерегулювання та підтримки малого підприємництва вимагає розробки і впровадження збалансованого комплексу правових, економічних, фінансових та організаційних заходів, здійснюваних органами державної влади всіх рівнів, створення умов для поліпшення ділового й інвестиційного клімату району. Регулювання і підтримка малого підприємництва на рівні міста можлива і необхідна. Реальний ринок може існувати лише на конкретній території. Місцеві органи влади мають вірогідну інформацію про стан попиту й пропозиції на ринку, обсяг виробництва товарів (послуг) і ступені задоволення виробничих та особистих потреб, про перспективи й можливості (ресурси) розвитку тих чи інших підприємницьких структур і відповідних галузей. Місцеві органи влади мають певні економічні важелі для регулювання і підтримки підприємницької діяльності.

В реалізації Програми необхідна координація діяльності органів виконавчої влади з питань розвитку малого підприємництва. При посиленні значення державних органів малого підприємництва має зрости роль громадських організацій у відстоюванні інтересів підприємців, створення сприятливого клімату у суспільстві, використанні конкретних позитивних результатів діяльності малих підприємств.

Міська рада розробила програму розвитку малого підприємництва на 2019-2020 роки, яка передбачає сукупність скоординованих дій, що реалізуються уповноваженими органами, які відповідають за запуск Програми, здійснюють контроль за ходом виконання заходів, корегування у випадку необхідності, аналізують результативність.

Для виконання показників, запланованих Програмою заходів передбачено наступні механізми реалізації:

Таблиця 9.1

№ з/п

Механізм реалізації Виконавець Термін виконання

1

Проведення моніторингу виконання основних заходів Програми

Відділ економіки, аналізу та прогнозування виконавчого комітету міської ради

Щоквартально до 15 числа місяця наступного за звітним

2

Розгляд ходу виконання заходів на засіданнях сесії міської ради

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Щороку

3

Підготовка показників розвитку малого підприємництва для розгляду на Координаційній раді

Відділ економіки, аналізу та прогнозування Виконавчого комітету міської радиЩоквартально

10. Очікувані результати Програми

Економіка міста Мирноград знаходиться на такому етапі розвитку, коли для неї важливі не спонтанна організація - припинення діяльності малих підприємств, а регульоване створення їх у тих галузях, які забезпечать найбільш соціальний ефект, сприятимуть зміцненню виробничо-ресурсного та науково-технічного потенціалу.

Можливо передбачити максимальне використання природно кліматичних та соціально-економічних особливостей території, вжити заходів щодо створення умов для формування багатоукладної економіки за рахунок активізації малого бізнесу.

Програма розвитку малого та середнього підприємництва в місті Мирноград на 2019-2020 роки є важливим елементом менеджменту малого бізнесу. Її реалізація потребує створення належних умов. Для цього необхідне поєднання зусиль органів державного регулювання, господарського управління та суб’єктів інституціональної підтримки на тому, щоб законодавчі акти поставали дієвою основою цілеспрямованої підтримки малого підприємництва.

Очікуваними результатами виконання Програми є покращення фінансово – економічних показників діяльності суб’єктів малого підприємництва, використання його потенційних можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв’язання економічних і соціальних проблем, сприяння структурній перебудові економіки, стійка тенденція збільшення кількості малих підприємств, зменшення рівня тіньового обороту у сфері малого підприємництва, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, зміцнення економічної бази регіону, насичення ринку товарами та послугами, поліпшення бізнес-клімату та створення позитивного іміджу міста для залучення інвестицій.

Виконання заходів Програми вирішує наступні завдання:

створення сприятливого регуляторного середовища на місцевому рівні для суб´єктів підприємництва;

залучення інвестицій у сферу малого підприємництва;

збільшення чисельності зайнятих у малому бізнесі, за рахунок створення нових робочих місць суб’єктами підприємництва (в т.ч. фізичними особами);

збільшення надходжень до бюджету від діяльності малого бізнесу на 20% ;

вишукання позабюджетних джерел фінансових ресурсів на здійснення бізнес –проектів.

Створення стабільного підприємницького середовища потребує подальшого розвитку мережі громадських і професійних об’єднань підприємців (спілок, асоціацій, ліг), діяльність яких направлена на захист інтересів малого бізнесу. Посилення ролі громадської складової підтримки підприємництва вимагає створення ефективних механізмів взаємодії місцевих органів влади з самоврядними організаціями малого бізнесу на принципах активного залучення їх до розробки проектів нормативних актів, забезпечення громадського контролю за виконанням регуляторних процедур, використанням коштів, співучасті в роботі конференцій, «круглих столів», нарад, робочих груп, конкурсних комісій з обговорення бізнес – проектів.

11. ЗАХОДИ

Заходи Програми відповідно до пріоритетних завдань за напрямами підтримки малого і середнього підприємництва в м. Мирноград на 2019-2020 роки та обсяги фінансування

№ з/п Пріоритетні завдання Завдання Заходи Строк виконання Виконавці Джерела фінансування Вартість, тис.грн.
2019 2020
Створення сприятливого середовища для розвитку малого ісереднього підприємництва
1. Забезпечення реалізації принципу “спочатку думай про мале” 1) Сприяння застосуванню розробниками проектів регуляторних актів он-лайн сервісу для підготовки рішення щодо проведення аналізу регуляторного впливу регуляторного акта та тесту малого підприємництва2) Сприяння прозорості надання адміністративних послуг3) Передача міжбюджетних трансфертів на суми співфінансування заходів щодо фінансової підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва
Забезпечення здійснення державної регуляторної політики в місті:
- якісний і повний аналіз регуляторного впливу проектів регуляторних актів;
-планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, дотримання принципу «баланс інтересів» - органи місцевого самоврядування, підприємці, громада;

-оприлюднення проектів регуляторних актів у ЗМІ та на офіційних веб-сайтах та проведення їх громадського обговорення;


- здійснення відстеження результативності регуляторних актів;


- забезпечення постійного оновлення електронного реєстру чинних регуляторних актів.


Ефективне функціонування Центру надання адміністративних послуг Мирноградської міської ради, навчання та підвищення кваліфікації адміністраторів


Фінансова підтримка суб’єктів малого та середнього підприємництва на реалізацію проектів

«Український донецький куркуль»


Забезпечення часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва на умовах співфінансування


Підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва шляхом надання фінансової допомоги на створення та розвиток підприємницької діяльності

2019-2020

2019-2020


2019-2020


2019-2020
2019-2020

Відділи Мирноградської міської ради та структурні підрозділи Мирноградської міської радиЦНАП


Виконавчі органи Мирноградської міської ради
Відділ економіки, аналізу та прогнозування Виконавчого комітету Мирноградської міської ради


Відділ економіки, аналізу та прогнозування Виконавчого комітету Мирноградської міської ради


Не потребує коштів
Не потребує коштів

Не потребує коштів
Не потребує коштів

Кошти міжнародних фінансових організацій

Кошти місцевого бюджету


Кошти місцевого бюджету


Кошти місцевого бюджету
-

-

-

-


У межах кошторису


300,0
50,0
200,00


---

-


У межах кошторису


300,0
50,0
200,00

Популяризація підприємницької культури та розвиток підприємницьких навичок
2 Забезпечення розвитку та популяризація культури підприємництва Популяризація підприємництва із залученням представників малого і середнього підприємництва, зокрема шляхом демонстрації успішних бізнес- проектів 1) Організація та проведення святкування Дня підприємця2) Залучення соціально відповідальних підприємців до участі у регіональному конкурсі «Підприємець року»

3) Залучення суб’єктів підприємництва до організації, проведення та обслуговування фестивалів, ярмарок, інших іміджевих заходів популяризації потенціалу міста


4) Оснащення інформаційних куточків переліком та описами професій для зайняття підприємницькою діяльністю
5) Проведення інформаційних семінарів із залученням незайнятого населення до підприємницької діяльності
6) Проведення ярмарків вакансій, відкритих дверей для випускників навчальних закладів, молоді

7) Проведення ярмарків професій

8) Проведення презентацій професій профорієнтаційних екскурсій9) Проведення днів відкритих дверей на виробництві
10) Проведення ярмарків та виставок – продаж товарів виробників міста та регіону за участю суб’єктів малого та середнього підприємництва

2019-2020


2019-2020


2019-2020

2019-2020


2019-20202019-2020


2019-2020


2019-2020


2019-2020


2019-2020

Відділ економіки, аналізу та прогнозування Виконавчого комітету Мирноградської міської ради


Відділ економіки, аналізу та прогнозування Виконавчого комітету Мирноградської міської ради


Відділ економіки, аналізу та прогнозування Виконавчого комітету Мирноградської міської ради

Мирноградський міський центр зайнятості
Мирноградський міський центр зайнятості

Мирноградський міський центр зайнятості
Мирноградський міський центр зайнятості
Мирноградський міський центр зайнятості
Мирноградський міський центр зайнятості
Відділ економіки, аналізу та прогнозування Виконавчого комітету Мирноградської міської ради, підрозділи міської ради

Не потребує коштівНе потребує коштівНе потребує коштів


Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття


Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіттяФонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття


Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття


Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття


Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття


Не потребує коштів

-

--
-У межах кошторисуУ межах кошторису
В межах кошторису


В межах кошторису
В межах кошторисуВ межах кошторису
-

--

-


-У межах кошторисуУ межах кошторису
В межах кошторису


В межах кошторису
В межах кошторисуВ межах кошторису
-

3 Стимулювання до навчання протягом усього життя 1) розроблення пропозицій щодо активізації співпраці між суб’єктами малого і середнього підприємництва та професійно-технічними і вищими навчальними закладами з метою адаптації навчальних програм до потреб ринку праці, в тому числі шляхом проведення профорієнтаційних заходів 1) З питань дотримання законодавства та детінізації бізнесу проведення семінарів, консультацій з підприємцями за участю представників контролюючих органів

2) Сприяння створенню об’єктів підтримки підприємництва (бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інноваційні центри тощо).3) Залучення до участі в обласних турах, молодіжних конкурсах бізнес-проектів серед учнів випускних класів, молоді , які бажає започаткувати свою справу, для підприємців, які планують розширити власний бізнес та для працівників міської ради – для підвищення кваліфікації та отримання нових знань.


4) Надання методичної, консультаційної та організаційної допомоги суб’єктам господарювання з питань здійснення діяльності у сфері торговельного та побутового обслуговування


5) Постійне наповнення розділу «Підприємництво» на офіційному веб-сайті Мирноградської міської ради

6) Проведення роботи із залученням підприємців до навчання в рамках державної програми підготовки та перепідготовки кадрів у сфері підприємництва


7) Видача ваучерів для підвищення конкурентоздатності населення згідно норм Закону України «Про зайнятість населення»
8) Проведення «Дня відкритих дверей» на успішних підприємствах міста Мирноград
9) Проведення факультативних уроків підприємництва в школах10) Розроблення молоддю міста бізнес-ідей щодо розвитку підприємництва
Розроблення пропозицій щодо активізації співпраці між суб’єктами малого і середнього підприємництва і професійно-техничним навчальним закладом з метою адаптації навчальних програм до потреб ринку праці

2019-2020


2019-2020
2019-2020

2019-2020
2019-2020


2019-2020


2019-2020


2019-2020
2019-20202019-2020
2019-2020

Відділ економіки, аналізу та прогнозування Виконавчого комітету Мирноградської міської ради, підрозділи міської ради


Відділ економіки, аналізу та прогнозування Виконавчого комітету Мирноградської міської ради, підрозділи міської рад
Відділ економіки, аналізу та прогнозування Виконавчого комітету Мирноградської міської ради, підрозділи міської ради

Відділ економіки, аналізу та прогнозування Виконавчого комітету Мирноградської міської ради, підрозділи міської ради
Відділ економіки, аналізу та прогнозування Виконавчого комітету Мирноградської міської ради, підрозділи міської ради


Мирноградський міський центр зайнятості
Мирноградський міський центр зайнятості
Відділ економіки, аналізу та прогнозування Виконавчого комітету Мирноградської міської ради


Відділ економіки, аналізу та прогнозування Виконавчого комітету Мирноградської міської ради, Відділ освіти Мирноградської міської ради


Відділ економіки, аналізу та прогнозування Виконавчого комітету Мирноградської міської ради, Відділ освіти Мирноградської міської ради

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради


Відділ економіки, аналізу та прогнозування Виконавчого комітету Мирноградської міської ради та Мирноградський

професійний

гірничий ліцей

Не потребує коштів

Не потребує коштівНе потребує коштів
Не потребує коштівНе потребує коштів

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування

України на випадок безробіття


Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування

України на випадок безробіття


Не потребує коштівНе потребує коштів


Не потребує коштівНе потребує коштів

-


-
-

-
-


В межах кошторисуВ межах кошторису


-
--
-

-


-
-

-
-


В межах кошторисуВ межах кошторису


-
--
-

4 Підтримка підприємництва для окремих категорій населення (внутрішньо переміщені особи, звільнені у запас абовідставку, молодь, старше покоління) Популяризація підприємництва серед окремих категорій населення (внутрішньо переміщені особи, звільнені у запас або відставку, молодь, старше покоління) 1)Центр розвитку підприємництва


2) Проведення тренінгів з залученням успішних підприємців
3) Презентації роботодавців
2019-2020


2019-2020
2019-2020
Мирноградський міський центр зайнятостіМирноградський міський центр зайнятості
Мирноградський міський центр зайнятості
Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування

України на випадок безробіття

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування

України на випадок безробіття


Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування

України на випадок безробіття

В межах кошторису
В межах кошторису

В межах кошторису

В межах кошторису


В межах кошторисуВ межах кошторису

5

Сприяння розвитку соціального підприємництва 1) Проведення дослідження стану розвитку соціального підприємництва в Україні та підготовка пропозицій щодо розроблення проектів нормативно-правових актів щодо підтримки соціального підприємництва з урахуванням кращого міжнародного досвіду 1) Проведення анкетування, у тому числі з використанням інноваційних методів2) Оновлення реєстру об’єктів комунального власності, інших активів, які можуть бути надані в оренду або відчужені на конкурсній основі суб’єктам господарювання
2019-2020
2019-2020
Мирноградський міський центр зайнятості


Управління комунальної власності Мирноградської міської ради
Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
Не потребує коштів
В межах кошторису

-
В межах кошторису

-
6 Сприяння соціальній відповідальності малого і середньогопідприємництва 1) Популяризація соціальної відповідальності суб’єктів підприємництва, в тому числі шляхом поширення відповідних бізнес-практик та реалізованих проектів соціальної корпоративної відповідальності на національному,регіональному та місцевому рівні 1) Висвітлення у ЗМІ про проведення зустрічей міської влади, соціальних партнерів з підприємцями міста
2) Організація та проведення на місцевому рівні конференцій, брифінгів координаційних комітетів сприяння зайнятості населенню, «круглих столів» та інших заходів, спрямованих на створення сприятливих умов щодо розвитку підприємницької діяльності

3) Робота центру розвитку підприємництва

2019-2020

2019-2020


2019-2020
Відділ економіки, аналізу та прогнозування Виконавчого комітету Мирноградської міської ради, Мирноградський міський центр зайнятості
Відділ економіки, аналізу та прогнозування Виконавчого комітету Мирноградської міської ради,

Мирноградський міський центр зайнятостіМирноградський міський центр зайнятості


Не потребує коштів


Місцевий бюджет,

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття


Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

-100,0
В межах кошторису

В межах кошторису


-

100,0
В межах кошторису

В межах кошторису
Підсилення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу малого і середнього підприємництва

7 Сприяння екологізації малого і середнього підприємництва Підвищення поінформованості суб’єктів малого і середнього підприємництва про переваги екологізації підприємницької діяльності Проведення заходів інформаційного характеру, зокрема поширення інформаційних матеріалів; проведення семінарів, консультацій, засідань за круглим столом 2019-2020 Відділ економіки, аналізу та прогнозування Виконавчого комітету Мирноградської міської ради, Управління комунальної власності Мирноградської міської ради Не потребує коштів - -
Місцевий бюджет: 650,0 650,0
Кошти Мирноградського міського центру зайнятості: В межах кошторису В межах кошторису
Інші джерела: 0 0
Кошти підприємств 0 0

Секретар міської ради                                                                                                       

Розповідайте про наш сайт: