ДОГОВІР № 2 про медичне обслуговування населення

Опубликовано 19.03.2014

м.Димитров «14» березня 2014 р.

Фінансове управлінняДимитровської міської ради (далі – Головний розпорядник бюджетних коштів) в особі заступника заступника начальника фінансового управління – начальника бюджетного відділу Порецької Юлії Миколаївни, що діє на підставі Положення про фінансове управління, затвердженного рішенням міської ради від 23.03.2005 р. № IV/28-8 і Комунальний заклад «Димитровський центр первинної медико-санітарної допомоги», в особі головного лікаря Хохлової Роксани Ігорівни, що діє на підставі Положення про Комунальний заклад «Димитровський центр первинної медико-санітарної допомоги», затвердженного рішенням міської ради від 09.11.2011 р. №VI/22-15, уклали цей Договір про таке:

І. Предмет Договору

1.1 Заклад здійснює у 2014 році медичне обслуговування шляхом надання первинної медичної допомоги населенню м.Димитров, які входять до сфери обслуговування (далі – Населення).

1.2 Головний розпорядник бюджетних коштів здійснює фінансове забезпечення у 2014 році наданої Закладом первинної медичної допомоги Населенню.

ІІ. Обсяг медичної допомоги

2.1 Заклад повинен забезпечити надання первинної медичної допомоги Населенню в повному обсязі згідно з Додатком 1.

2.2 Обсяг медичної допомоги може бути змінений на підставі факторів (економічних, демографічних, екологічних тощо) які впливають на обсяг медичної допомоги та не були відомі сторонам до укладання цього договору.

ІІІ. Індикатори якості медичної допомоги

3.1 Індикаторами якості медичної допомоги Населенню є ретроспективні кількісні та якісні показники, що випливають із стандартів надання первинної медичної допомоги.

3.2 Якість медичної допомоги має відповідати стандартам та нормативно-правовим актам які регламентують порядок надання первинної медичної допомоги у закладах охорони здоров’я України.

IV. Обсяг видатків

4.1 Обсяг видатків на забезпечення надання медичної допомоги Населенню становить 10 086 558,00 грн. (десять мільйонів вісімдесят шість тисяч п’ятсот п’ятдесят вісім гривень 00 копійок), у тому числі кошти спеціального фонду 1460000,00 грн. (один мільйон чотириста шістдесят тисяч гривень 00 копійок.)

4.2 Обсяг видатків може змінюватись у разі потреби у перерозподілі асигнувань на інші функції та галузі.

4.3. Фінансове забезпечення медичного обслуговування Населення здійснюється Головним розпорядником бюджетних коштів відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів шляхом взяття бюджетних зобов’язань Закладом як бюджетної установи або одержувачем бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених за бюджетними програмами : КПКВК 7522310 «Первинна медична допомога населенню», КПКВК 7522290 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я», КПКВК 7522800 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти».

V. Права та обов’язки сторін, їх відповідальність

5.1 Головний розпорядник бюджетних коштів зобов’язаний:

5.1.1 Протягом тижня з дня укладення цього Договору розмістити на офіційному веб-сайті Димитровської міської ради Інформацію про його укладення.

5.1.2 Надавати Закладу інформацію необхідну для медичного обслуговування населення.

5.2. Головний розпорядник бюджетних коштів має право:

5.2.1. У разі отримання інформації про факти неякісного медичного обслуговування Населення ініціювати звернення до компетентних державних органів про перевірку Закладу, в частині організації медичного обслуговування.

5.2.2. Ініціювати змінення обсягу видатків на забезпечення надання медичної допомоги Населенню на підставі факторів (економічних, демографічних, екологічних тощо) які впливають на обсяг медичної допомоги та не були відомі сторонам до укладення цього договору.

5.2.3. Вчиняти інші дії передбачені законодавством для організації надання медичного обслуговування населення.

5.3. Заклад зобов’язаний:

5.3.1. Забезпечити надання медичного обслуговування медичними працівниками які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам.

5.3.2. Мати ліцензію на медичну практику та інші ліцензії, акредитований сертифікат (ха умови роботи понад два роки) та документи і дозволи необхідні для медичного обслуговування Населення.

5.3.3. Бути неприбутковою організацією.

5.3.4. Забезпечувати дотримання вимог стангдартів та нормативно-правових актів які діють на території України і регулюють порядок надання медичного обслуговування.

5.3.5. Протягом тижня з дня укладення цього Договору розмістити у доступних для Населення місцях у закладах охорони здоров’я інформацію щодо укладення цього Договору.

5.4. Заклад охорони здоров’я має право:

5.4.1. Для надання медичної допомоги Населенню залучатм лікарів загальної практики-сімейних лікарів, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи – підприємці.

5.4.2. Вчиняти усі дії передбачені законодавством для надання медичної допомоги населенню.

5.5. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

5.6. Всі спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів, а при неможливості дійти згоди в судовому порядку.

VI.Строк дії Договору

6.1. Цей Договор набирає чинності з моменту підписання і діє в межах бюджетного року.

6.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

VII. Інші умови

7.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони викладені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін.

VIII. Додатки до Договору

8.1. Невід’ємною частиною цього Договору є Додаток 1.

IX. Місцезнаходження та реквізити сторін

Головний розпорядник бюджетнихкоштів Заклад
Фінансове управління Димитровської міської ради Комунальний заклад «Димитровський центр первинної Медико-санітарної допомоги»
85323, Донецька область, м.Димитров, р/р 35416003000251 в ГУ ДКСУ в Донецькій області

МФО 834016

ЄДРПОУ 23344328

85323, Донецька область, вул.Артема,9 м.Димитров, вул.Ватутіна,20 р/р 35413001080953 в ГУ ДКСУ в Донецькій області

МФО 804016

ЄДРПОУ 37803420

Заступник начальника фінансового управління – начальник бюджетного відділ Головний лікар КЗ «Димитровського центру первинної медико-санітарної допомоги»
___________________Ю.М. Порецька _________________Р.І.Хохлова
МП МП

Додаток 1 до договору
від 14 березня 2014 № 2

Обсяг медичної допомоги
місто Димитров
з контингентом населення
51 526 чол. на 2014 рік

1. Бюджетна програма «Первинна медична допомога населенню»

КПКВК (_7_)(_5_)(_2_)(_2_)(_3_)(_1_);

Бюджетна програма «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я»

КПКВК (_7_)(_5_)(_2_)(_2_)(_2_)(_9_)(_0_);

Бюджетна програма «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти».

КПКВК (_7_)(_5_)(_2_)(_2_)(_8_)(_0_)(_0_).

1.1. Обсяг видатків на забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню

(загальний фонд) 8 626 558,00 гривень (вісім мільйонів шістсот двадцять шість тисяч п’ятсот п’ятдесят вісім гривень 00 копійок), кошти спеціального фонду 1460000,00 грн. (один мільйон чотириста шістдесят тисяч гривень 00 копійок.)

1.2. Напрями діяльності закладу:

- надання консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, паталогічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактичних захїодів; направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

2. Показники результативності, яких має досягти заклад за результатами роботи у 2014 році:

- по бюджетній програмі «Первинна медична допомога населенню»:

з/п

Назва показника результативності Одиниця виміру Кількісний показник
Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)
1. Кількість штатних посад, одиниць Од. 176,50
В тому числі лікарів, які надають первинну допомогу, одиниць Од. 39,25
2. Кількість прикріпленого населення, осіб Особа 51526
Кількість лікарських відвідувань Відв. 250000
3. Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу, одиниць Од. 1313
Середня кількість відвідувань на 1 лікаря, одиниць Од. 6369
4. Забезпечення повноти охоплення профілактичним щепленням, % % 95
Динамика виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаній стадії,% % 10,3
Динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях, % % 26,5
-по бюджетній програмі «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти»
№з/п Назва показника результативності Одиниця виміру Кількісний показник
Забезпечення реалізації інших заходів з післядипломної освіти
1. Середньорічне число штатних одиниць, у тому числі: Лікарі Середній мед.персонал

Молодший мед.персонал

Інші

фахівці

Од. 176,50 42,25 75,50

19,25

31,00

8,50

2. Середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку Особа 12
Середньорічна кількість слухачів, які підвищать кваліфікацію Особа 7
3. Витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку Грн. 1540
Витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію Грн. 1025
4. Відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту % 100
-по бюджетній програмі «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я».
№ з/п Назва показника результативності Одиниця виміру Кількісний показник
Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики
Забезпечення проведення профілактичних щеплень згідно з Календарем та за епідемичними показниками, звернувши особливу увагу на своєчасність охоплення населення щепленням проти дифтерії, стовбняку, сезонного грипу
1. Продукту
Кількість доз, плануємих для вакцинації населення проти грипу Доза 140
Кількість доз, плануємих для вакцинації населення проти стовбняку Доза 1000
Кількість доз, плануємих для вакцинації населення протистовбнячної сиворотки Доза 30
2. Якості
Охват населення щепленнями вакцино-керованими інфекціями від запланованого обсягу населення, у тому числі: дорослого населення Дитячого населення % 95
Число випадків захворювання правцем на протязі року Од. 0
Число випадків захворювання вірусологічного грипу на протязі року Од. 0
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом
Проведення щорічної скринінгової туберкулін діагностики серед дітей 1-14 років з метою виявлення інфікованих дітей для їх подальшого лікування
1. Продукту
Кількість доз вакцини туберкулін для вакцинації дітей від 1 до 14 років Чол. 10570
2. Ефективності
Чисельність населення, що підлягае 2-кратному бактеріологічному обстеженню Чол. 200
Показник охоплення 2-х кратним бактеріологичним обстеженням на туберкульоз на 1000 населення Од. 4,0 – 5,0
Кількість дітей, яким планується скринінговая тубіркулін діагностика Чол. 5203
Програми і центьралізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
Охоплення сіро моніторингом населення
1. Ефективність
Кількість населення, що підлягає сіро моніторингу, 5% від загального обсягу населення Чол. 480
Забезпечення дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, дитячими сумішами
1. Ефективності
Кількість дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІВ, що підлягають забезпеченню дитячими сумішами Чол. 23
Страхування співробітників на випадок ВІЛ-інфекції/СНІВу
1. Продукту
Кількість співробітників, що підлягають страхуванню на випадок ВІЛ-інфекції Чол. 45
2. Ефективність
Число випадків зараження ВІЛ-інфекцією співробітників Чол. 0
3. Індикатори якості медичної допомоги, яких має досягти заклад за результатами роботи у 2014 році:
№ з/п Назва індикатора якості Одиниця виміру Кількісний показник
1. Інвалідність, що вперше встановлена Од. 5,2 на 10000 населення
2. Кількість випадків малюкової смертності Од. 13,3 на 1000 народжених
3. Виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях
III стадія Од. 6,0
IV стадія Од. 16,0
4. Туберкульоз вперше виявлений при профоглядах Од. 91,7
5. Повнота охоплення диспансерним наглядом хворих з окремими захворюваннями Од. 86,0
- захворювання крові % 100
- захворювання нервової системи % 83,0
- захворювання системи кровообігу % 78,9
В тому числі: ГБ чиста % 100
ІБС % 88,9
ІБС с г/б % 86,6
Інші хвороби серця % 99,7
ЦВБ % 67,3
6. Хвороби органів дихання % 82,2
В т.ч. пневманії % 100
Хронічні обструктивні хвороби легенів % 78,5
Бронхіальна астма % 100
Пневмоконіози % 100
7. Хвороби органів травлення % 81,3
В т.ч. язвена хвороба шлунку та 12-типерстої кишки % 97,6
Цироз печінки % 100
Хронічний гепатит % 97,3
Хвороба підшлункової залози % 95,9
8. Хвороби кістково-м’язової системи % 63,7
В т.ч. ревматроїдний артрит % 100
подагри % 100
Деформат.артроз % 66,1
9. Хвороби сечо-статевої системи % 67,4
В т.ч. хронічний гломерулонефріт % 100
Хронічний пієлонефріт % 70,2
10. Природженні аномалії % 100
11. Охоплення диспансерного нагляду на 1000 населення Од. 478,7
В т.ч. дорослого населення Од. 545,3
дитячого населення Од. 146,3
підліткового населення Од. 260,1
4. Інші показники, обов’язкові для виконання Закладом:
№ з/п Найменування показника Одиниця виміру Кількісний показник
1. Виявляємость захворювань при профоглядах всього (виявлено та % від усіх оглянутих) % 12,09
- гіперт. хв. – всі форми(виявлено та % від оглянутих дорослих) % 2,6
- IXC (виявлено та % від оглянутих дорослих) % 2,00
- хронічний бронхіт (виявлено та % від усіх оглянутих) % 0,08
- хвороби щитовидної залози Од. 0,01
- цукровий діабет Од. 0,18
- хвороби нирок (СКХ, запальні захворювання) Од. 0,04
- виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки Од. 0,10
2. Виявляємість потології при цитологічному обстеженні % 0
3. Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року % 26,0
  1. Медичне обслуговування населенню надаються за адресою: 85323, Донецька область, місто Димитров, вулиця Ватутіна, 20. Графік роботи:

-Димитровський центр первинної медико-санітарної допомоги – з 6.00 до 18.00;

-Невідкладна допомога – з 16.00 до 8.00., у вихідні та святкові дні – цілодобово.

Заступник начальника фінансового управління – начальник бюджетного відділГоловний лікар КЗ «Димитровського центру первинної медико-санітарної допомоги»
___________________Ю.М. Порецька_________________Р.І.Хохлова

Розповідайте про наш сайт: