Договір про медичне обслуговування населення № 1

Опубликовано 19.03.2014

м. Димитров, «20» лютого 2014 р.

Фінансове управління Димитровської міської ради (далі — Головний розпорядник бюджетних коштів), в особі заступника начальника фінансового управління — начальника бюджетного відділу Порецької Юлії Миколаївни, що діє на підставі Положення про фінансове управління, затвердженого рішенням міської ради від 23.03.2005 року № IV/28–8, і Димитровська центральна міська лікарня (далі — Заклад), в особі головного лікаря Шайдулліної Оксани Мансурівни, що діє на підставі Статуту, уклали цей договір про таке:

I. Предмет Договору

1.1. Заклад здійснює у 2014 році медичне обслуговування шляхом надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню міста Димитрова та іншим контингентам населення, що входять до сфери обслуговування (далі — Населення).

1.2. Головний розпорядник бюджетних коштів здійснює фінансове забезпечення у 2014 році надання Закладом вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги Населенню.

ІІ. Обсяг медичної допомоги

2.1. Заклад повинен забезпечити надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги Населенню в повному обсязі згідно з Додатком 1.

2.2. Обсяг медичної допомоги може бути змінений на підставі факторів (економічних, демографічних, екологічних тощо), які впливають на обсяг медичної допомоги та не були відомі сторонам до укладання цього договору.

ІII. Індикатори якості медичної допомоги

3.1. Індикаторами якості медичної допомоги Населенню є ретроспективні кількісні та якісні показники, що випливають із стандартів надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

3.2. Якість медичної допомоги має відповідати стандартам та нормативно-правовим актам які регламентують порядок надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у закладах охорони здоров’я України.

IV. Обсяг видатків

4.1. Обсяг видатків на забезпечення надання медичної допомоги Населенню становить: 27 739 800,00 гривень (двадцять сім мільйонів сімсот тридцять дев’ять тисяч вісімсот гривень 00 копійок).

4.2. Обсяг видатків може змінюватись у разі потреби у перерозподілі асигнувань Головного розпорядника бюджетних коштів.

4.3. Фінансове забезпечення медичного обслуговування Населення здійснюється Головним розпорядником бюджетних коштів відповідно до затвердженого плану асигнувань бюджетних коштів шляхом взяття бюджетних зобов’язань Закладом як бюджетної установи або одержувачем бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених за бюджетними програмами: КПКВК 7531150 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти», КПКВК 7532322 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», КПКВК 7532290 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я».

V. Права та обов’язки сторін, їх відповідальність

5.1. Головний розпорядник бюджетних коштів зобов’язаний:

5.1.1. Протягом тижня з дня укладання цього Договору розмістити на офіційному веб-сайті Димитровської міської ради Інформацію про його укладення.

5.1.2. Надавати Закладу інформацію, необхідну для медичного обслуговування Населення.

5.2. Головний розпорядник бюджетних коштів має право:

5.2.1. У разі отримання інформації про факти неякісного медичного обслуговування Населення ініціювати звернення до компетентних державних органів про перевірку Закладу, в частині організації медичного обслуговування.

5.2.2. Ініціювати змінення обсягу видатків на забезпечення надання медичної допомоги Населенню на підставі факторів (економічних, демографічних, екологічних тощо) які впливають на обсяг медичної допомоги та не були відомі сторонам до укладання цього договору.

5.2.3. Вчиняти інші дії передбачені законодавством для організації надання медичного обслуговування населення.

5.3. Заклад зобов’язаний:

5.3.1. Забезпечити надання медичного обслуговування медичними працівниками які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам.

5.3.2. Мати ліцензію на медичну практику та інші ліцензії, акредитаційний сертифікат та документи і дозволи, необхідні для медичного обслуговування Населення.

5.3.3. Бути неприбутковою організацією.

5.3.4. Забезпечувати дотримання вимог стандартів та нормативно-правових актів які діють на території України і регулюють порядок надання медичного обслуговування.

5.3.5. Протягом тижня з дня укладання цього Договору розмістити у доступних для Населення місцях у закладах охорони здоров’я інформацію щодо укладення цього Договору.

5.4. Заклад охорони здоров’я має право:

5.4.1. Для надання медичної допомоги Населенню залучати лікарів, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи — підприємці.

5.4.2. Вчиняти усі дії, передбачені законодавством, для надання медичної допомоги населенню.

5.5. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

5.6. Всі спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів, а при неможливості дійти згоди в судовому порядку.

VI. Строк дії Договору

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє в межах бюджетного року.

6.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

VІI. Інші умови

7.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони викладені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін.

VIII. Додатки до Договору

8.1. Невід’ємною частиною цього Договору є: Додаток 1.

IX. Місцезнаходження та реквізити сторін
Головний розпорядник бюджетних коштів Заклад
Фінансове управління Димитровської міської ради Димитровська центральна міська лікарня
ЄДРПОУ 23344328
85323, Донецька область, м. Димитров, вул. Артема, 9

р/р 35416003000251
Банк ГУДКСУ у Донецькій області
МФО 834016
телефон/телефакс (06239) 61507

ЄДРПОУ 01990855
85323, Донецька область, м. Димитров, вул. Ватутіна, 20

р/р 35417001038956
Банк ГУДКСУ у Донецькій
МФО 834016
телефон/телефакс (06239) 63585

Заступник начальника фінансового управління — начальник бюджетного відділу Головний лікар Димитровської центральної міської лікарні
_____________________Ю. М. Порецька _________________О. М. Шайдулліна

Додаток 1
до договору
від 20.02.2014 № 1

Обсяг медичної допомоги
місто Димитров
з контингентом населення
51526 тис. чол. на 2014 рік

1. Бюджетна програма «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти»
КПКВК (_7_) (_5_) (_3_) (_1_) (_1_) (_5_) (_0_)

Бюджетна програма «Багатопрофільна стаціонарна допомога населенню»
КПКВК (_7_) (_5_) (_3_) (_2_) (_3_) (_2_) (_2_)

Бюджетна програма «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я»
КПКВК (_7_) (_5_) (_3_) (_2_) (_2_) (_9_) (_0_)

Підпрограма «Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом»
Підпрограма «Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу»
Підпрограма «Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»
Підпрограма «Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих»

1.1. Обсяг видатків на забезпечення надання вторинної медичної допомоги населенню: 27 739 800,00 гривень (двадцять сім мільйонів сімсот тридцять дев’ять тисяч вісімсот гривень 00 копійок).

1.2. Напрями діяльності закладу:

надання медичної допомоги в амбулаторних та/або стаціонарних умовах в плановому порядку або екстрених випадках, а саме: надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (при вагітності та пологах) станів, які можуть бути надані лікарями відповідної спеціалізації; направлення пацієнта для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації або для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

2. Показники результативності, яких має досягти заклад за результатами роботи у 2014 році:

за бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти»:

Назва показника результативності Одиниця виміру Кількісний показник
Видатки на підвищення кваліфікації тис. грн. 32,8
Середньорічна кількість штатних одиниць, у т.ч. лікарі шт. од. 698,5 шт. од., у т.ч. лікарі — 118,5 шт.од.
Кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації, у т.ч. лікарі осіб 21 осіб, у т.ч. лікарі — 19
Витрати на одного фахівця (медика), котрий підвищить кваліфікацію грн. 1242,86
Відсоток фахівців, які отримають кваліфікацію від загальної чисельності працівників (медиків) % 5
за бюджетною програмою «Багатопрофільна стаціонарна допомога населенню»:
Назва показника результативності Одиниця виміру Кількісний показник
Кількість установ од. 1
Кількість штатних одиниць, у т.ч. лікарів шт. од. 698,5, у т.ч. лікарі — 118,5
Кількість ліжок у стаціонарі ліжко 340
Кількість лікарських відвідувань відвідування 415500
Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах ліжко-дні 115600
Кількість пролікованих у стаціонарах лікарні осіб 11852
Середня вартість одного відвідування грн. 18,08
Середня вартість одного ліжко-дня грн. 140,43
Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого дні 10
Зниження рівня захворюваності населення порівняно з попереднім роком % 0,1
Охоплення періодичними профілактичними оглядами робітників підприємств міста % 100
Фінансування на одного мешканця міста у галузі охорони здоров’я  грн. 571,34

за бюджетною програмою «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я»:

Назва показника результативності Одиниця виміру Кількісний показник

Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом
Видатки на рентгенологічне обстеження тис. грн. 26,1
Покращення виявлення бактеріоносіїв із усіх вперше виявлених хворих % 70
Обсяг видатків на придбання соціальних пайків, що містять продукти харчування тис. грн. 18,8
Кількість харчових пайків штук 312
Охоплення населення відповідно до потребуючих % 100

Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
Видатки на придбання медикаментів тис. грн. 26,1
Видатки на молочні суміші тис. грн. 2,2
Кількість дітей, які отримують молочні суміші осіб 24
Забезпечення дітей молочними сумішами % 100
Видатки на добровільне консультування та тестування населення на ВІЛ-інфекцію тис. грн. 15,7
Відносність охопленого населення від загального % 1,2
Видатки на проведення страхування медичних працівників на випадок професійного захворювання при наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованим хворим тис. грн. 0,1
Кількість застрахованих медичних працівників осіб 350

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
Обсяг видатків на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет тис. грн. 26,1
Кількість осіб, що отримують препарати осіб 222
Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами відповідно до потреби % 20

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих
Обсяг видатків на забезпечення лікування хворих хіміотерапевтичними препаратами супроводу тис. грн. 26,1
Забезпеченість онкологічних хворих препаратами відповідно до потреби % 20

3. Індикатори якості медичної допомоги, яких має досягти заклад за результатами роботи у 2014 році:

Назва індикатора якості Одиниця виміру Кількісний показник
Летальність в стаціонарі % 1,7
Післяопераційна летальність при операціях на органах черевної порожнини % 1,7
Випадки материнської смертності % 0
Перинатальна смертність 4,0
Рання неонатальна смертність 4,0

4. Медичне обслуговування населенню надається за адресою: 85323, Донецька область, місто Димитров, вулиця Ватутіна, 20.  Графік роботи: цілодобово у стаціонарних умовах, в амбулаторних умовах — з 6.00 до 16.00.

Від Головного розпорядника бюджетних коштів
Заступник начальника фінансового управління — начальник бюджетного відділу
____________________Ю. М. Порецька
Від Закладу
Головний лікар Димитровської центральної міської лікарні
___________________О. М. Шайдулліна

Розповідайте про наш сайт: