До уваги платників податків! Про новації застосування РРО

опубликовано 12.12.2019 в 15:16

Верховною радою України 20 вересня 2019 року ухвалені зміни до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 № 265/95ВР (зі змінами та доповненнями) та Податкового кодексу України відносно детінізації розрахунків у сфері торгівліта послуг.

В Законі закріплюється:

 • втілення програмних реєстраторів розрахункових операцій (далі –РРО), що надає суб’єкту господарювання право вибирати класичний або програмний РРО в залежності від його потреб та фінансових можливостей. ПрограмніРРОбудутьзабезпечуватиодночасне занесеннядлядовгостроковогозберіганнянафіскальномсерверіконтролюючогоорганутабагаторазовезчитуваннята унеможливлює зміненняпідсумковоїінформаціїпрообсягрозрахунковихоперацій, виконаних в готівковій та/або вбезготівковійформі (іззастосуваннямелектроннихплатіжнихзасобів, платіжнихчеків, жетонівтощо), абопрообсягопераційпоторгівлівалютнимицінностямивготівковійформі;
 • спрощення процедури реєстрації РРО- проведенняїїзасобамиЕлектронного кабинету без надання реєстраційних документів, а лише шляхом отримання фіскального номеру, ідентифікуючого програмні РРО, в інформаційній системі контролюючого органу;
 • фіскалізація розрахункових операцій,які проводяться через програмне РРО, на фіскальном сервері контролюючого органу;
 • втілення технологій зхисту даних про проведення розрахункових операцій, відповідаючих Закону "Про електронні довірчі послуги";
 • підвищення відповідальності за порушення встановленого порядку проведеннярозрахункових операцій приздійсненні торгівельноїдіяльностіта наданні послугшляхомвтілення джерелавідшкодуванняпокупцю(споживачу) частини штрафних санкцій, застосованих за їхнім зверненням.

На періодвиходу з ладу РРОта здійснення його ремонту або у разі тимчасового, небільше 7 робочих днів,відключення електроенергіїпроведення розрахункових операцій здійснюється з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного реєстратора розрахункових операцій. На період виходу з ладу програмного РРО проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту усунення несправностей.

Наперіодвідсутностізв’язкуміжпрограмнимРРОтафіскальнимсерверомконтролюючогоорганурозрахунковіопераціїздійснюютьсяврежиміофлайн, щоможетриватинебільше 36 годин, ізствореннямелектроннихрозрахунковихдокументів, якимприсвоюютьсяфіскальніномериіздіапазонуфіскальнихномерів, сформованихфіскальнимсерверомконтролюючогооргану. Суб’єкт господарювання може використовувати фіскальні номери із діапазону таких номерів, сформованих фіскальним сервером контролюючого органу, не більше 168 годин протягом календарного місяця.

Протягом години після встановлення зв’язку із фіскальним сервером контролюючого органу здійснюється передача копій створених програмним РРО розрахункових документів з присвоєними їм в режимі офлайн фіскальними номерами до фіскального сервера контролюючого органу. Такі розрахункові документи мають бути передані до моменту передачі електронного фіскального звіту, електронного фіскального звітного чека за день, коли були сформовані такі розрахункові документи. Такі розрахункові документи мають зберігатися програмним РРО до моменту отримання від контролюючого органу підтвердження про доставку розрахункових документів.

Штрафи будутьзбільшуватися поступово, із урахуванням перехідного періоду: до 1 жовтня 2020 року штрафи за невидачу чека складуть 10 % (за перше прушення) та 50 % (за кожненаступне) вартості товару, післяцієї дати - 100 - 150 % відповідно.

В Законі прописана процедура обліку товару. В зокрема, суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковійта/або безготівковій формі (із застосуваннямелектронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції по отриманнюготівки для подальшої її переведення, зобов’язані, серед іншого вести облік товарних запасів, продавати тільки ті товари (послуги), яківідображеніу такомуобліку.

При цьому суб’єкт господарюваннязобов’язанийнадати контролюючому органу під час проведення перевірки документи (напоперовійабоелектронній формі), які підтверджуютьоблік та походження товару, що на момент перевірки знаходятьсяу місті продажу господарському об’єкті). Таківимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстрованіплатниками ПДВ (крім тих, якіпровадять діяльністьз реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних тапобутових виробівіз дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утвореннятанапівдорогоцінного каміння).

З 1січня 2021 рокупідвищується річний лиміт доходу для другої групи платниківєдиного податку зтеперішніх 1,5 млн. грн до 2,5 млн. грн.

До 1 жовтня 2020 року РРО та/або програмні РРО не застосовуються платниками єдиного податку 2 - 4 групп (ФОП) незалежновід вибраного виду діяльності, об’єм доходуяких протягом календарного року не перевищує 1 млн. грн, крім тих, які здійснюють:

 • реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;
 • реалізацію технічно складнихпобутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
 • реалізацію лікарскихзасобів, виробів медичногопризначеннятанадання платних послуг в сферіохорони здоров’я;
 • реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення танапівдорогоцінного каміння;
 • роздрібну торгівлю уживаними товарами в магазинах (группа 47.79 КВЕД);
 • діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якшо така діятельність є іншою, ніж визначена п. 11 ст. 9 Законупро РРО;
 • діятельність туристичних агентств, туристичних операторів;
 • діятельность готелів і подібних засобівтимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);
 • реалізацію текстилю (крім реализації за готівковікошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобіввідповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів.

Увипадку перевищення платникомєдиного податку 2-4 груп (ФОП) в календарному році об’єма доходу 1 млн. грн, застосування РРО та/або програмного РРО для такого платникаєдиного податку обов’язкове. Застосування та/або програмного РРО починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за винекненням такого перевищення,та продовжується у всіх наступнихподаткових періодах протягом реєстрації суб’єктагосподарювання у якості платника єдиного податку.

Кешбек запрацює з 1 жовтня 2020 року. З цього моменту покупці зможуть поскаржитися на видані з порушенням чеки - однак сума купівлі повинна складати понад 850 грн. на день їх отримання покупцем (споживачем).

Поскаржитися можливо буде виключно через Електронний кабінет платника податків (пройшовши электронну ідентифікацію з використанням кваліфікованого электронного підпису). Компенсувати відповідну суму будуть за рахунок штрафних санкцій (їх застосують за результатами перевірки скарги). Компенсація буде складати 100% вартості придбаних товарів. Платити податки з суми отриманої компенсації буде не потрібно.

Державна податкова інспекція

Розповідайте про наш сайт: