Запрошення до участі у тендері

опубликовано 03.07.2019 в 13:35

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

Україна

Комплекс енергоефективних заходів з модернізації будівлі поліклініки Мирноградської центральної міської лікарні, а саме «Розробка проектно-кошторисної документації, поставка обладнання та матеріалів, виконання всього комплексу робіт з капітального ремонту будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Мирноградської міської центральної лікарні" Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Україна, Донецька область, м. Мирноград, вул. Соборна, 20Л»

Комунальне некомерційне підприємство "Мирноградська міська центральна лікарня" Мирноградської міської ради, надалі – «Замовник», має намір використати частину коштів кредиту і гранту, отриманого від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), на оплату Комплекс енергоефективних заходів з модернізації будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Мирноградської міської центральної лікарні" Мирноградської міської ради, а саме «Розробка проектно-кошторисної документації, поставка обладнання та матеріалів, виконання всього комплексу робіт з капітального ремонту будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Мирноградської міської центральної лікарні" Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Україна, Донецька область, м. Мирноград, вул. Соборна, 20 Л»

Замовник запрошує Підрядників подавати свої пропозиції для отримання контракту, що фінансуватиметься коштами кредиту та гранту, націленого на придбання:

 • Лот 1: Фінансовані кредитом устаткування та матеріали на такі заходи: заміна зовнішніх вікон та дверей, утеплення перекриття останнього поверху, модернізація системи опалення. Фінансовані кредитом пов’язані з цим роботи: розробка та експертиза проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи та проведенням авторського нагляду, виконання всього комплексу монтажних та демонтажних робіт по даному тендеру, включаючи утилізацію та вивіз демонтованих матеріалів згідно природоохоронних вимог.
 • Лот 2: Фінансоване грантом устаткування та матеріали на такі заходи: утеплення фасаду та цоколю, улаштування вимощення, капітальний ремонт двоскатного даху, встановлення індивідуального теплового пункту.

Тендери запрошуються для обох лотів: тендери тільки для одного із лотів будуть відхилені. Ціна кожного лоту має бути надана окремо. Устаткування, що буде поставлятися за Лотом 2, буде звільнене від податків.

Щоби бути кваліфікованим для присудження контракту, Учасники тендеру повинні відповідати наступним мінімальним вимогам:

 • Учасник тендеру має фінансовий, технічний та виробничий потенціал та потужності, необхідні для виконання Контракту, а також середньо-річний дохід Учасника протягом попередніх трьох років має бути щонайменше у 2 рази більшим від ціни його тендерної пропозиції. У разі подання тендеру СПКА, лідируючий партнер повинен задовольняти цій вимозі щонайменше на 50%;
 • Учасник тендеру успішно постачав подібні устаткування та роботи іншим замовникам, і виконав, принаймні, п’ять(5) подібних контрактів за останні п’ять років;
 • Учасник тендеру або його агент зможуть виконати взяті на себе гарантійні зобов'язання;
 • Учасник тендеру не є банкрутом і проти нього не відкриті провадження щодо неплатоспроможності або банкрутства відповідно до чинного законодавства;
 • у випадках, коли Учасник тендеру пропонує свої послуги з постачання Устаткування, які він не виготовляє, Учасник повинен засвідчити, що він отримав всі необхідні повноваження від Виробника на постачання Устаткування у країні Замовника;

При підготовці тендерної пропозиції, Учасник тендеру має врахувати, що роботи по контракту орієнтовно почнутьсявжовтні2019 рокута триватимуть до вересня 2020 року.

У разі запиту відповідного Учасника тендеру тендерні документу будуть йому направлені безоплатно електронною поштою у формі PDF файлів. Якщо буде заявка на отримання паперових документів, то вони будуть надаватися Замовником відповідному Учаснику тендеру на умовах, що узгоджуються ними окремо.

Всі тендери мають подаватись із забезпеченням тендеру у формі декларації про гарантування пропозиції,форма якої міститься у тендерних документах. Метою тендерного забезпечення є гарантування того, що Учасники тендеру будуть відноситись серйозно до їх участі в тендері.

Переможний учасник тендеру має надати гарантію виконання від авторитетного банку, що є прийнятним для НЕФКО.

Тендери повинні бути надіслані за адресою, вказаною нижче, до 10:00 години 16.08.2019 року, після чого вони будуть відкриті в присутності тих представників Учасників тендеру, які виявлять бажання бути присутніми при відкритті.

Перед-тендерна зустріч для Учасників тендеру із представниками Замовника для відвідання проектних об’єктів та обговорення технічних та процедурних питань відбудеться о 12:00 годині 23.07.2019 року, за адресою: 85323, Україна, Донецька обл., м. Мирноград, вул. Центральна, 9.

Потенційні Учасники тендерів можуть отримати додаткову інформацію, а також ознайомитися та отримати тендерну документацію за адресою:

Заліська Тетяна Геннадіївна – головний бухгалтер комунального некомерційного підприємства "Мирноградської міської центральної лікарні" Мирноградської міської ради,

85323, Україна, Донецька область, м. Мирноград, вул. Соборна, 20

Тел. +38 050 181 93 69

dcgbgb@ukr.net

Дата: 03.07.2019

INVITATION FOR TENDERS

Ukraine

The complex of energy-efficient measures for the modernization of the building of the Polyclinic of the of the Myrnohrad City Central Hospital, namely "Development of Design documentation, equipment and materials delivery, implementation of the entire complex of the works of thorough repair of the building of the Polyclinic of the of the Municipal Non-Commercial Enterprise "Myrnohrad City Central Hospital" of the Myrnohrad City Council at the address: Donetsk region, Myrnohrad City, Soborna str., 20L, Ukraine

The Municipal Non-Commercial Enterprise "Myrnohrad City Central Hospital" of the Myrnohrad City Council, hereinafter referred to as “the Employer”, intends to use part of the proceeds of a loan and grant from the Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) towards the (cost) of The complex of energy-efficient measures for the modernization of the building of the Polyclinic of the Municipal Non-Commercial Enterprise "Myrnohrad City Central Hospital" of the Myrnohrad City Council, namely "Development of Design documentation, equipment and materials delivery, implementation of the entire complex of the works of thorough repair of the building of the Polyclinic of the Municipal Non-Commercial Enterprise "Myrnohrad City Central Hospital" of the Myrnohrad City Council at the address: Donetsk region, Myrnohrad City, Soborna str., 20L, Ukraine".

The Employer now invites tenders from Contractors for the following contract to be funded from part of the proceeds of the loan and the grant:

 • Lot 1: Equipment and materials funded by the loan for the following measures: replacement of external windows and doors, insulation of the ceiling of the last floor, modernization of the heating system. Funded by a loan related to it works: the development and expertise of the Design documentation with passing of the expertise and conducting of designer's supervision, the implementation of the entire complex of installation and dismantling works under this Tender, including the disposal and removal of dismantled materials in accordance with environmental requirements.
 • Lot 2: Grant-funded equipment and materials for the following measures: insulation of the facade and socle, installation of blind area, thorough repair of the double-pitch roof, installation of individual heating systems.

Tenders are invited for both Lots: Tenders for one of the Lots will be rejected. The price of each Lot should be provided separately. The equipment that will be delivered under Lot 2 will be exempt from taxes.

To be qualified for the award of a Contract, Tenderers must satisfy the following minimum criteria:

 • the Tenderer, has the financial, technical and production capability and capacity necessary to perform the Contract, and Tenderer’s average annual revenue in the previous three years was at least two times greater than price of his Tender. In case of Tender submitted by JVCA, the leading partner should demonstrate at least 50% compliance with the requirement;
 • the Tenderer has satisfactorily delivered similar plant and works to other Employers and completed at least five(5) similar Contracts in the recent five years;
 • the Tenderer or its agent will be able to carry out warranty obligations;
 • the Tenderer is not bankrupt or under bankruptcy procedures according to the national legislation or regulations;
 • in the case of a Tenderer offering to deliver plant under the Contract which the Tenderer does not manufacture or otherwise produce, the Tenderer has been duly authorised by the plant’s manufacturer or producer to deliver the plants in the Employer’s country.

In preparation of the offer, the Tenderer should take into account that the works in this Contract will tentatively start on October 2019 and end on September 2020.

Tender Documents, upon request from prospective Tenderer, will be sent by email free of charge in electronic format (PDF file). If requested, the documents will be sent by Employer to Tenderer on terms and conditions agreed by the two.

All Tenders must be accompanied by a Tender security in the form of tender-securing declaration whose form is provided in Tender Document. The purpose of Tender security is to ensure the Tenderers are serious about their participation, irrespective of the Contract size.

The winning Tenderer should provide a Performance guarantee from an authoritative bank, which is acceptable to NEFCO.

Tenders must be delivered to the office at the address below before 16.08.2019, 10:00 AM, at which time they will be opened in the presence of those Tenderers’ representatives who choose to attend.

Pre-tender meeting of Tenderers with the Employer for visiting the project sites and discussion of technical and logistical issues will be held on 23.07.2019, 12:00 AM at the address 85323, Donetsk region, Myrnohrad City, Tsentralna str., 9, Ukraine.

Prospective Tenderers may obtain further information, and also inspect and acquire the Tender Documents at the address:

Tetyana Zaliska - Chief Accountant of the Municipal Non-Commercial Enterprise "Myrnohrad City Central Hospital" of the Myrnohrad City Council,

85323, Donetsk region, Myrnohrad City, Soborna str., 20, Ukraine

Telephone: +38 050 181 93 69

dcgbgb@ukr.net

Date: 03.07.2019

Оголошення для населення

Розповідайте про наш сайт: