Детальний план АГЗС

Опубликовано 24.09.2018

ЗМІСТ

Складавторського колективу…………………………………………… 2
Склад проекту…………………………………………………………….. 3
Вступ………………………………………………………………………. 4
1.Характеристика природних, соціально-економічних умов…….. 6
2.Оцінка існуючої ситуації………………………………………….. 9
2.1. Оцінка сучасного використання території………...…...……. 9
2.2.Оцінка стану навколишнього середовища................................ 9
3.Основні принципи планування території ………………………... 11
 • 4.Організація руху транспорту ………………….………………….
11
 • 5.Інженерне забезпечення, розміщення магістральних інженерних мереж, споруд……………………………………………………….
12
 • 6.Інженерна підготовка і інженерний захист території…………….
13
 • 7.Комплексний благоустрій, озеленення……………………………
13
 • 8.Протипожежні заходи. Охорона праці…………………………….
14
 • 9.Заходи цивільної оборони………………………………………….
15
 • 10. Техніко-економічні показники до детального плану…………...
16

СКЛАДАВТОРСЬКОГО КОЛЕКТИВУ

№ п/п Найменування розділів Посада Прізвище, ім’я, по батькові Підпис
1 Архітектурно – планувальне та об’ємно – просторове рішення Гол. архітектор проекту (кваліфікаційний сертифікат серія АА №001965) Шоломенцев Юрій Володимирович
2 Гол. інженер проекту Карнаух Валентин Яковлевич

СКЛАД ПРОЕКТУ

п/п

Найменуванняматеріалів Масштаб Арх.№
І. Графічні матеріали
1 Загальні данні. Схема розташування земельної ділянки у планувальній структурі району. 1:2000
2 План існуючого використання території. Опорний план. 1:500
3 Схема розміщення проектованої земельної ділянки в плані населеного пункту 1:2000
4 Проектний план території. 1:500
5 План планувальних обмежень території. 1:500
6 Схема інженерних мереж. 1:500
7 Схема організації руху транспорту та пішоходів 1:500
8 Поперечний профіль вулиці 1:100
ІІ. Текстові матеріали
4 Пояснювальназаписка
5 Диск з текстовими та графічними матеріалами

Примітка :* Графічні та текстовіматеріалипредставлені в електронному вигляді

ВСТУП.

Детальний план земельноїділянки для «Будівництва АГЗСвм. Мирноград по вулиці Соборной, 53а,55а,57а, Донецькоїобласті» в межах населених пунктів, виконаний згідно замовлення ФОП Барінова С.В. для зміни цільового призначення земельних ділянок та внесення змін до Генерального плану м.Мирноград.

Підставою для розробки проекту є:

 • -рішення сесії Мирноградської міської ради від 22.11.2017 № VІІ/39-8
 • -завдання на розроблення детального плану.

Законодавчою базою для розробки і впровадження детального плану території є наступні законодавчі акти:

Конституція України надає територіальній громаді право самостійно вирішувати питання місцевого значення. Територіальна громада безпосередньо або через створені нею органи місцевого самоврядування керує майном і використанням ресурсів, що є матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування. Рішення органів місцевого самоврядування є обов'язковими для виконання на відповідній території.

Закон «Про місцеве самоврядування в Україні». У відповідності зі статтями Закону виконавчі органи сільських, селищних і міських рад установлюють на відповідній території режим використання і забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність. Виконавчі органи місцевих рад надають забудовникам відповідно до закону містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок.

Закон України «Про основи містобудування». Цим Законом установлено право місцевих рад на затвердження плану зонування території для окремих частин населених пунктів або окремих розділів плану зонування території, а також право вносити зміни в ці розділи за поданням місцевого спеціально уповноваженого органу містобудування та архітектури.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності». Встановлює юридичне визначення плану зонування території як нормативно-правового документа, яким установлюється порядок планування і забудови, а також іншого використання територій, окремих земельних ділянок, а також перелік усіх припустимих видів, умов і обмежень забудови й іншого використання територій і окремих земельних ділянок у межах зон, визначених планом забудови.

Порядок розроблення містобудівної документації, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року № 290.

Порядок надання містобудівних обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07 липня 2011р. № 109.

Державні будівельні норми ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території» . Цібудівельні норми встановлюють вимоги до складу та змісту, детального плану території. Норми призначені для застосування органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами незалежно від форм власності та господарювання при розробленні детальних планів територій .

Інші законодавчі акти, якими встановлені повноваження місцевих рад у рішенні питань забудови територій населених пунктів, благоустрою територій і окремих земельних ділянок, а також передачі земельних ділянок у власність, користування або продаж.

Детальний план території є містобудівною документацією з планування території на місцевому рівні, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

Детальний план розробляється на окрему частину території в межах населеного пункту з певним функціональним використанням на основі затвердженої містобудівної документації відповідно до чинного законодавства з використанням матеріалів містобудівного та земельного кадастрів.

Детальний план розробляється з метою:

- уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану населеного пункту, схеми планування території району;

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини територіїнаселеного пункту або території за його межами;

- визначенняфункціональногопризначення та параметрівзабудови окре-

моїземельноїділянки в межах населеного пункту з метою розміщенняоб'єктабудівництва;

- формування принципів планувальної організації забудови;

-визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

- визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок;

- уточнення містобудівних умов та обмежень згідно з планом зонування у разі його наявності;

- обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок та визна-

чення їх цільового призначення, зображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання;

- визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, місць

їх розташування;

- забезпеченнякомплексностізабудовитериторії;

- визначеннядоцільності, обсягів, послідовностіреконструкціїзабудови;

- створенняналежних умов охорони і використанняоб'єктівкультурної

спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду, іншихоб'єктів, щопідлягаютьохоронівідповідно до законодавства;

- визначеннянапрямів, черговості та обсягівподальшоїдіяльностіщодо:

попередньогопроведенняінженерноїпідготовки та інженерногозабезпе-

ченнятериторії;

-створеннятранспортноїінфраструктури;

-організації транспортного і пішохідногоруху, розміщеннямісць парку-

ваннятранспортнихзасобів;

-комплексного благоустрою та озеленення.

Загальна доступність матеріалів детального плану території для подальших громадських слухань, забезпечується шляхом розміщення на веб-сайті міської ради у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці в приміщенні органу виконавчої влади, крім частини, що належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства України.

Детальний план території не підлягає експертизі, окрім проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб.

Детальний план розроблений у відповідності з Законом України «Про

регулювання містобудівної діяльності».

Також враховані вимоги:

ДБН Б.2.2-12:2018«Планування і забудова територій», ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної документації», ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, зі змінами»; ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина I. Проектування»; ДБН В. 1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва».

1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНІХ,

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ.

Земельна ділянка розташована на території Мирноградської міської ради, Донецької області в межах населеного пункту. Земельна ділянка складається із трьох ділянок площею по 1000м2. Загальна площа ділянки 3000м2.

Згідно із схемою плануваннятериторії Донецької області сформовані територіально-планувальні зони, що визначають види переважного використання території: сільськогосподарського використання, оздоровчого і рекреаційного використання і зона містобудівного розвитку.

Район м. Мирноградвходить до складу Західної підзони урбанізації, зони переважно містобудівного розвитку. В межах підзони виділяються території з переважним розвитком та реструктуризацією вуглепромислового комплексу на основі модернізації виробництва і впровадження нових технологій, розширення спеціалізації в сфері високотехнологічних галузей машинобудування, легкої промисловості, виробництва будівельних матеріалів (Добропілля, Покровськ, Мирноград).В сільськогосподарському відношенні район переважно представлений рільними та пасовищними землями.

У відповідності до ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи. Нормипроектування» район м. Мирноград розміщено:

- у 5 сніговомурайоні з нормативнимзначеннямвітровоготискурівним -143,7 кг/м2;

- в 3 вітровомурайоні з нормативнимзначеннямвітровоготискурівним - 48,9 кг/м2.

Згідно з ДСТУ –Н Б. В. 1.1-27:2010 м. Мирноград відноситься до II архітектурно-будівельного району, з розрахунковою температурою зовнішньогоповітря у найбільшхолоднуп'ятиденку -220, у найбільшспекотнуп'ятиденку - 260. Переважаючийнапрямоквітріввзимовийперіод часу – східний, літній – південно-східне. Середньомісячні опади- 30-60 мм, річна їх сума дорівнює 450-500 мм. Кількість днів з опадами складає 100-120 на рік. Сніговий покров зберігається з грудня до березня. Середня глибина промерзання ґрунту 0,4-0,6 м, максимальна – 1,0- 1,5 м.

Земельні ділянкизнаходиться в приватній власності ФОП Барінова С.В.На територіїпередбачається будівництво АГЗС з метою надання наступних послуг населенню м.Мирноград, а також учасникам руху автодороги по вулиці Соборна:

–заправлення легкових автомобілів бензином;

–заправлення легкових автомобілів скрапленим вуглеводневим газом (СВГ);

–обслуговування водіїв та пасажирів.

В результатірозміщення автозаправочної станції:

–підвищиться інтенсивність використання та функціональна насиченість даної території;

–будівництво передбачається для задоволення потреб власників транспортних засобів населеного пункту та району і учасників рухуавтодороги;

–за рахунок забудовника належним чином буде виконаний комплексний благоустрій, як в межах ділянки так і прилеглої території в межах санітарно-захисної зони (озеленення та освітлення території, організація рельєфу з вирішенням відведення атмосферних стоків, влаштування місцевих проїздів та пішохідних доріжок, тощо);

–поліпшиться інвестиційний клімат та збільшиться кількість робочих місць у даному районі, збільшиться надходження в міський бюджет коштів у вигляді податків.

2.ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ.

2.1 .Оцінка сучасного використання території.

Земельна ділянка не відноситься до земель водного фонду, оздоровчого,рекреаційного, природно-заповідного, природоохоронного призначення.Заповідних об`єктів, згідно Переліку об`єктів природно-заповідного фонду Держуправління екології та природних ресурсів в Донецькій області, немає.

В межах ділянки відсутні враховані пам'ятникиісторії і культури, археологічні об'єкти.

Земельна ділянка має конфігурацію багатокутника. Рельєф спокійний з незначним ухилом у східному напрямі. Земельна ділянка, щодо якої здійснюється детальне планування, не підтоплюється, не вимагає осушення та спеціальних заходів для відводу поверхневих вод, а також не вимагає інших заходів щодо інженерного захисту території.

2.2. Оцінка стану навколишнього середовища.

Вплив на стан навколишнього середовища ділянки: від промисловості – відсутній; від автодороги – шум та забруднення викидами в повітря від автотранспорту.

Названі екологічні чинники не обмежують використання ділянки для будівництва АГЗС.

Санітарно-захисну зону підприємства для обслуговування автомобілів уточнити проектними розрахунками.

За екологічними умовами джерелами постійного негативного впливу на довкілля після закінчення будівельних та монтажних робіт з будівництва в період експлуатації можуть бути:

–на клімат і мікроклімат – негативних явищ не передбачається;

–на геологічне середовище – негативних явищ не передбачається;

–на земельні ресурси – будівництво передбачається на вільних відзабудови землях;

–на атмосферне повітря – викиди забруднювальних речовин від технологічного обладнання;

–на водні ресурси – використання води на господарсько-побутові потреби, скид побутових стічних вод;

–утворення відходів виробничих та побутових.

Екологічні та санітарно-епідеміологічні обмеження для розміщення АГЗС – санітарно-захисна зона 50м – дотримуються.У межах території проектування діють наступні планувальні обмеження:

Обмеження Посилання на нормативні документи Режим використання території
Санітарно-захисні зони
Санітарно-захисна зона для АГЗС-радіус 50 м ДСП 173-96 додаток 4. - забороняється будівництво житлових об’єктів, об’єктів соціальної інфраструктури та інших об’єктів, пов’язаних з постійним перебуванням людей; - забороняється розміщувати колективні або індивідуальні садово-городні та дачні ділянки; - проведення заходів з озеленення та упорядкування території
Санітарно-захисні та охоронні зони інженерних мереж:
Охоронні зони ПЛ електромережі 0,4 кВ– 2 м в обидві сторони від крайнього проводу; Охоронні зони водопостачання – 5 м в обидві сторони від мережі; Охоронні зони каналізації– 5м в обидві сторони від мережі;

Охоронні зони зв’язку– 2 м в обидві сторони від мережі.

ДБН Б.2.2-12:2018«Планування і забудова територій», додаток Ж.3, ПУЕ - забороняється будувати житлові, громадські та дачні будинки, влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту; - не допускається влаштовувати звалища, розпалювати вогнища; - забороняється саджати дерева та інші багаторічні насадження;

3.ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ.

Будівництво АГЗС передбачається у межах відведених земельних ділянок загальною площею 0,3га (3 ділянки по 0,1га), які знаходяться у приватній власності замовника.

Рішення з планування території визначені технологією виробництва, вимогами дотримання безпечних нормативних розривів та виключення застійних зон, зручністю руху автотранспорту, а також створенню умов необхідних для нормального функціонування АГЗС.

Відстані між спорудамиАГЗС відповідають вимогамДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання” та ДБН Б.2.2-12:2018«Планування і забудова територій».

Генеральний план АГЗС розроблений в ув'язані з прилеглою територією та враховує оптимальну висотну посадку споруд.

При проектуванні враховані наступні положення:

 • -забезпечення незалежного в'їзду та виїзду з території АГЗС;
 • -забезпечення допустимих радіусів повороту транспортних засобів;
 • -максимального збереження існуючого рельєфу;
 • -створення нормативних ухилів для стоку дощових і талих вод;
 • -мінімального обсягу земляних робіт

Генеральним планом вирішені питання горизонтальної та висотної посадки об'єктів будівництва,організації рельєфу, водовідведення та благоустрій території, озеленення прилеглої території та освітлення об'єкту.

4.ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА АВТОСТОЯНКИ.

Транспортна доступність до ділянки проектування характеризується її розташуванням вздовж автодороги міського значення по вул. Соборной.

Для в'їзду та виїзду на територію АГЗС передбачається використання чотирьох окремо розташованих в'їзду і виїзду з автодороги для заправки скрапленим вуглеводневим газом (СВГ) і рідким паливом.

На території АГЗС передбачається схема організації дорожнього руху згідно вимогам чинних нормативних документів:

«Правила дорожнього руху», затверджених постановою КМ Україна від 10 жовтня 2001 г. № 1306 и введених в дію 01.01.2003 г.;

ДСТУ 4100:2014 «Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила»;

ДСТУ 2587:2010 «Безпекадорожньогоруху. Розміткадорожня. Загальнітехнічнівимоги. Методиконтролювання. Правила застосування»;

СОУ 45.2-00018112-048:2010 «Безпекадорожньогоруху. Проект (схема) організаціїдорожньогоруху. Правила розроблення, побудови, оформлення та вимоги до змісту».

На виїздах з території забезпечений трикутник видимості.

Організація дорожнього руху виконана з використанням технічних засобів, які регулюють дорожній рух: дорожні знаки та дорожня розмітка.

Згідно з вимогамиДСТУ 3587-97 та ДБН В.2.3-4:2015 на протязі під'їздів до території АГЗС та всієї території в цілому забезпечена освітленість електричними світильниками в нічний час не менше 20 лк.

5.ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД

При розробці розділу «Інженерне забезпечення» використані чинні нормативні документи:

 • -ДБН Б.2.2-12:2018«Планування і забудова територій»;
 • -ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
 • -ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди Основні положення проектування»;
 • -ДБН В.2.5-67.2013 «Опалення,вентиляція і кондиціонування».

Передбачається винос кабелю 0,4кВ за межі ділянки.

Будівництво АГЗС та його подальше функціонування потребує повного інженерного забезпечення об'єкту, в тому числі враховуючи протипожежні вимоги, на підставі технічних умов відповідних служб.

6.ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА І ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

Інженерна підготовка території – це комплекс інженерних заходів і споруд з освоєння території для доцільного містобудівного використання, поліпшення санітарно-гігієнічних і мікроклімату.

Необхідність здійснення інженерного захисту об'єктів у проектній документації слід визначати на основі вимог ДБН В.1.1-46:2017, а термін його служби повинен відповідати терміну служби об'єктів, які захищаються. Склад заходів інженерної підготовки встановлюється залежно від природних умов освоюваної території (рельєфу, грунтових умов, міри затоплюваності, заболоченості і т. д.).

Територія в межах проектування не має зон підтоплення і затоплення, не виявлено зсувів, карстів, заболочення.

Організація рельєфу майданчика будівництва повинна бути вирішена методом проектних позначок та враховувати створення нормативних ухилів для стоку дощових і талих вод, їх збір та відведення в очисні споруди.

7.КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ, ОЗЕЛЕНЕННЯ.

Благоустрій території — це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Завданням благоустрою є: організація належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та інших об’єктів.

Елементами благоустрою є:

 • -покриття майданчиків, проїздів;
 • -зелені насадження в санітарно-захисних зонах;
 • -будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;
 • -засоби та обладнання зовнішнього освітлення;
 • -будівлі та споруди системи інженерного захисту території;
 • -іншіелементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

Вся територія в межах ділянки АГЗС,а також прилегла територія підлягає благоустрою.

Передбачається покриття проїздів з дрібнозернистого асфальтобетону, обрамлення бортовим каменем проїздів та майданчиків.

Майданчик для автогазозаправника та майданчики біля паливороздавальних колонок виконуються з бетонним покриттям, який має безіскрові властивості.

Для підтримання санітарного стану території передбачається очищення від твердих відходів та знезаражування їх за межами ділянки. Система очищення прийнята вивізна. Для збору вуличного сміття на території об'єкта встановлюються урни, а для збору твердих відходів передбачений існуючий герметичний контейнер-сміттєзбірник. Тверді відходи і сміття вивозяться автомашинами на полігон побутових відходів за домовленістю з комунальними службами району.

Озеленення передбачене шляхом влаштування газонів партерного типу з багаторічних трав.

8.ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ. ОХОРОНА ПРАЦІ.

Розміщення самої АГЗС, будівель і споруд на територіїздійснено з урахуваннямвимог існуючого законодавства.

Охоронні заходи вимагають:

 • -передбачення в проекті зовнішнього пожежогасіння і первинних засобів пожежогасіння;
 • -дотримання на робочих місцях Правил безпеки та Інструкції з охорони праці.

Протипожежні заходи: у будівлі передбачаються з урахуванням вимог ДБН В.1.1-7:2016, ДБН В.1.2-7-2008, НАПБ А.01.001, ДСТУ Б В.1.1-36:2016, Закону України «Про пожежну безпеку».

Заходи з безпеки і охорони праці повинні враховувати настанови і вимоги Закону України «Про охорону праці», ДБН А.3.2-2-2009, НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 45.24-1.08.

9.ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

Планування цивільного захисту об’єкта — це розроблення сукупності документів, у яких визначені сили і засоби, порядок і послідовність дій з метою забезпечення захисту населення, виробництва, а також виконання завдань вищих органів, пов’язаних із поданням допомоги населенню інших об’єктів і міст.

Ці документи, розробляються з урахуванням реальних можливостей і умов об’єкта, є настановою для організованих дій як з метою підготовки об’єкта до захисту в надзвичайних умовах, так із метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (стихійних лих, виробничих аварій і вогнищ воєнних конфліктів).

При визначенні заходів щодо техногенної безпеки, пов’язаних із запобіганням можливості виникнення аварій на об’єктах каналізації та енергетики, слід проектування здійснювати з урахуванням вимог Закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру».

Відповідно до наказу Міністерства з надзвичайних ситуацій України від 23.05.2012 №829 «Про реалізацію інженерно-технічних заходів під час проектування об’єктів будівництва» при проектуванні необхідно отримати вихідні дані та вимоги для розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) в територіальному органі МНС України – Управлінні МНС України в Донецькій області.

При проектуванні дотримуватись вимог Національного стандарту ДСТУ Б А.2.2-7:2010 «Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об’єктів. Основні положення».

10. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДО ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ

Вид будівництва – нове будівництво.

Назваоб’єкту– АГЗС.

Вид об’єкта – об’єкт дорожнього сервісу, підприємство торгівлі, підприємство з обслуговування автомобілів.

Баланс території

№з/п Показники Одиниці виміру Величини в одиницях виміру
1 Площа земельної ділянки м2 3000
2 Площа благоустрою м2 2778
3 Площа забудови м2 108
4 Площа твердих покриттів м2 1684
5 Площа газонів м2 1094
6 Щільність забудови % 3,6

Висновки:

При подальших стадіях проектування рішення може уточнюватись і доповнюватись, лише за умови дотримання діючих нормативних вимог та вимог даного ДПТ.

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, сучасні світові тенденції та постійне зростання цін на енергоресурси, при будівництві об`єктів доцільно використовувати сучасні високоефективні енергозберігаючі технології та матеріали, огороджуючи конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

1.pdf

2.pdf

3.pdf

4.pdf

5.pdf

6.pdf

7.pdf

8.pdf

Розповідайте про наш сайт: