Аналітична довідка стосовно основних напрямків діяльності відділу Держкомзему у місті Димитров Донецької області за підсумками 2011 року

Відділ Держкомзему у місті Димитрові Донецької області є територіальним органом Держкомзему, підзвітним та підконтрольним Держкомзему та відповідно головному управлінню Держкомзему у Донецької області.
Відділ є юридичною особою і у своїй діяльності керується Конституцією України законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Держкомзему, головного управління Держкомзему у Донецькій області, а також Положенням про відділ Держкомзему у місті Димитрові Донецької області, яке затверджено наказом Держкомзему від 08.01.2010 № 7.

Основними завданнями відділу є:
 • підготовка та внесення головному управлінню Держкомзему у Донецькій області пропозицій щодо формування державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання, відтворення, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, здійснення землеустрою, установлення меж міста, забезпечення її реалізації та проведення земельної реформи;
 • координація роботи з проведення земельної реформи;
 • організація і забезпечення ведення державної земельного кадастру та координація робіт з підготовки земельно-кадастрової документації;
 • здійснення землеустрою і проведення моніторингу земель;
 • участь у виконання державних, галузевих і регіональних програм х питань регулювання земельних відносин.
Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
 • подає у встановленому порядку пропозиції щодо розпорядження землями державної і комунальної власності, установлення меж міста, регулювання земельних відносин;
 • бере участь у здійсненні відповідно до чинного законодавства України державного регулювання у сфері оцінки земель, організовує та забезпечує виконання відповідних робіт, видає витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок;
 • організовує видачу і збереження бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та державних актів на право постійного користування земельною ділянкою;
 • уносить пропозиції щодо розробки нормативно-технічних документів з питань розробки землевпорядної документації та в межах своєї компетенції бере участь у їх затвердженні;
 • організовує та здійснює в установленому порядку надання платних послуг згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України;
 • організовує в установленому порядку виконання землевпорядних робіт і проведення державної інвентаризації земель;
 • забезпечує в межах своєї компетенції регулювання земельних відносин, створення та ведення державного земельного кадастру та реєстрацію в його складі земельних ділянок і прав на них;
 • здійснює координацію місцевих органів виконавчої влади з питань землеустрою;
 • забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики щодо кадрової роботи та державної служби;
 • організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, забезпечує в межах своєї компетенції виявлення та усунення причин виникнення скарг громадян;
 • здійснює в установленому законодавством порядку методичне забезпечення місцевих органів виконавчої влади з питань регулювання земельних відносин;
 • здійснює відповідно до закону інші функції для виконання покладених на нього завдань.

Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Держкомзему за поданням начальника головного управління Держкомзему у Донецькій області.
Відповідно до структури відділу, затвердженому Головою Держкомзему, чисельність відділу складає 4 одиниці.
У звітному періоді діяльність відділу Держкомзему у Донецької області була спрямована на реалізацію державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання земель, ведення державного земельного кадастру.

Ведення Державного земельного кадастру.

З метою забезпечення надходження в електронному вигляді інформації, необхідної для ведення державного земельного кадастру, від виконавців землевпорядних робіт відділом приймається інформація про земельні ділянки в електронному вигляді та на паперових носія, які формуються в кадастрову справу. У 2011 році відділом зібрано інформації по 254 земельним ділянкам в електронному вигляді, сформовано 158 кадастрових справ. За результатами відповідної роботи спеціалістами відділу присвоєно кадастрових номерів по 254 земельним ділянкам. Облік земельних ділянок, яким присвоєні кадастрові номери здійснюється в журналі у паперовому та в електронному вигляді.
У відділі встановлено програмний комплекс, за допомогою якою здійснюється перевірка наданої інформації та ведення чергового кадастрового плану в електронному вигляді. Спеціалістами відділу двічі на рік проводиться інвентаризація землевпорядної документації, в результаті якої виявлено, що до міського фонду документації із землеустрою надійшло 158 документацій із землеустрою.
Для ведення форм державної статистичної звітності в електронному вигляді у відділі встановлено програмний комплекс «Земля». До форм державної статистичної звітності протягом року постійно вносяться зміни, відповідно до отриманих правовстановлюючих документів та згідно наданої Димитровською міською радою інформації. Згідно даної звітності земельний фонд міста становить 2275,00 га., в тому числі:

 • землі сільськогосподарського призначення — 821 га (36,09% від загальної площі міста), в т. ч. рілля — 676 га, багаторічні насадження — 145 га;
 • землі житлової та громадської забудови — 507 га (22,29% від загальної площі);
 • землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики — 216 га (9,49 від загальної площі);
 • землі загального користування (вулиці, площі, зелені насадження загального користування) — 731 га (32,13% від загальної площі).

Знаходяться у Державній власності — 1923,2478 га, в т. ч.
в оренді — 86,2018 га
у приватній власності 5123 ділянок, площею — 351,7522 га, в т. ч.
продано 120 ділянок, площею — 2,2363 га.
Протягом минулого року спеціалістами відділу перевірено на відповідність документації із землеустрою, підписано, підготовлено для реєстрації, зареєстровано та видано 175 державних актів на право власності та 4 державних акти на право постійного користування земельною ділянкою та 54 договори оренди землі.
За цей же період зареєстровано 16 обмежень на використання земельними ділянками, відкрито Поземельних книг на 227 земельних ділянок, проставлено 81 відмітку про перехід права власності на земельну ділянку.
Загальна кількість реєстраційних дій щодо посвідчення прав на земельні ділянки, надання послуг з ведення державного земельного кадастру населенню, вчинених відділом Держкомзему у місті Димитрові склала 840.
Крім процесу реєстрації правовстановлюючих документів на землю, відділом вживаються заходи щодо як найшвидшого їх отримання власниками та користувачами земельних ділянок. Громадяни міста постійно повідомляються про виготовлені держакти. В першу чергу це робиться задля уникнення накопичення державних актів. Другі примірники державних актів зберігаються у відділі, по яким ведеться електронний реєстр.

Кадрова робота та діловодство.

У звітному періоді у відділі розроблені списки осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади керівника та спеціалістів відділу. Проводиться відповідна робота з кадровим резервом (складаються річні плани роботи).
Протягом 2011 року пройшов кваліфікацію 1 державний службовець.
Відділом проводиться робота щодо запобігання корупційним проявам. Розроблено План заходів щодо попередження та профілактики корупційних діянь. Кожні півріччя проводиться аналіз стану виконання заходів щодо вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та складаються Аналітичні інформації. Порушень вимог вказаного Закону у відділі не було.
У відділі організовано декларування доходів державних службовців. У звітному періоді всі службовці у встановлений строк подали декларації про доходи.
У відділі запроваджено та проводиться постійно наповнення бази даних обліку державних службовців в локальної системі «Картка».
З кадрового діловодства ведуться книги обліку трудових книжок, особових справ, облік наказів. Ведення загального діловодства здійснюється в журнальної формі реєстрації. За час проходження вхідних та вихідних документів у відділі за звітний період зареєстровано 2266 документів. Контрольні документі виконуються без порушення строків. Всього за 2011 рік виконано 318 — контрольних доручень.
У відділі організовано робота по прийому громадян та їх звернень. За звітний період керівником та спеціалістами відділу було прийнято на особистому прийомі 591 громадян; розглянуто 359 заяв від громадян, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб з питань надання земельних ділянок в оренду, у постійне користування, продажу земельних ділянок, припинення права користування земельних ділянок та на передачу у власність земельних ділянок; розглянуто 232 звернень фізичних та юридичних осіб з питань земельного законодавства. На всі звернення були надані роз’яснення. Всі звернення реєструються у журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг. Спеціалістами відділу підготовлено та надано 327 відповіді по 1503 земельним ділянкам органам державної влади та органам місцевого самоврядування;
Постійно проводиться робота по зверненням громадян з питань спірного землекористування, спеціалісти відділу постійно приймають участь у комісії міської ради з питань спірного землекористування.
У 2011 році проведено 24 наради з питань запобігання та протидії корупції, земельного та іншого законодавства та по посилюванню виконавчої дисципліни.

Реформування земельних відносин.

З метою подальшого розвитку земельних відносин, формування цивілізованого ринку земель, проведення земельної реформи у місті, відділом було підготовлено Програма розвитку земельних відносин та охорони земель у місті Димитрові на 2011–2015 роки, яка було затверджено міською радою. На підставі даної Програми на 2011 рік передбачалась реалізація чотирьох заходів за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів підприємств та інших джерел, а саме:

 • встановлення і зміна меж адміністративно — територіальних утворень, що дасть можливість приведення існуючої межі міста у відповідність до фактичного стану. На жаль, у зв’язку з тим, що на теперішній час не затверджено генеральний план міста, почати вищевказані роботи не є можливим;
 • проведення інвентаризації земель несільськогосподарського призначення на загальну суму 100 тис. грн. У звітному періоді проінвентаризовано земель загальної площею 15,8 га на суму 148,00 тис. грн., в т. ч. за рахунок підприємств 0,8 га на суму 22,0 тис. грн.; за рахунок інших джерел 13,0 га на суму 114,25 тис. грн. та місцевого бюджету 2,4 га на суму 11,75 тис. грн.
 • підготовка, організація та проведення земельних торгів у формі аукціону, в результаті чого можливе визначення оптимальної ціни земельних ділянок, оформлення відповідної документації, забезпечення прозорості та запобігання корупційним діянням в області ринку земель. На жаль на теперішній час Закон «Про ринок земель» не прийняти, тому проводити земельні аукціони було не можливо.
 • оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки під кладовища. Через відсутність коштів у суб’єктів права користування земельних ділянок дані роботи у 2011 році не виконувались.

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснювалися за рахунок коштів міського бюджету, за рахунок коштів підприємств, організацій, установ.
Також відділом розроблено програма на 2012 рік, для реалізації якої необхідно фінансування в сумі 500,00 тис. грн., в тому числі: за рахунок місцевого бюджету — 410,00 тис. грн., за кошти підприємств — 20 тис. грн. та інші джерела — 70 тис. грн.

Землеустрій.

Землеустрій здійснюється державними та іншими землевпорядними організаціями за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів громадян та юридичних осіб. Відділ Держкомзему виступає організатором землеустрою, постійно ведеться робота по координації робіт юридичних осіб, які виконують землевпорядні роботи на території міста Димитров.
У 2011 році відділом підготовлено 128 проектів рішень міської ради з питань земельних відносин, на підставі яких громадянам та юридичним особам надано 246 дозволів на розробку документацій із землеустрою; передано в оренду — 27 ділянок площею 3,06 га; передано у власність 133 ділянки загальною площею 8,24 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, для ведення особистого підсобного господарства, для ведення індивідуального садівництва, для будівництва індивідуальних гаражів; продано 3 земельних ділянок площею 0,91 га для підприємницької діяльності та інше;
На підставі даних рішень відділом підготовлено та видано 32 умов щодо надання земельних ділянок; землевпорядними організаціями підготовлено 158 документацій із землеустрою. Вся документація перевіряється відділом на відповідність норм законодавства. На виконання ст. 186–1 Земельного кодексу України у 2011 році організовано та проведено 20 засідань комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою на території м. Димитров, на якому розглянуто та надані 32 висновку щодо погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Вся документація розглянуто у встановлений законодавством строк.

Надання адміністративних послуг.

У звітному періоді відділом Держкомзему у місті Димитрові відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1619 від 01.11.2000 та № 835 від 01.08.2011 надано 2605 адміністративних послуг, з питань ведення державного реєстру земель; надання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; надання копій з документації із землеустрою; надання довідок про земельні ділянки; підготовка проектів договорів землі та інші.

Міська Робоча група.

На виконання Указу Президента України від 14.02.2008 № 121, 17 серпня 2010 року головою Димитровської міської ради прийняте розпорядження № 180р стосовно поновлення дії робочої групи з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель у місті Димитрові та затверджений її новий склад у кількості 17 чоловік. Робочою групою розроблено перелік заходів та план роботи на 2011 рік. Розпорядженням міського голови № 106-р від 18.04.2011 затверджено Положення про міську Робочу групу. Керівником відділу Держкомзему, який є секретарем міської робочої групи у 2011 році організовано 4 засідання Робочої групи, на яких були розглянути питання реалізації державної політики земельних відносин у сфері раціонального використання та охорони земель у міста, а саме: стан перегляду умов діючих договорів оренди землі; щодо організації продажу земельних ділянок під об’єктами нерухомості; порядок фінансування експертної грошової оцінки земельних ділянок; щодо дотримання вимог законодавства у сфері земельних відносин. У результаті проведення інвентаризація договорів оренди земель було виявлено, що на теперішній час укладено 300 договорів оренди земель, з яких 32 договору не відповідають нормам чинного законодавства в частині розміру орендної плати, а саме розмір орендної плати менш 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Для приведення у відповідність, була проведено роз’яснювання з фізичними та юридичними особами щодо укладання додаткових угод. В результаті було укладено 5 додаткових угод. Із останніми продовжується роз’яснювальна робота. Також робочою групою ведеться робота по виявленню боржників по платі за землю, з метою подальшого усунення заборгованості. Членами робочої групи проведено перевірка рішень міської ради у сфері земельних відносин на відповідність нормам чинного законодавства. Порушень не виявлено.

Розвиток ринку земель

Протягом 2011 року у місті продано 3 земельні ділянки несільськогосподарського призначення загальною площею 0,9051 га на суму 376,046 тис. грн. Прийнято 3 рішення про надання дозволу на підготовку матеріалів для продажу 3 земельних ділянок загальною площею 0,2193 га. У грудні місяці перераховано авансовий внесок у розмірі 41,98 тис.грн.
Враховуючі вищенаведене видно, що в результаті продажу земельних ділянок до міської ради у 2011 році додатково надійшло 418,026 тис. грн. У 2012 році очікується надходження від продажу земельних ділянок у розмірі 150 тис. грн.

У звітному періоді відділом проводилась робота по організації роз’яснювальної роботи щодо популяризації земельної реформи та запровадження ринку земель. Димитровською міською радою разом з відділом було підготовлено листи до керівників підприємств міста разом з інформаційним матеріалами та інформаційними листівками-пам’ятками для організації роз’яснювальної роботи про права та можливості громадян, які надасть прийняття законів України «Про ринок земель» та «Про державний земельний кадастр».
Інформаційний матеріал було розміщено на стендах організацій та в місцях, які найчастіше відвідують громадяни міста, а саме: Виконавчий комітет Димитровської міської ради, Пенсійний фонд, Державна Податкова інспекція у м. Димитрові, Димитровський міський центр зайнятості, Димитровське управління праці та соціального захисту населення відділ Держкомзему у місті Димитрові та інших. Матеріал розглянути на депутатському навчанні та на нараді перших керівників міста, а також розміщені на офіційному сайті Димитровської міської ради.

Розповідайте про наш сайт: