Аналіз впливу регуляторного акту - рішення Мирноградської міської ради «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Мирноград»

Опубликовано 04.10.2018

Дод_1_аналiз.doc

                           Додаток 1

до аналізу регуляторного впливу

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів мікро- та малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для виконання регулювання, проведено розробником у період з «01» вересня2018 рокупо «30» вересеня 2018 року

п/п Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет- консультації прямі

(інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до

підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консульт ацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1 Робочі зустрічі 1 Отримано інформацію щодо нормативної грошової оцінки земель; Отримано інформацію про часові витрати на подання документів, часу очікування послуги.
2 Опитування (анкетування) суб’єктів підприємницької діяльності 5 Ознайомлення представників мікро- та малого бізнесу з текстом регуляторного акту. Не отримано негативних відгуків
3 Телефонні розмови з суб’єктами малого бізнесу 5 Ознайомлення з текстом регуляторного акту. По результатам - даний регуляторний акт буде мати позитивний вплив для всіх членів територіальної громади.

2.Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі).

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 30 (одиниць), у тому числі мікропідприємництва 30 (одиниць).

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив – 100% (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання»)

Примітка: Регулювання стосується суб’єктів господарювання, які матимуть намір розмістити тимчасову споруду торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності. Кількість суб’єктів МСБ, які скористаються своїм правом на розміщення тимчасової споруди невідома. Тому до розрахунку взято кількість тимчасових споруд, які планується встановити на території міста.

  • 3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п'ять років
Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) 0 0 0
2 Процедури перевірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування 0 0 0
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) 0 0 0
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 0 0 0
5 Інші процедури (уточнити) Витрати пов’язані з виконанням Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного призначення для провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою на території м. Мирноград (сплата коштів пайової участі) Формула:

В = Нго * Кф *Кз * S, де:

В – річний розмір пайової участі при встановленні ТС, грн.;

Нго – базова грошова оцінка одного квадратного метра земельної ділянки, встановлена рішення Мирноградської міської ради, що діє на час укладення договору пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою;

Кф – коефіцієнт функціонального використання об’єкта благоустрою

Кз – зональний коефіцієнт

S- площа об’єкта благоустрою, м2.

В= 143 (Нго на 2018 рік)* 0.8 (Кф сер)*1.25 (Кз сер) * 20 = 2860 В= 198 (Нго на 2018 рік)* 0.8 (Кф сер)*1.25 (Кз сер) * 20 =3960 В(за перший рік)+ В (за наступні 4) = 2860+3960*4= 18700
6 Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
2860 Х 18700
7 Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 30
8 Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)
85800 Х 561000
Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
Використовується мінімальний розмір заробітної плати. Згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік». Мінімальний щомісячний розмір заробітної плати з 1 січня 2018 року становить3723,00 грн та 22,41 грн у погодинному розмірі. Норма робочого часу на 2018 рік становить при 40-годинному робочому тижні 1993,0 години на рік.
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула: витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

(регуляторний акт розміщуєтьсяна офіційному веб-сайті Мирноградської міської ради) Оціночно:

Час витрачений на пошук та читання рішення – 0,5 години

Час витрачений на одержання консультації – 0,5 години

1 год. Х 22,41 грн.Х 1 =22,41 грн. 1 год. Х 22,41 грн.Х 1 =22,41 грн. 1 год. Х 22,41 грн.Х 5 =112.05 грн. .
10 Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур
0 0 0
11 Процедури офіційного звітування
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік
0 0 0
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік
0 0 0
13 Інші процедури (уточнити) Укладання договору про пайову участь (витрати часу = 0.5 год. на укладання договору; ) 11.21 (0.5*22,41) 11.21 56.05
14 Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
33.62 33.62 168.1
15 Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 30
16 Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)
1008.6 1008.6 5043

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів

малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Багатогалузеве об’єднання комунального господарства Мирноградської міської ради

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництва Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання -надання консультаційних послуг суб’єкту; -прийняття та опрацюваннязвернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів;

-укладання договору про пайову участь.

(зп. 3723 грн. на міс(станом на 01.09.2018 р)., сер.кільк. роб год. за місяць — 166,08, вартість 1 год. = 22.42грн.)

1 22.42 1 (процедури: Розраховуєобсяг таоформлює договір) 30 8071.2 (вартісь часу*кількість суб’єктів, що підпадають під дію* 12 місяців)
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: - - - - -
камеральні - - - - -
виїзні - - - - -
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акту про порушення вимог регулювання - - - - -
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання - - - - -
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання - - - - -
6. Підготовка звітності за результатами регулювання - - - - -
7. Інші адміністративні процедури (уточнити): - - - - -
Разом за рік Х Х Х Х 8071.2
Сумарно за п’ять років Х Х Х Х 40356

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

№ п/п Показник Перший рік регулювання (стартовий), грн. За п’ять років, грн.
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 85800(дані рядка 8 пункту 3 цього додатка) 561000(дані рядка 8 пункту 3 цього додатка)
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 1008.6 (дані рядка 16 пункту 3 цього додатка) 3530.7(дані рядка 16 пункту 3 цього додатка)
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 86808,6(сума рядків 1 та 2 цієї таблиці) 564530.7(сума рядків 1 та 2 цієї таблиці)
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 8071.2 (дані з таблиці “Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва” цього додатка) 40356 (дані з таблиці “Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва” цього додатка)
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 94879.8(сума рядків 3 та 4 цієї таблиці) 604887.4 (сума рядків 3 та 4 цієї таблиці)

Начальник відділу економіки,

аналізу та прогнозування

Виконавчого комітету

Мирноградської міської ради                                                                                                                                                                         С.В. Руденко

Мудрик О.А. (099)0513599

Плохова М.Р. (050)8871224

УКРАЇНА

МИРНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

_______________                                                                                    Мирноград                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               №________

Про затвердження Порядку визначення обсягів

пайової участі власників тимчасових споруд

торговельного, побутового, соціально-культурного

та іншого призначення для провадження підприємницької

діяльності в утриманні об'єктів благоустрою на території

міста Мирноград

З метою визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності в утриманні об'єктів благоустрою, відповідно до ст. 10Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,ст. 25, 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мирноградська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Мирноград та заяву на укладання договору про пайову участь (внесок) в утриманні об’єкту благоустрою м. Мирноград (додатки 1,2).

2. Затвердити зональні коефіцієнти для розрахунку обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності в утриманні об'єктів благоустрою на території міста (додаток 3).

3. Затвердити книгу записів прореєстрацію договорів щодо пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою м. Мирноград (додаток 4).

4. Дане рішення підлягає оприлюдненню в міській газеті «Родной город» та на офіційному сайті Мирноградської міської ради та набирає чинності з моменту його прийняття.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питаньмістобудування, будівництва і земельних відносин (Гордієнко), організацію виконання на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – керуючого справами Виконавчого комітету міської ради Маслову Н.А.

Міський головаО.Л.Брикало

Додаток 1 дорішення

Мирноградської міської ради____________№ ____________

ПОРЯДОК
визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Мирноград

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до п.10 ч.2 ст.10, ч.4 ст. 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.11.2013 року № 537 «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою»,з метою визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Мирноград незалежно від форм власності з урахуванням впливу безпосередньо на об'єкти благоустрою та оцінки їх соціально-економічного значення.

1.2 Пайова участьв утриманні об’єктів благоустроюміста Мирноградає внеском на фінансування заходів з благоустрою міста Мирнограда (утримання, ремонту та будівництва об'єктів благоустрою), який сплачують власники тимчасових споруд у грошовому виразі (гривнях) на підставі укладеного договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.

1.3. Терміни та визначення понять у цьому порядку застосовуються у розумінні, визначеному нормативними актами України.

2. Порядок укладання договору щодо пайової участі

в утриманні об’єктів благоустрою

2.1. Власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою м. Мирноград (далі – Замовник), зобов'язаний забезпечити належне утримання прилеглої до тимчасової споруди території або може брати пайову участь в утриманні цього об'єкта благоустрою на умовах договору, укладеного із багатогалузевим об’єднанням комунального господарства Мирноградської міської ради (далі – Виконавець).

2.2.До пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою міста Мирноград не залучаються Замовники у разі розміщення ТС:

1)будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

2) для використання у цілях інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики,зв’язкутадорожньогогосподарства(крім об’єктів дорожнього сервісу);

3) у випадках прямо передбачених законом.

2.3. Здійснення фізичною або юридичною особою самочинного розміщення ТС не звільняє її від обов’язку забезпечувати належне утримання прилеглої до тимчасової споруди території або можливості брати пайову участь в утриманні цього об'єкта благоустрою міста Мирноград.

2.4 Розрахунок пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою та підготовка проекту договору здійснюється Виконавцем.

2.5 Пайова участь в утриманні об’єктів благоустрою сплачується у грошовій формі в повній сумі єдиним платежем або щомісячно на рахунок багатогалузевого об’єднання комунального господарства Мирноградської міської ради.

2.6. Для укладення договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою Замовник звертається із заявою (додаток 2) до Виконавця, в якій зазначається площа та функціональне призначення тимчасової споруди, реквізити Замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація).

До заяви додається:

-копія паспорта таідентифікаційного коду ( для фізичних осіб-підприємців)/копія виписки з Єдиного державного реєстру, установчих документів (для юридичних осіб);

- довіреність, завірена у встановленому законом порядку (у разі звернення уповноваженою особою), копія паспорту та ідентифікаційного номеру уповноваженої особи;

- копія паспорта прив’язки тимчасової споруди, в якому визначені межі, благоустрою території прилеглої до тимчасової споруди для її утримання в належному стані.

Заява подається особисто або уповноваженою особою.

Копії документів надаються при наявності оригіналів.

2.7. Договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою укладається протягом 7 робочих днів. Договір укладається відповідно до Типового договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.11.2013 року № 537 «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2013 р. за № 2073/24605.

2.8. Невід'ємною частиною Договору є розрахунок розміру пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою м. Мирноград та графік оплати пайової участі замовників в утриманні об'єктами благоустрою міста Мирноград .

2.9. Договір повинен бути зареєстрований Уповноваженим органом укнизі записів прореєстрацію договорів щодо пайової участі в утриманні об'єктами благоустрою міста Мирноград (додаток 4).

2.10. Договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою укладається на строк не більше одного року.

2.11. Замовник може звернутись з повторною заявою про укладення договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустроюза місяць до закінченнятерміну договору. У разі наявності заборгованості з оплати пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, договірподовжується лише за умови повного погашення заборгованості по договору за попередній строк.

2.12. Підставами для розірвання Договору є:

- невиконання сторонами умов Договору;

- за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом;

- встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірних відомостей;

- зміна містобудівної ситуації, державних будівельних норм, зміна у розташуванні інженерних мереж, що унеможливлює розташування об'єкта у певному місці (у разі відмови суб'єкта господарювання від запропонованого альтернативного місця розміщення об'єкта);

- анулювання паспорта прив'язки ТС та/або схеми розміщення сезонних об'єктів торгівлі;

- за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.13. Підставами для припинення дії Договору є:

- припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

- смерті фізичної особи - підприємця;

2.14. У разі розірвання договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою з підстав, визначених пунктом 2.12 цього Порядку, кошти, сплачені Замовником не повертаються (крім випадків невиконання Виконавцем умов Договору).

2.15. Договори щодо пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою не є підставою для проведення будівництва, введення в експлуатацію, реєстрації речових прав або оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку або інші об'єкти.

2.16. У разі самовільного розміщення ТС,закінчення строку дії договору щодо пайової участі в користуванні об’єктами благоустрою та /або анулювання паспорта прив'язки ТС, така ТС підлягає демонтажу відповідно до умов цього Положення.

3. Фактори, що впливають на розмір Пайової участі

Обсяг Пайової участі Власників ТС визначається з урахуванням:

- базової нормативної грошової оцінки одного квадратного метра земельної ділянки;

- функціонального призначення (використання) ТС;

- зони розміщення ТС;

- площі території прилеглої до тимчасової споруди для її утримання в належному стані.

4. Розрахунок розміру пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою.

4.1. Розмір пайової участі замовника в утриманні об'єктів благоустрою м. Мирноград визначається у Договорі про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою м. Мирноград.

4.2. Розмір пайової участі (внеску) в утриманні об'єктами благоустрою розраховується за такою формулою:

В = Нго * Кф *Кз*S, де:

В – річний розмір пайової участі, грн.;

Нго - базова нормативна грошова оцінка одного квадратного метра земельної ділянки, встановлена рішення Мирноградської міської ради, що діє на час укладення договору пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою (з урахуванням щорічної індексації);

Кф - коефіцієнт функціонального використання об’єкта благоустрою (п.4.3).

Кз – зональний коефіцієнт (додаток 3)

S- території прилеглої до тимчасової споруди для її утримання в належному стані, згідно паспорту прив’язки, м2.

4.3. Значення коефіцієнтів відповідно до функціонального використання об’єкта благоустрою:

-торгівля (включаючи товари підакцизної групи товарів) - 2

- заклади швидкого харчування (включаючи літні майданчики для харчування біля закладів ресторанного господарства, кофейні та ін.)– 1,5

- надання населенню побутових послуг – 0,1

- преса, канцелярія, книги – 0,5

- об’єкти торгівлі сувенірною та власноруч виробленою художньою продукцією – 0,1

- дитячі майданчики, атракціони (батути, дитячі кімнати, тири, рибалка тощо): розмір до25 м² - 0,25; розмір від 26 до 35 м² - 0,35; розмір від 36 і більше м² - 0,55

- інше функціональне використання – 1.

У випадку змішаного функціонального використання ТС для розрахунку розміру пайової участі використовується більший з коефіцієнтів.

4.4. При розміщенні засобів пересувної мережі (ЗПМ), які працюють сезонно (відкритті майданчики на території, прилеглої до стаціонарних об’єктів ресторанного господарства; батути; дитячі кімнати; низькотемпературні лотки-прилавки тощо) сума пайової участі (внеску) в утриманні об’єктами благоустрою м. Мирноград сплачується з травня по вересень у повному обсязі згідно з цим Розділом, а з жовтня по квітень 1 гривню на місяць.

4.5. У виняткових випадках, в залежності від обсягів інвестування, значущості об’єкта благоустрою для територіальної громади міста, Виконавчий комітет Мирноградської міської ради має право зменшити розмір пайової участі замовника в утриманні об'єкта благоустрою міста Мирноград, розрахований відповідно до цього Розділу, шляхом прийняття відповідного рішення Виконавчого комітету.

4.6. У випадку, якщо суб’єкт господарювання самовільно встановив ТС, нарахування обсягів пайової участі проводиться в подвійному розмірі, як компенсація завданих збитків неправомірними діями цього суб’єкта.

4.7. Розмір плати переглядається сторонами у разі:

- зміни умов господарювання, передбачених договором;

- у разі змін базової нормативної грошової оцінки одного квадратного метра земельної ділянки;

- в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.

5.Використання коштів пайової участі в утриманні

об’єктів благоустрою міста

5.1. Кошти, отримані як пайова участь в утриманніоб’єктами благоустрою міста Мирноград, зараховуються до цільового фонду, утвореного у складі спеціального фонду міського бюджету міста Мирноград.

5.2. Кошти, отримані як пайова участь в утриманніоб’єктами благоустрою міста Мирноград, використовуються виключно для утриманніоб’єктів благоустрою міста.

6 . Здійснення контролю за дотриманням вимог

цього Порядку та сплатою пайової участі

6.1. Контроль за своєчасністю і повнотою сплати коштів пайової участі в утриманніоб’єктів благоустрою міста Мирноградздійснює Виконавець.

6.2. Про факти порушення замовниками вимог щодо повноти та своєчасності сплати коштів пайової участі в утриманніоб’єктів благоустрою комунальної власності міста Мирноград, Виконавець інформує сектор юридичного забезпечення Виконавчого комітету Мирноградської міської ради з одночасним наданням розрахунку розміру заборгованості замовника перед міським бюджетом міста Мирноград.

6.3. Організація претензійно-позовної роботи, пов’язаної із забезпеченням виконання замовником зобов’язань щодо повноти і своєчасності сплати коштів пайової участі в утриманніоб’єктами благоустрою міста Мирноград, покладається на сектор юридичного забезпечення Виконавчого комітету Мирноградської міської ради.

Секретар міської радиО.Г.Пономаренко

Додаток 2 дорішення

Мирноградської міської ради

____________№ ____________

Мирноградському міському голові

______________________________

(ПІБ)

______________________________

(ПІБ заявника)

______________________________

(місце реєстрації заявника)

_______________________________

(ідентифікаційний код)

_______________________________

(контактний телефон)

ЗАЯВА

на укладання договору про пайову участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою м. Мирноград

Відповідно до рішення сесії Мирноградської міської ради від _.___. 2018 № ___ «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Мирноград», прошу укласти договір про пайову участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою м.Мирноград

_______________________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи/ім’я, по батькові та прізвище фізичноїособи-підприємця, власника тимчасової споруди)

_____________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця/уповноваженої особи)

_____________________________________________________________________________

(місце знаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи - підприємця)

_____________________________________________________________________________.

(контактний телефон)

ТС та/чи літній торговельний майданчик, розміщена за адресою: м.Мирноград:___________________________________________________________________

Площа об’єкта благоустрою _______________(квадратних метрів);

Функціональне призначення ТС та/чи літнього торговельного майданчика

(необхідне підкреслити):

-торгівля (включаючи товари підакцизної групи товарів);

- заклади швидкого харчування (включаючи літні майданчики для харчування біля закладів ресторанного господарства, кофейні та ін.) ;

- надання населенню побутових послуг ;

- преса, канцелярія, книги ;

- об’єкти торгівлі сувенірною та власноруч виробленою художньою продукцією

- дитячі майданчики, атракціони (батути, дитячі кімнати, тири, рибалка тощо

- інше функціональне використання _______________________________________.

«___» ___________ 20___ р._______________

(підпис заявника)

Документи, що додаються до заяви (із зазначенням кількості сторінок кожного документа):

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

«___» ________________201__ р.______________________

(дата)(підпис)

Секретар міської радиО.Г.Пономаренко

Додаток 3 дорішення

Мирноградської міської ради

_____________№ ____________

Зональні коефіцієнти

для розрахунку обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності в утриманні об'єктів благоустрою на території міста

Райони міста Зональні коефіцієнти
1 Район лікарні, Район ринку «Світлий», АТБ, «Єко-маркет»м-ну Світлий 2
2 Мікрорайон Західний. Мікрорайон Східний. Мікрорайон Світлий (крімрайону ринку«Світлий», АТБ, «Еко-маркет» м-ну Світлий

Мікрорайон Молодіжний

Вулиця Соборна (крім району лікарні)

Вулиця Центральна

1,5
3 Сел.ш.5/6 Сел.Новатор 1
4 Інші вулиці та райони міста 0,5

Секретар міської ради                                                                                                                                                                         О.Г.ПономаренкоРозповідайте про наш сайт: