Правила внутрішнього трудового розпорядку Виконавчого комітету Димитровської міської ради

Опубликовано 01.11.2011

Ці правила вводяться з метою врегулювання відносин між адміністрацією та працівниками в галузі праці, зміцнення дисципліни, ефективного використання прав працівників та робочого часу, а також створення необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної праці, застосування до порушників трудової дисципліни заходів дисциплінарного стягнення.

У своїй безпосередній діяльності працівники Виконавчого комітету Димитровської міської ради зобов’язані дотримуватися положень Конституції України, Кодексу законів про працю України (КЗпП України), Законів України, цих Правил, інших нормативно — правових актів, етичних норм поведінки, передбачених ст. 5 Закону України «Про державну службу», Кодексом державного службовця.

І. Порядок прийому та звільнення працівників Виконавчого комітету міської ради

На посаду міського голови — в порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (280/97-ВР);

На посади заступників, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, міської ради — шляхом затвердження відповідною радою;

На посади інших працівників виконавчого комітету міської ради — шляхом призначення міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу до Виконавчого комітету Димитровської міської ради здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.

У разі необхідності, за згодою сторін, посадова Виконавчого комітету Димитровської міської ради може бути переведена на рівнозначну чи нижчу посаду або посаду радника чи консультанта без конкурсного відбору

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002р. № 169, передбачає до проведення конкурсу складання іспитів у затвердженому розпорядженням міського голови від 01.04.2011 № 81 порядку, розробленому згідно з загальним Порядком про проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим наказом Головного управління державної служби України та Української Академії державного управління при Президентові України 10.05.2002р. № 30/74.

Рішення про призначення на посаду у Виконавчому комітеті Димитровської міської ради приймає міський голова на підставі пропозиції конкурсної комісії щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду Виконавчого комітету Димитровської міської ради протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

При прийомі на роботу адміністрація має право вимагати від особи, яка приймається, надати паспорт, трудову книжку, документ про освіту та відносно військовозобов’язаних — військовий квиток. Особа, яка претендує на зайняття посади у Виконавчому комітеті Димитровської міської ради, подає відомості про доходи щодо себе і членів своєї сім’ї, надає згоду на проведення спеціальної перевірки в порядку встановленому Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції». При відсутності необхідних документів прийом на роботу не допускається.

Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (ст.12) передбачені обмеження, пов’язані з проходженням державної служби.

Громадяни України, які вперше зараховуються на службу в органах місцевого самоврядування», приймають присягу (ст. 11 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування»)

У Виконавчому комітеті Димитровської міської ради створюється кадровий резерв для зайняття посад і просування по службі, який затверджується міським головою. Примірний порядок формування кадрового резерву затверджений постановою Кабінету Міністрів України.

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного ділових якостей особи, яка претендує на посаду у Виконавчому комітеті Димитровської міської ради (ст. 19 Закону України «Про державну службу»), може проводитися стажування терміном до двох місяців.

При прийомі на посаду у Виконавчому комітеті Димитровської міської ради може встановлюватися випробування терміном до шести місяців для посадових осіб.

При прийомі на роботу інших працівників може встановлюватися випробування у порядку, передбаченому статтями 26, 27 Кодексу законів про працю України.

Прийом на роботу здійснюється на підставі розпорядження міського голови, а заступників міського голови з питань виконавчих органів ради і керуючого справами на підставі рішення Димитровської міської ради із зазначенням посади, відповідно до штатного розкладу, та умови оплати праці, з якими особа, яка приймається на роботу, ознайомлюється під розпис.

При прийомі працівника на роботу або переводі його у встановленому порядку на іншу посаду адміністрація зобов’язана:

 • ознайомити працівника з дорученої роботою, умовами і оплатою праці, роз’яснити його права і обов’язки;
 • ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку Виконавчого комітету Димитровської міської ради, колективним договором, який діє у Виконавчому комітеті Димитровської міської ради та посадовою інструкцією відповідно до займаної посади;
 • проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони та іншими правилами, передбаченими Законом України «Про охорону праці»;

На всіх працівників, які пропрацювали понад 5 днів, заводяться трудові книжки.

Припинення трудового договору між працівником та адміністрацією може мати місце тільки на підставах, передбачених Кодексом законів про працю України та Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (статті 20).

При звільненні за власним бажанням працівник зобов’язаний попередити адміністрацію про майбутнє звільнення не пізніше як за два тижні.

Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить 65 років.

Припинення трудових відносин оформлюється розпорядженням міського голови. У день звільнення працівника адміністрація зобов’язана видати йому трудову книжку із записом про звільнення з посиланням на відповідну статтю Кодексу законів про працю України або Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» і провести з ним остаточний розрахунок. День звільнення вважається останнім днем роботи.

У разі звільнення з посади, незалежно від причини звільнення, посадова особа повинна повернути: особисте посвідчення, заробітну платіжну картку, інші матеріальні цінності, які знаходяться у неї у підзвітності та надати обхідний лист.

II. Основні обов’язки працівників Виконавчого комітету Димитровської міської ради

Основні права та обов’язки працівників Виконавчого комітету передбачені Кодексом законів про працю України, колективним договором, який діє у Виконавчому комітеті Димитровської міської ради, посадовими інструкціями та цими Правилами внутрішнього трудового розпорядку, а посадових осіб також ст.ст. 8,9 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Кодексом державного службовця. Усі працівники Виконавчого комітету Димитровської міської ради зобов’язані:

 • сумлінно виконувати свої службові обов’язки, проявляти ініціативу та творчість;
 • чесно та сумлінно працювати, дотримуватися дисципліни праці, своєчасно та точно виконувати розпорядження адміністрації, підвищувати продуктивність праці;
 • шанобливо ставитись до громадян, керівників і працівників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби в органах місцевого самворядування;
 • забезпечувати раціональне, ефективне та економне використання доручених йому матеріальних і фінансових ресурсів;
 • дотримуватись вимог охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони, передбачених відповідними інструкціями;
 • вживати заходи щодо негайного усунення причин і умов, які перешкоджають або ускладнюють нормальні умови праці, тримати своє робоче місце в чистоті, а закріплену за відділами обчислювальну та розмножувальну техніку у справному стані, суворо дотримуватися встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;
 • економно витрачати електроенергію, раціонально використовувати засоби зв’язку і електронну техніку;
 • гідно поводитися в трудовому колективі, постійно підвищувати свій професійний рівень, підтримувати новаторські ідеї;

Посадові особи щороку до 1 квітня за місцем служби зобов’язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

III. Основні обов’язки адміністрації

Згідно ст. 141 КЗпП України адміністрація Виконавчого комітету Димитровської міської ради зобов’язана правильно організовувати працю працівників, створювати для них всі необхідні умови для продуктивної праці, забезпечувати трудову дисципліну, неухильно дотримуватися законодавства про працю, Закону України «Про охорону праці», уважно відноситися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці, постійно вдосконалювати організацію оплати праці, виплачувати заробітну плату у встановлені колективним договором строки, своєчасно вживати заходи впливу до порушників трудової дисципліни.

У відповідності до ст. 19 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст. 29 Закону України «Про державну службу» адміністрація зобов’язана систематично підвищувати кваліфікацію працівників, рівень економічних і правових знань, забезпечувати культурно-побутові умови, а також гласність при розв’язанні вищезазначених питань.

Адміністрація Виконавчого комітету Димитровської міської ради зобов’язана сприяти просуванню працівників по службі відповідно чинного законодавства України.

Міський голова у випадках і порядку, передбаченими чинними законодавством, має право відсторонити посадову особу від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітної плати.

IV. Робочий час і його використання

У Виконавчому комітеті Димитровської міської ради встановлюється п’ятиденний робочий тиждень тривалістю 40 годин робочого часу, субота та неділя — вихідні дні.

Початок роботи о 8–00, закінчення о 17–00, у п’ятницю з 8–00 до 15.45 години. Перерва для відпочинку і прийняття їжі тривалістю 45 хв., у період з 12.00 до 12–45. Субота та неділя — вихідні дні.

Напередодні святкових днів тривалість робочого дня працівників скорочується у встановленому законодавством порядку. Святковими і неробочими днями є дні, передбачені статтею 73 КЗпП України.

Працівникам Виконавчого комітету забороняється в службових приміщеннях приймати їжу, користуватися нагрівальними приладами, кип’ятильниками, а також палити. Всі зазначені дії дозволяється проводити лише в спеціально відведених для цього приміщеннях.

Адміністрація Виконавчого комітету Димитровської міської ради організовує облік початку та закінчення працівниками роботи.

У випадку неявки працівника на роботу, начальник відповідного відділу, сектору повинен інформувати безпосереднього керівника, а у разі його відсутності — особу, яка виконує його обов’язки про відсутність працівника та причини його відсутності.

Облік робочого часу працівників Виконавчого комітету Димитровської міської ради фіксується у табелі обліку робочого часу, який складається та підписується щомісячно відповідальним працівником з урахуванням інформацій начальників відділ, секторів про відсутність працівників на роботі протягом робочого місяця та наданих працівниками документів, підтверджуючих їхню відсутність на роботі з поважних причин.

Табель обліку робочого часу подається на затвердження міському голові. Затверджений табель обліку робочого часу подається до господарчо — фінансового відділу Виконавчого комітету Димитровської міської ради і є підставою для нарахування заробітної плати.

Працівника, що з’явився на роботу в нетверезому стані, адміністрація зобов’язана в цей день не допускати до роботи, і такий день вважається прогулом без поважних причин. Такий факт порушення умов трудового договору фіксується в спеціально складеному акті. Порушник зобов’язаний надати адміністрації письмові пояснення.

При виникненні потреби виконання невідкладної, непередбаченої роботи посадові особи, за розпорядженням міського голови, зобов’язані з’являтися на службу у вихідні, святкові і неробочі дні, робота за які компенсується згідно до статей 72,73 КЗпП України.

Жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дитину — інваліда, залучаються до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні тільки за їх згодою.

Інваліди залучаються до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні тільки за їх згодою та за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям. (ст.20 Закону України «Про державну службу, п. 2 р. VII Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст.63 КЗпП)

Громадяни похилого віку залучаються до роботи в нічний час, до надурочної роботи, роботи у вихідні, святкові та неробочі дні тільки за їх згодою і якщо це не протипоказано їм за станом здоров’я.(ч.3 ст.13 ЗУ «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»)

Технічні працівники та обслуговуючий персонал Виконавчого комітету Димитровської міської ради залучаються до роботи у вихідні, святкові та неробочі лише у виключних випадках, передбачених чинним законодавством і тільки з дозволу профспілкової організації Виконавчого комітету Димитровської міської ради.(ст. 64 КЗпП)

Понадурочні роботи не повинні перевищувати для кожного робітника чотирьох часів протягом двох днів підряд і 120 годин протягом року.

Відкликання працівника з щорічної відпустки здійснюється у випадках і порядку, передбаченому законодавством про працю, про що видається відповідний наказ. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається працівникові в будь-який час відповідного року чи приєднується у наступному році.

У разі необхідності тимчасово залишити своє робоче місце у зв’язку з службовими обов’язками працівник Виконавчого комітету Димитровської міської ради зобов’язаний повідомити про це свого безпосереднього керівника та зробити відмітку про залишення робочого місця у журналі вибуття з Виконавчого комітету Димитровської міської ради та прибуття до Виконавчого комітету Димитровської міської ради у робочий час. Начальники відділів, секторів виконавчого комітету, крім цього, зобов’язані інформувати про своє вибуття у робочий час з виконавчого комітету для виконання своїх службових обов’язків безпосереднього керівника, або особу, що його заміщує.

Відповідно до чинного законодавства працівники можуть бути направлені в службові відрядження, витрати по яким компенсуються згідно із законодавством України.

Якщо працівник виїхав у відрядження та повернувся з відрядження у вихідний день — йому надається додатковий день відпочинку.

Забороняється в робочий час відволікати працівників від виконання їх безпосередньої роботи, залучати їх до виконання ними роботи, не пов’язаної з їх трудовою діяльністю, скликати збори, засідання і різного роду наради з суспільних питань.

Для жінок, що мають дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, інших працівників за їх заявою, з урахуванням виробничих інтересів може встановлюватися зручний для них режим роботи.

Профспілковий комітет зобов’язується здійснювати контроль за дотриманням адміністрацією режиму роботи.

Щорічні відпустки у Виконавчому комітеті Димитровської міської ради надаються відповідно до КЗпП України, Законів України «Про відпустки», «Про службу в органах місцевого самоврядування», згідно затверджених графіків. Щорічні основні відпустки:

 • для посадових осіб — 30 календарних днів;
 • службовцям та обслуговуючому персоналу та водіям — 24 календарних дні;
 • особам віком до 18 років — 31 календарний день;
 • інвалідам І і ІІ груп з числа технічних працівників та обслуговуючого персоналу

щорічну основну відпустку тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам ІІІ групи 26 календарних днів.

Щорічні додаткові відпустки надаються працівникам у випадку і порядку встановленому чинним законодавством України:

Посадовим особам Виконавчого комітету Димитровської міської ради виплачується допомога для оздоровлення у розмірі посадового окладу один раз на рік при наданні щорічної відпустки.

Жінкам, які мають двох або більше дітей до 15 років або дитину-інваліда (віком до 18 років), жінкам, які не перебувають в шлюбі і у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька дитини або запис про батька дитини зроблено в установленому порядку за вказівкою матері, вдовам і жінкам, які виховують дитину без батька, в тому числі й розлучені жінки, які виховують дитину без батька, незважаючи на факт одержання аліментів і жінкам, які вийшли заміж, але її дитина не всиновлена новим чоловіком, за її бажанням, щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів.

Графік надання відпусток затверджується міським головою за погодженням із профспілковим комітетом до 5 січня поточного року і доводиться до відома усіх працівників під розпис. При складанні графіків враховуються інтереси виконавчого комітету, особисті інтереси працівників і можливості для їх відпочинку.

Конкретний період щорічної відпустки у межах, встановлених графіком, погоджується між працівником і адміністрацією. Адміністрація повідомляє працівника про дату початку відпустки не пізніше, ніж за два тижні до встановленого графіком терміну.

Щорічна відпустка за перший рік роботи надається працівнику через 6 місяців безперервної роботи в Виконавчому комітеті Димитровської міської ради, а за другий і наступні роки — у будь-який час відповідного робочого року.

У випадках, передбачених чинним законодавствомУкраїни за бажанням працівників надаються щорічні відпустки в зручний для них час (ЗУ «Про відпустки»).

Щорічна відпустка на прохання працівника може бути поділена на частини за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року.

Щорічна відпустка може бути перенесена на інший період тільки з письмової згоди працівника. У випадках виникнення розбіжностей, це питання погоджується з профспілковим комітетом (ст.11 ЗУ «Про відпустки»).

Адміністрація зобов’язується в обов’язковому порядку надавати відпустки без збереження заробітної плати працівникам Виконавчого комітету Димитровської міської ради, що підпадають під категорію осіб, передбачену статтею 25 Закону України «Про відпустки», за їх бажанням, а також додаткові оплачувані і соціальні відпустки в порядку і випадках, передбачених статтями 15,17–20 Закону України «Про відпустки».

За сімейними обставинами та з інших причин працівникам Виконавчого комітету Димитровської міської ради може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений між працівником і адміністрацією, але не більше 15 календарних днів на рік, відповідно до статті 26 Закону України «Про відпустки».

V. Заохочення за успіхи в роботі

За сумлінну безперервну працю у Виконавчому комітеті Димитровської міської ради, зразкове виконання трудових обов’язків посадовим особам видається грошова винагорода у розмірі та порядку, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 212 в межах фонду оплати праці.

За особливі трудові заслуги працівники Виконавчого комітету Димитровської міської ради представляються до державних нагород та присвоєння почесних звань у порядку, встановленому чинними законодавством України.

За зразкове виконання працівниками Виконавчого комітету Димитроської міської ради трудових обов’язків, підвищення продуктивності праці, вони представляються до нагород Димитровської міської ради та Виконавчого комітету Димитровської міської ради відповідно до рішення Димитровської міської ради «Про встановлення

Крім того, на локальному рівні, за особливі трудові заслуги працівники Виконавчого комітету Димитровської міської ради представляються до таких заохочень:

 • оголошення подяки
 • надання премії
 • нагородження цінним подарунком
 • нагородження почесною грамотою.

Представлення до локальних заохочень здійснюється на підставі розпорядження міського голови за поданням керуючого справами по узгодженню із профспілковою організацією Виконавчого комітету Димитровської міської ради.

Розпорядження про заохочення оголошується в урочистій обстановці та відомості заносяться до трудових книжок працівників.

За виконання особливо відповідальних завдань посадовій Виконавчого комітету Димитроської міської ради може бути присвоєно дострокового черговий ранг у межах відповідної категорії посад (ст15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

За сумлінну працю посадовій особі Виконавчого комітету Димитровської міської ради при виході на пенсію може бути присвоєний черговий ранг поза межею відповідної категорії посад (ст. 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

За високі досягнення у праці і виконання особливо важливої роботи посадовим особам Виконавчого комітету Димитровської міської ради можуть встановлюватися надбавки за високі досягнення у праці, у порядку і на умовах, визначених в Положенні про преміювання та виплату надбавки працівникам Виконавчого комітету Димитровської міської ради

Успішне і сумлінне виконання своїх службових обов’язків працівниками дає їм переважне право на просування по службі.

При застосуванні заохочень враховується думка трудового колективу.

VI. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

Трудова дисципліна у Виконавчому комітеті Димитровської міської ради забезпечується створенням необхідних умов для організації нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю.

До працівників Виконавчого комітету Димитровської міської ради, які не є посадовими особами за порушення трудової дисципліни, а саме невиконання або неналежне виконання з його вини покладених на нього трудових обов’язків, може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

- догана;

- звільнення (ст.147 КЗпП України)

Дисциплінарні стягнення застосовуються до посадової особи Виконавчого комітету Димитровської міської ради за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування, а також за вчинок, який порочить його як посадову особу місцевого самоврядування або дискредитує орган місцевого самоврядування, в якому він працює.

До посадових осіб Виконавчого комітету Димитровської міської ради, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством можуть застосовуватися такі засоби дисциплінарного впливу як:

- попередження про неповну службову відповідальність;

- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

Дисциплінарне стягнення застосовується адміністрацією Виконавчого комітету Димитровської міської ради безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністюабо перебуванням його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шестимісяців з дня вчинення проступку.

До застосування дисциплінарного стягнення адміністрація повинна отримативід порушника трудової дисципліни письмове пояснення.

Стягнення оголошується в розпорядженні і повідомляється працівникові під розпис в 3-дений термін від дня видання наказу.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

VII. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування

Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності згідно із законом.

Матеріальна шкода, завдана територіальній громаді незаконними рішеннями сільських, селищних, міських голів, голів районних у місті, районних та обласних рад, їх заступників, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчих органів місцевого самоврядування, діями чи бездіяльністю посадових осіб місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок місцевого бюджету в порядку, встановленому законом.

Сільські, селищні, міські, районні у місті, районні та обласні ради, сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті, районної та обласної ради мають право зворотної вимоги (регресу) до посадової особи місцевого самоврядування, яка заподіяла шкоду територіальній громаді, у розмірах і порядку, визначених законами України та статутами територіальних громад, прийнятими відповідно до законів України.

Від адміністрації Міський голова ________________________Р. В. Требушкін Від трудового колективу Голова профспілки ____________________________А. В. Вишняков

Розповідайте про наш сайт: