​Положення про постійні комісії Мирноградської міської ради

Опубликовано 15.12.2015

Положення про постійні комісії Мирноградської міської ради визначається на основі норм чинного законодавства України, Регламенту ради, функціональної спрямованості та організації роботи постійних комісій Димитровської міської ради (далі – Постійні комісії).

Розділ 1. Загальні положення

Статті 1. Правова основа діяльності постійних комісій

Постійні комісії ради є органами Мирноградської міської ради, які обираються з числа депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

У своїй діяльності постійні комісії керуються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими нормативними актами чинного законодавства, Регламентом та рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови.

Постійні комісії є підзвітними міській раді та відповідальними перед ним.

Постійні комісії діють за дорученням ради, міського голови, секретаря ради або за власною ініціативою.

Стаття 2. Завдання постійних комісій

Основними завданнями постійних комісій є:

Вивчення питань за напрямками діяльності і компетенції ради та комісій з підготовкою відповідних висновків та рекомендацій.

Попередній розгляд та підготовка висновків з питань, внесеним на розгляд ради.

Розробка проектів рішень ради згідно з функціональними напрямками діяльності комісій і внесення їх на розгляд ради.

Здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Стаття 3. Утворення постійних комісій

Питання про утворення і обрання постійних комісій розглядається на першій сесії міської ради нового скликання.

Кількість постійних комісій та їх найменування визначаються радою за пропозицією секретаря ради, виходячи з необхідності ефективної реалізації функціональних завдань і напрямків діяльності ради.

Постійні комісії обираються за пропозицією секретаря ради з числа депутатів у складі голови, секретаря, заступника та членів комісії.

Постійні комісії утворюються на строк повноважень ради.

До складу постійних комісій не може бути обраний секретар ради.

Протягом строку своїх повноважень міська рада може вносити зміни в перелік і персональний склад постійних комісій. Зміни до складу комісій можуть вноситися радою за пропозицією голови комісії, на підставі письмових заяв депутатів, узгоджених з постійними комісіями, до складу яких передбачається внести зміни. Заява депутата про включення до складу постійної комісії або вихід з її складу направляється секретарю ради для подальшого розгляду на сесії міської ради.

Стаття 4. Принципи роботи постійних комісій

Постійні комісії будують свою роботу на основі колективного, вільного, ділового обговорення і вирішення питань, законності, гласності і широкої ініціативи членів постійних комісій.

Постійні комісії діють у тісному взаємозв'язку з громадськими організаціями, трудовими колективами, органами місцевого самоврядування, вивчають і враховують громадську думку.

На засіданнях постійних комісій мають право бути присутніми представники засобів масової інформації.

За рішенням комісії документи та матеріали її роботи можуть бути оприлюднені в засобах масової інформації.

Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії.

Голова постійної комісії:

- забезпечує підготовку питань до розгляду на засіданні комісії;

- скликає і веде засідання комісії;

- дає доручення членам комісії, направляє їм матеріали і документи, пов'язані з діяльністю комісії;

- організовує роботу підготовчих комісій і робочих груп;

- запрошує для участі в роботі комісії представників державних органів, громадських організацій, підприємств, вчених і фахівців;

- організує роботу по виконанню рішень ради і комісії;

- підтримує постійний зв'язок з радою, іншими комісіями ради, інформує раду про розглянуті в комісії питання, а також заходи щодо реалізації прийнятих рішень;

- представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

- організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

Заступник голови постійної комісії, за дорученням голови комісії, бере участь в організації її роботи.

У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, здійснює функції голови комісії.

Секретар постійної комісії:

- бере участь в організації роботи комісії;

- веде протокол засідання комісії;

- веде облік участі членів комісії на її засіданнях;

- веде діловодство комісії;

- повідомляє членів комісії про час і місце проведення засідань, інших заходів комісії;

- забезпечує своєчасне направлення виконавцям рекомендацій та висновків комісії та здійснює контроль за надходженням від них відповідей;

- при відсутності голови і заступника голови комісії або неможливості виконання ними своїх повноважень, здійснює функції голови постійної комісії;

- виконує інші доручення комісії і голови комісії.

Стаття 5. Робота депутатів у постійних комісіях

Депутат міської ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій.

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. На час засідань постійних комісій депутати звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи за рахунок коштів міського бюджету.

Депутат міської ради має право вирішального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданні комісії.

Депутат має право знайомитися з усіма офіційними документами, що надходять та зберігаються в комісії, робити виписки, копіювання цих документів.

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатом або передані голові постійної комісії у письмовій формі, підлягають обов'язковому розгляду на комісії.

Депутат зобов'язаний брати участь у роботі постійної комісії, до складу якої він обраний.

У разі пропуску депутатом протягом року більше половини засідань постійної комісії, невиконання без поважних причин рішень та доручень комісії, міська рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання цього депутата у встановленому законодавстві порядку.

Розділ 2. Функціональна спрямованість роботи постійних комісій.

Стаття 6. Постійна комісія з питань правового захисту населення, законності, правопорядку, свободи слова та депутатської етики.

Розглядає проекти програми економічного і соціального розвитку міста та звіти про її виконання, вивчає і готує питання про стан і проблеми в питаннях профілактики і боротьби із злочинністю, охорони правопорядку і дотримання законності на території міста; розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих та інших питань, виступає на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями.

1. Готує висновки з питань, пов'язаних з гарантіями депутатської діяльності, розглядає протокол виборчої комісії про результати збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата і вносить питання щодо проведення у відповідному окрузі голосування про відкликання депутата або про відхилення пропозиції про відкликання депутата на пленарне засідання міської ради.

2. Готує за дорученням ради, секретаря ради рекомендації з питань, пов'язаних з діяльністю депутата в міській раді та її управліннях.

3. Попередньо розглядає і готує висновки з питань охорони трудових та інших прав депутата.

4. Готує висновки з питань, пов'язаних з достроковим припиненням повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством.

5. Бере участь у розробці заходів, пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях ради, сприяє організації і перевірці їх виконання.

6. Розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, приймає висновки з цих питань.

7. Вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, виконавчого комітету, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в разі необхідності – на розгляд ради.

8. Бере участь у розробленні і здійсненні заходів по забезпеченню законності, охорони громадського порядку та боротьбі із злочинністю.

9. Перевіряє стан справ щодо розгляду звернень громадян та організації їх прийому.

10. Сприяє діяльності правоохоронних органів (МВ ГУМВС, прокуратури, суду, управління юстиції, державної податкової інспекції, з окремих питань – СБУ) щодо дотримання законності, охорони законних прав громадян у місті.

За дорученням ради або за власною ініціативою заслуховує звіти керівників правоохоронних органів щодо забезпечення ними законності, охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю в місті.

11. За дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає питання про стан та розвиток засобів масової інформації.

12. Розробляє для розгляду радою, вивчає і готує питання депутатської діяльності і етики, пропозиції про стан законності, дотримання прав громадян, правопорядку та боротьби зі злочинністю в місті.

13. Перевіряє виконання рішень ради і комісії, контролює, в межах повноважень ради, виконання законодавства України.

14. Може звернутися з запитом до виконавчого комітету, керівникам відділів і управлінь міської ради, а також до керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності з питань, віднесених до компетенції комісії.

15. Взаємодіє з відповідними Комітетами Верховної Ради України, постійними комісіями обласної ради з питань діяльності комісії.

Стаття 7. Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку міста, інвестиційної діяльності, розвитку підприємництва.

Приймає участь у розробленні стратегічних напрямків і формуванні економічної політики міста, вносить пропозиції у межах своєї компетенції.

1. Розглядає проекти програми економічного і соціального розвитку міста, місцевого бюджету, підходи до формування бюджету міста, а також заслуховує звіти про їх виконання.

2. Розглядає окремі проблемні питання виконання бюджету, в тому числі в розрізі окремих платежів, галузей і підприємств.

3. Здійснює поточний контроль виконання програми економічного і соціального розвитку бюджету, регіональних програм.

4. Організує роботу по виконанню рішень ради та комісій.

5. Проводить роботу з виявлення резервів і джерел додаткових доходів місцевих бюджетів.

6. Розглядає і дає рекомендації з питань виділення коштів з резервного фонду місцевого бюджету, надпланових надходжень до місцевого бюджету та інших джерел, а також щодо внесення змін до бюджету згідно з положеннями Бюджетного Кодексу України.

7. Вносить пропозиції по ефективному використанню виробничо-технічного, економічного потенціалу регіону.

8. Вивчає питання цільового та ефективного використання бюджетних коштів, готує по них висновки, рекомендації, а також питання на засідання ради.

9. У випадках, встановлених законодавством, бере участь у формуванні нормативів відрахувань частини загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів відповідно до бюджету міста. В установленому порядку вносять пропозиції для звернення до Кабінету Міністрів України, Бюджетний Комітет Верховної Ради України, інші органи влади за розмірами міжбюджетних трансфертів між Державним бюджетом та місцевими бюджетами регіону, а також показників, що беруть участь у їх формуванні.

10. Розглядає і дає висновки з питань надання пільг по податках і зборах, які надходять до бюджету міста.

11. Вивчає питання ціноутворення, розглядає їх на засіданні постійної комісії і готує по них висновки і рекомендації.

12. Бере участь у розгляді проектів планів приватизації підприємств і організацій спільної власності територіальної громади, що знаходиться в управлінні міської ради, вносить по них свої зауваження і пропозиції.

13. Вивчає і носить на розгляд ради питання залучення інвестицій, у тому числі іноземних, в економіку міста.

14. Ініціює розгляд питань міською радою:

- підготовка матеріалів, проектів рішень щодо встановлення правил торгівлі на ринках, у тому числі, за які порушення передбачена адміністративна відповідальність;

- підготовка матеріалів, проектів рішень з питань захисту прав споживачів, підприємців;

- підготовка матеріалів, проектів рішень з питань підвищення ефективності управління споживчим ринком в місті;

- підготовка програм з питань розвитку підприємництва у сфері малого і середнього бізнесу, торгівлі, надання послуг населенню, розвитку транспортної мережі.

15. Попередньо розглядає питання:

- про вдосконалення структури управління у сферах діяльності комісії;

- про роботу виконавчого комітету, центру зайнятості населення у питаннях розвитку підприємництва у сфері малого і середнього бізнесу, торгівлі, надання послуг населенню;

- про вплив місцевих податків і зборів на розвиток малого бізнесу;

- про встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств сфери обслуговування;

- про сприяння розвитку нових форм торгівлі;

- про організацію ярмарків, роботи місцевих ринків у відповідності з чинним законодавством.

16. Вивчає та розглядає питання, які вносяться виконкомом на розгляд міської ради за напрямками діяльності комісії, дає по них висновки, готує доповіді і співдоповіді.

17. За напрямами діяльності комісії розглядає проекти Законів України та в установленому порядку вносить пропозиції і зауваження до них.

18. Здійснює контроль за виконанням рішень ради та власних рішень.

Стаття 8. Постійна комісія з освіти, культури, духовності, молоді, фізкультури і спорту.

1. За дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає проекти програм економічного і соціального розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчає питання про стан і розвиток освіти в місті, питання про стан установ культури, освіти, мистецтва, реалізації державної політики у сфері освіти, питання про стан та розвиток молодіжної політики, фізичної культури і спорту, духовності, і інші питання за напрямками діяльності комісії, які вносяться на розгляд міської ради, розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями.

2. Вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів освіти, а також з питань, віднесених до відання ради, виконавчого комітету, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає в результаті перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в разі необхідності – на розгляд ради.

3. Попередньо вивчає і виробляє пропозиції при підготовці і розгляду радою питань, що стосуються вдосконалення діяльності загальноосвітніх шкіл, дошкільних і позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій, розвитку молодіжної політики, фізкультури та спорту в місті, аналізує діяльність і веде роботу по виявленню додаткових резервів і можливостей реалізації основних державних і регіональних програм у сфері фізичної культури і спорту, молодіжної політики та сім'ї.

4. Вивчає питання забезпечення доступності і безоплатності освіти на території міста, можливості навчання в школах державною та рідною мовами, аналізує стан освіти в місті, вносить рекомендації по подальшому поліпшенню його якості, розвитку гуманізації та демократизації навчально-виховного процесу в професійно-технічних училищах, школах і вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації, культури і духовності в регіоні, аналізує діяльність і веде роботу по виявленню додаткових резервів і можливостей реалізації основних напрямів державних і регіональних програм у сфері культури, мистецтва, естетичного виховання підростаючого покоління, просвітницької та культурно-масової роботи. Вивчає питання розвитку мережі, зміцнення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту, управлінь у справах сім'ї та молоді.

5. Вносить пропозиції щодо налагодження зацікавленої взаємодії ради з вищими навчальними закладами з метою поліпшення підготовки кадрів для міста, розвитку матеріальної бази освіти, бере участь у проведенні заходів, попереджуючих відплив висококваліфікованих педагогічних кадрів і зберігають інтелектуальний потенціал міста. Вивчає питання розвитку мережі, зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, просвітницьких організацій та творчих спілок.

6. Аналізує особливості розвитку в місті наукових знань в умовах сучасного реформування суспільства, бере участь у наукових експертизах соціально-економічного розвитку міста. Аналізує проблеми і сприяє здійсненню заходів щодо соціального захисту молоді, її працевлаштування, забезпечення житлом молодих сімей. Здійснює заходи, спрямовані на організацію дозвілля, туризму, забезпечення підлітків і молоді у сфері освіти і праці.

7. Вивчає питання освіти дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у школах-інтернатах, професійно-технічних училищах, в установах освіти, а також осіб, які мають вади у фізичному і розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах.

8. Організує виконання рішень ради, а також висновків і рекомендацій постійної комісії.

9. Здійснює контроль за виконанням рішень міської ради за напрямками діяльності комісії та власних рішень.

Стаття 9. Постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, надання послуг і транспорту

1. За дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає проекти програм економічного і соціального розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчає питання про стан і розвиток охорони здоров'я, регіональних програм зайнятості і соціального захисту різних груп населення, соціального страхування, оплати праці, пенсійного забезпечення, соціального обслуговування, які вносяться на розгляд міської ради, розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями.

2. Бере участь у розробці та попередньому розгляді програм і заходів, що стосуються охорони здоров'я населення, вносить раді пропозиції щодо їх прийняття, контролює їх виконання. Розглядає проекти програм економічного і соціального розвитку, міського бюджету за розділами соціальної політики, забезпечення соціальних гарантій населення, встановлених законодавством України, поліпшення соціально-побутового обслуговування населення.

3. Вивчає питання функціонування єдиного обласного комплексу охорони здоров'я населення, вносить раді пропозиції щодо їх прийняття, контролює їх виконання. За дорученням ради або за власною ініціативою розглядає проекти програм з питань допомоги сім'ям з дітьми, соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інвалідам дитинства і дітям-інвалідам.

4. Виробляє пропозиції щодо розвитку мережі медичних закладів з урахуванням природно-кліматичних, екологічних, виробничо-економічних та інших умов, вивчає питання організації роботи по пенсійному забезпеченню громадян, а також питання реформування системи пенсійного забезпечення.

5. Вивчає питання організації санаторно-курортного оздоровлення дітей і підлітків, а також організації проведення медичного обслуговування та соціальної допомоги громадянам, постраждалим внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС.

6. Попередньо вивчає і виробляє пропозиції у сфері соціально-трудових відносин, оплати і охорони праці, зайнятості, пенсійного забезпечення, соціального захисту та обслуговування населення.

7. Ініціює проведення перевірок та контролює, в межах компетенції ради, роботу закладів охорони здоров'я, що належать до спільної власності територіальної громади, місцевих органів державної виконавчої влади, запитує необхідну інформацію та матеріали і за результатами виробляє і подає рекомендації на розгляд керівників установ і підприємств охорони здоров'я, а в разі потреби на розгляд міської ради. Бере участь у підготовці та контролює виконання регіональних програм поліпшення стану безпеки праці, а також здійснення заходів, пов'язаних з охороною праці, сприяє ефективному використанню трудових ресурсів і зайнятості населення.

8. Розробляє рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення системи та умов фінансування охорони здоров'я, у тому числі з елементами госпрозрахунку, організації страхової медицини. Вивчає питання комплексного розвитку соціальної сфери, збереження об'єктів соціальної інфраструктури, та за результатами розгляду готує висновки і рекомендації.

9. Вивчає передовий досвід з питань свій компетенції і сприяє його поширенню. За дорученням ради або за власною ініціативою бере участь у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій, формування соціального партнерства, організації співпраці органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців.

10. Комісія вивчає та розглядає питання:

- соціального захисту населення від безробіття;

- створення нових робочих місць;

- відносин працівників з роботодавцями, роботи з профспілками;

- самозайнятості населення;

- соціального страхування;

- оплати і охорони праці;

- пенсійного забезпечення;

- соціального обслуговування;

- соціальної політики та охорони здоров'я;

- демографії та трудових ресурсів;

- соціального захисту жінок, молоді і молодих сімей;

- профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності;

- соціальної допомоги інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, громадянам, постраждалим внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, малозабезпеченим сім'ям, дітям-сиротам, ветеранам війни та прирівняним до них категоріям громадян;

- соціальної адаптації;

- реабілітації громадян;

- підвищення рівня життя населення, боротьби з бідністю;

- інвестування, в розрізі дотримання соціальних інтересів населення;

- соціального, культурного та історичних аспектів регіонального розвитку;

- індексації виплат населенню – як частини державної соціального захисту населення;

- інформування населення про політичному і культурному житті;

- взаємодії із засобами масової інформації (друк, телебачення, радіо);

- проведення соціальних опитувань, аналіз громадської думки та настроїв громадян;

- укладення та виконання соціальних контрактів, наказів виборців.

11. Ініціює розгляд питань міською радою:

- підготовка матеріалів, проектів рішень щодо встановлення правил торгівлі на ринках, у тому числі, за які порушення передбачена адміністративна відповідальність;

- підготовка матеріалів, проектів рішень з питань захисту прав споживачів, підприємців;

- підготовка матеріалів, проектів рішень з питань підвищення ефективності управління споживчим ринком в місті;

- підготовка програм з питань, торгівлі, надання послуг населенню, розвитку транспортної мережі.

12. Попередньо розглядає питання:

- про вдосконалення структури управління у сферах діяльності комісії;

- про роботу виконавчого комітету, центру зайнятості населення у питаннях розвитку підприємництва у сфері малого і середнього бізнесу, торгівлі, надання послуг населенню;

- про встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств сфери обслуговування;

- про сприяння розвитку нових форм торгівлі;

- про організацію ярмарків, роботи місцевих ринків у відповідності з чинним законодавством.

13. Здійснює взаємодію з відповідними Комітетами Верховної Ради України, комісіями обласних, міських і районних рад.

14. Здійснює і організує контроль за виконанням рішень ради і комісії.

Стаття 11. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, екології, охорони навколишнього середовища та благоустрою.

1. Бере участь у розробці програми економічного і соціального розвитку міста, в підготовці програм, що стосуються питань житлово-комунального господарства.

2. Вивчає, аналізує та вносить пропозиції щодо поліпшення житлово-комунального обслуговування населення міста, сприяє забезпеченню громадян побутовим паливом, розглядає питання водопостачання, газопостачання та електропостачання.

3. Попередньо розглядає проекти приватизації переліки об'єктів, що підлягають приватизації, звіти про виконання цих програм. Вивчає питання і виробляє пропозиції щодо управління об'єктами спільної власності, продажу, передачі в оренду.

4. Здійснює контроль за виконанням програм приватизації, заслуховує звіти про роботу керівників підприємств житлово-комунального господарства.

5. Здійснює і організує контроль за виконанням рішень ради у відповідності з напрямками діяльності комісії, власних висновків і рекомендацій.

Стаття 12. Постійна комісія з питань містобудування, будівництва та земельних відносин.

1. Розглядає проекти програм економічного і соціального розвитку міста, бюджету міста, звітів про їх виконання, вивчає і готує питання, пов'язані з регулюванням земельних відносин, використання природних ресурсів міста, виступає на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями.

2.Бере участь у розробленні програм і заходів, розглядає і готує висновки і проекти рішень міської ради з питань регулювання земельних відносин та забезпечення умов для раціонального використання земель, охорони прав громадян, юридичних осіб, територіальної громади у сфері землекористування.

3.Вивчає діяльність і координує роботу підзвітних і підконтрольних раді органів з питань, віднесених до компетенції комісії. Здійснює перевірки, за результатами яких представляє рекомендації керівникам підприємств, організацій, а в разі необхідності вносить свої пропозиції на розгляд ради.

4.Взаємодіє з правоохоронними та іншими державними органами, а у випадках, передбачених законодавством, ініціює і бере участь у перевірках підприємств і організацій з питань дотримання земельного та природоохоронного законодавства України.

5.Готує проекти рішень та оформляє документи з надання відводів землі.

6.Приймає рішення з питань, пов'язаних з вилученням, наданням земельних ділянок.

Розділ 3. Права і обов'язки постійних комісій.

Стаття 13. Права постійних комісій

Постійні комісії за розгляд питань, що належать до їх відання, користуються рівними правами і несуть рівні обов'язки.

Для реалізації покладених на них завдань, постійні комісії наділені наступними повноваженнями:

-вносити на розгляд ради питання у відповідності з функціональними напрямками роботи постійної комісії;

-виступати на пленарних засіданнях ради з доповідями і співдоповідями з питань, що належать до їх відання, представляти проекти рішень ради, вносити поправки до них;

-заслуховувати інформацію керівників підприємств, установ, організацій з питань, що належать до компетенції ради;

-одержувати у визначеному законом порядку, від керівників підприємств, установ та організацій необхідні документи і матеріали з питань, віднесених до відання комісії;

-для вивчення питань, розробки проектів рішень ради створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, які вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії повинні бути повідомлені у встановлений термін.

Стаття 14. Обов'язки постійних комісій

У відповідності з основними завданнями та галузевими напрямками діяльності постійні комісії:

За дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програми економічного, соціального та культурного розвитку, бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

Попередньо розглядають кандидатури осіб, рекомендованих для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань;

За дорученням міської ради, міського голови, його заступників або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також, з питань компетенції ради, виконавчого комітету, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд міської ради;

Здійснюють контроль за виконанням рішень міської ради.

Розділ 4. Організація і порядок роботи постійних комісій.

Стаття 15. Засідання постійних комісій

Основною формою роботи постійної комісії є її засідання.

Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал і є правомочними при участі не менше половини від загального складу комісії.

Про час і місце засідання комісії, члени комісії повідомляються не менш, ніж за три дні.

У разі неможливості прибути на засідання член комісії повідомляє про це голові або секретарю комісії.

Всі рішення постійної комісії, включаючи її висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.

Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

На засіданнях постійних комісій можуть бути присутніми з правом дорадчого голосу депутати ради, які не є членами цих комісій, депутати інших рад.

На засідання комісій можуть запрошуватися представники державних і громадських організацій, підприємств, наукових установ, окремі фахівці та вчені.

Постійні комісії можуть проводити виїзні засідання.

Стаття 16. Спільні засідання постійних комісій

Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, секретаря ради розглядатися комісіями спільно.

Спільні засідання постійних комісій правомочні, якщо на них присутні більше половини складу кожної комісії. Рекомендації та висновки на таких засіданнях приймаються простою більшістю від загального складу кожної комісії і підписуються головами цих комісій.

Якщо постійна комісія вважає, що питання, переданий їй на розгляд, відноситься до відання постійної комісії, або визнає за необхідне висловити думку з питання, що розглядається іншою комісією, вона має право внести про це пропозиція до ради, міському голові або його заступникам.

Постійна комісія, на прохання інших постійних комісій, можуть, за напрямами своєї діяльності, брати участь у підготовці питань, що розглядаються цими комісіями.

Секретар міської ради                                                        О. Г. Пономаренко

Зміни до Положення про постійні депутатські комісії+.doc

Розповідайте про наш сайт: