Регламент Мирноградської міської ради VII-го скликання

Опубликовано 01.12.2015

Регламент Мирноградської міської ради (Далі – Регламент) визначає порядок діяльності міської ради, її органів, депутатів міської ради та посадових осіб.

Діяльність міської ради здійснюється у відповідності з Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами, а також цим Регламентом.

Розділ 1. Загальні положення

Стаття 1. Відповідно з Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими нормативними актами Димитровська міська рада (далі – міська рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє інтереси територіальної громади міста Димитрова з правом юридичної особи, наділеним власними повноваженнями, в межах яких він діє самостійно.

Стаття 2. Міська рада приймає нормативні та інші акти у формі рішень у межах повноважень, наданих законодавством України, забезпечує та здійснює контроль за їх виконанням.

Рішення міської ради, прийняті в межах його повноважень, обов'язкові для виконання всіма розташованими на території міста органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста.

Стаття 3. Діяльність міської ради будується на принципах:

 • народовладдя;
 • законності;
 • гласності;
 • коллегіальності;
 • поєднання місцевих і державних інтересів;
 • виборності;
 • правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами;
 • підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;
 • державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування, судового захисту прав місцевого самоврядування.

Міська рада, створювані їй органи та посадові особи звітують перед територіальною громадою про свою діяльність як безпосередньо, так і через друк, телебачення і радіо систематично, але не рідше одного разу на рік інформують населення про виконання програм соціально-економічного, культурного розвитку, місцевого бюджету та з інших питань місцевого значення.

Стаття 4. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є:

 • рухоме та нерухоме майно;
 • дохід місцевого бюджету;
 • позабюджетні (цільові кошти), в тому числі валютні;
 • земля;
 • природні ресурси;
 • об'єкти спільної власності територіальних громад, що перебувають в управлінні міської ради.

Стаття 5. Регламент міської ради затверджується міською радою. Зміни і уточнення в Регламенті приймаються радою за ініціативою депутатів, постійних комісій, а також у разі прийняття нових законодавчих актів України, що зачіпають положення Регламенту.

Розділ II. Сесія міської ради

1. Скликання сесій міської ради

Стаття 6. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесії ради складаються з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій.

Стаття 7. Сесії міської ради скликаються міським головою відповідно до чинного законодавства у міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок - не рідше ніж один раз на місяць.

Розпорядження міського голови про скликання чергової сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, ніж за 10 робочих днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше, ніж за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення, питань, які передбачається внести на розгляд міської ради. Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, які вносяться на розгляд ради, доводяться до відома депутатів не пізніше ніж за 3 дні до відкриття сесії, а у виняткових випадках – в день проведення сесії.

Призначити проведення чергових пленарних засідань міської ради другу середу кожного місяця.

Стаття 8. Приблизні терміни проведення сесій та основні питання, що вносяться на розгляд міської ради, визначаються планом роботи, затвердженим радою на півріччя.

Стаття 9. У разі немотивованої відмови або неможливості з боку міського голови скликати сесію міської ради, сесія скликається секретарем міської ради:

а) відповідно до доручення міського голови;

б) якщо міський голова без поважних причин не скликає сесію у двотижневий строк (ч. 7 ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні");

в) якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені законом.

Стаття 10. Сесія повинна бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради.

У разі, якщо міський голова і секретар міської ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у першій частині цієї статті, сесія може бути скликана однією третиною депутатів, або постійною комісією.

Стаття 11. Пропозиції про скликання позачергової сесії подаються в письмовому вигляді міському голові із зазначенням питань, які вносяться на розгляд сесії з коротким обґрунтуванням необхідності її скликання.

Стаття 12. Рішення про скликання сесії міським головою або секретарем міської ради оформляється у вигляді розпорядження.

У разі скликання сесії в порядку, передбаченому частиною 2 статті 10 цього Регламенту, група депутатів у кількості не менше однієї третини або постійна комісія оформляють рішення групи депутатів про скликання сесії за підписами не менш як однієї третини депутатів або рішення постійної комісії відповідно, в установленому порядку.

Стаття 13. На засідання ради в обов'язковому порядку запрошується прокурор міста.

Стаття 14. У засіданнях ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу народні депутати України, депутати інших рад, міські голови. На сесію можуть бути запрошені представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, друку, телебачення і радіо, громадяни.

У разі необхідності міська рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 15. На час сесії ради, засідань постійних комісій, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках депутат ради звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок міського бюджету.

Стаття 16. Депутат міської ради, у разі неможливості прибути на сесію ради, зобов'язаний повідомити про це письмово або усно голову постійної депутатської комісії з питань правового захисту населення, законності, правопорядку, свободи слова та депутатської етики або секретарю міської ради.

Стаття 17. Перша сесія міської ради скликається Димитровською міською виборчою комісією Донецької області не пізніше ніж через два тижні після реєстрації новообраних депутатів. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної виборчої комісії, який інформує раду про результати виборів депутатів та міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови головує на пленарному засіданні ради першої сесії новообраний голова.

Стаття 18. Сесія ради правомочна при наявності більше половини депутатів від загального складу ради.

2. Порядок підготовки питань, що вносяться на розгляд сесії міської ради, формування повістки дня

Стаття 19. Пропозиції щодо питань на розгляд сесією міської ради вносяться міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом, загальними зборами громадян. Пропозиції для включення до порядку денного сесії попередньо розглядаються профільною постійною комісією з додаванням відповідного висновку.

Стаття 20. Проект рішення міської ради з додатком всіх необхідних документів підлягає обов'язковому погодженню з посадовими особами, які беруть участь у його підготовці, виконанні та здійсненні контролю за виконанням даного рішення, а також з головами постійних комісій за напрямками, секретарем міської ради, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно розподілу обов’язків, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючим справами Виконавчого комітету міської ради, головним спеціалістом – юрисконсультом сектору юридичного забезпечення Виконавчого комітету міської ради (додаток1). При необхідності до аркушу погодження, включаються органи самоврядування, керівники підприємств, чиї інтереси зачіпаються відповідним рішенням. Проекти, в яких порушуються фінансові питання – заступник з питань діяльності виконавчих органів ради – начальник Фінансового управління Димитровської міської ради. Зразок аркушу погодження викладений у додатку 1.

У разі незгоди з проектом рішення, наявності зауважень, доповнень, вони викладаються на окремому аркуші.

Стаття 21. Пропозиції до порядку денного, внесені зборами громадян, повинні відображати загальні інтереси територіальної громади і належати до компетенції органів місцевого самоврядування.

Стаття 22. До проекту рішення з аркушем погодження додається аркуш розсилки (перелік підприємств, установ і організацій, яким необхідно направити дане рішення).

Стаття 23. Пропозиції щодо внесення питань до проекту порядку денного чергової сесії міської ради з узгодженими проектами рішень подаються міському голові не пізніше, ніж за 10 робочих днів до сесії.

Всі проекти рішень міської ради, не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття, підлягають оприлюдненню шляхом:

— опублікування в офіційному друкованому виданні;

— розміщення на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет;

— розміщення на інформаційному стенді міської ради;

— будь-яким іншим способом.

Міський голова разом з секретарем міської ради розглядає пропозиції, що надійшли (при необхідності – з участю відповідних постійних комісій) і приймає рішення про прийняття пропозиції або її відхилення із зазначенням причин.

Стаття 24. При необхідності, в запропонований депутатам порядок денний можуть вноситися додаткові питання, що потребують терміновому розгляду.

Порядок денний сесії затверджується міською радою.

Стаття 25. Питання затвердженого сесією порядку денного можуть розглядатися в іншій послідовності, відкладатися чи виключатися з порядку денного сесії. У ході сесії до порядку денного можуть вноситися додаткові питання.

Депутатський день проводиться в перший четвер кожного місяця, але не пізніше, ніж за 3 дні до сесії (у разі проведення позачергової сесії) з метою попереднього ознайомлення і обговорення депутатами питань, внесених до порядку денного сесії, інформування депутатів про поточну діяльность міської ради та її виконавчого комітету, надання іншої інформації, необхідної для здійснення депутатами повноважень, а також з метою здійснення особистого прийому виборців за місцем проживання (на округах).

3. Порядок проведення сессії міської ради                   

Стаття 26. Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, розпочинається за годину до відкриття засідання міської ради і перед голосуванням (при необхідності). Пленарні засідання міської ради починаються о 10-ій годині і закінчуються не пізніше 16-ої години, якщо міською радою не буде прийнято інше рішення. Перерву в роботі засідання робиться через перші дві години роботи на 30 хвилин. Перерва на обід встановлюється з 14 до 15 години (при необхідності).

Тривалість роботи сесії, час для доповідей, співдоповідей, виступів у дебатах, довідок, запитів визначаються міською радою, виходячи з кількості і особливостей питань, які розглядаються та з метою забезпечення необхідних умов для їх всебічного і глибокого обговорення.

У кінці кожного засідання відводиться час, але не більше 30 хвилин для виступів депутатів міської ради з короткими заявами і повідомленнями (різне). Дебати щодо цих заяв і повідомлень не відкриваються і рішення не приймаються.

Стаття 27. Сесію відкриває і веде міський голова або секретар міської ради, а у випадках, передбачених ч. 2 ст. 10 Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів цієї групи, а веде за рішенням ради – один з депутатів ради.

Для складання протоколу сесії рада обирає секретаря сесії.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами Виконавчого комітету міської ради може залучатися головуючим для надання допомоги в проведенні сесії.

Стаття 28. Питання про тривалість сесії, порядок і послідовность виступів, доповідей, співдоповідей, реплік, виступів депутатів, припинення і поновлення дебатів є процедурними і вирішуються радою шляхом голосування.

Стаття 29. Головуючий на засіданні міської ради:

 • забезпечує виконання положень цього Регламенту всіма присутніми на сесії;
 • веде засідання міської ради, стежить за дотриманням кворуму сесії і прийнятого депутатами порядку роботи;
 • організовує обговорення питань;
 • надає слово доповідачам, співдоповідачам та депутатам, які виступають на сесії, забезпечує рівні можливості депутатам для участі в обговоренні;
 • за погодженням з радою надає слово запрошеним на сесію;
 • оголошує письмові запити, особисті заяви і довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів і довідок, а також зауважень щодо ведення сесії в порядку, передбаченому цим Регламентом;
 • проводить голосування депутатів з питань, що потребують прийняття рішень міської ради, та оголошує його результати;
 • вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданнях ради. При грубому порушенні порядку має право, за погодженням з радою, запропонувати особам, запрошеним на сесію, покинути зал засідань;
 • дає доручення, пов'язані з забезпеченням роботи сесії міської ради, постійним комісіям, а також секретарю сесії міської ради.

Стаття 30. Депутат міської ради користується правом вирішального голосу з усіх питань, що розглядаються міською радою, має право обирати і бути обраним до органів міської ради.

Депутат має право пропонувати питання для розгляду міською радою на сесії, вносити пропозиції щодо порядку розгляду обговорюваних питань, щодо персонального складу утворюваних міською радою органів і кандидатур осіб, які обираються або затверджуються міською радою, звертатися із запитами, брати участь у дебатах, задавати питання, вносити проекти рішень і поправки до них; виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, робити довідки в порядку, встановленому цим Регламентом.

Прохання про надання слова для виступу в дебатах з питання, що розглядається міською радою питання передаються секретарю сесії, що обирається радою. Секретар реєструє їх подання у час і у черговості передає головуючому на засіданні.

Стаття 31. Міський голова, секретар міської ради, голови постійних комісій мають право взяти слово для виступу в будь-який час, але не більш ніж на 5 хвилин. Продовження часу виступу допускається тільки з дозволу більшості присутніх депутатів.

Стаття 32. Дебати по розглянутому питанню припиняються більшістю голосів від числа присутніх депутатів. Перед припиненням дебатів головуючий інформує депутатів про кількість записалися для виступу і виступили. Після припинення дебатів доповідачі мають право виступити з заключним словом. Тексти виступів депутатів, які не виступили на сесії можуть бути долучені до протоколу сесії (за бажанням депутатів).

Стаття 33. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії міської ради, передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням комісіями ради або надсилаються на розгляд органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції, зауваження у строки, встановлені радою.

Стаття 34. Листи громадян, що надійшли на адресу сесії міської ради, реєструються секретарем сесії і направляються міським головою на розгляд органів ради та посадових осіб у порядку, передбаченому чинним законодавством.

4. Прийняття рішень

Стаття 35. Для вироблення остаточного тексту рішень міської ради обирається редакційна комісія, яка надає відпрацьовані проекти рішень сесії міської ради з урахуванням всіх змін та доповнень.

Доопрацювання окремих документів сесії може доручатися секретарю сесії.

Стаття 36. Розгляд пропозицій, доповнень та уточнень щодо проекту рішення міської ради проводиться лише після прийняття міською радою внесеного тексту рішення за основу. У разі, якщо проект рішення не приймається за основу, питання, по якому був підготовлений проект рішення, знімається з порядку денного.

За рішенням міської ради текст проекту рішення на засіданні міської ради може не оголошуватися, якщо текст проекту розданий депутатам.

Голосування по проекту рішення проводиться в цілому або спочатку по пунктах, розділах, а потім – в цілому.

Стаття 37. Рішення ради приймаються відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. Таємне голосування обов'язково проводиться у разі обрання секретаря міської ради і в разі його дострокового звільнення від посади. Таємне голосування проводиться також у разі прийняття рішення щодо звернення до суду про визнання незаконними актів підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження міської ради та її органів.

Стаття 38. Рішення міської ради вважається прийнятим, коли за нього подано більшість голосів від загального складу ради, крім особливих випадків, передбачених Законодавством України.

Рішення міської ради підписуються міським головою, а за його відсутності – секретарем міської ради або депутатом, який виконує функції головуючого (у випадках передбачених законодавством).

План рішення міської ради викладений у додатку 2.

5. Голосування

Стаття 39. Після закінчення обговорення питання головуючий на сесії оголошує про перехід до голосування. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки.

Перед початком відкритого голосування головуючий вказує кількість пропозицій, що ставляться на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийняте рішення.

При голосуванні з одного питання кожен депутат міської ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або утримується при голосуванні.

Після закінчення підрахунку голосів головуючий на засіданні оголошує результати голосування, а також повідомляє: прийнято рішення чи відхилено.

Стаття 40. Таємне голосування може бути проведено з використанням бюлетенів для таємного голосування. Форма голосування визначається більшістю голосів від числа присутніх депутатів ради.

Для проведення таємного голосування і визначення його результатів міська рада обирає лічильну комісію з числа депутатів. До лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуті до складу органів, що обираються на посаду посадових осіб.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів від загального числа членів комісії.

Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою і затвердженої радою, а також в певній кількості. Бюлетені повинні містити необхідну для голосування інформацію. У бюлетені для голосування по проекту рішення або щодо єдиної кандидатури повинні стояти слова «за», «проти», «утримався».

Час, місце і порядок таємного голосування встановлюються лічильною комісією на основі цього Регламенту і оголошуються депутатам ради головою лічильної комісії.

Стаття 41. Кожному депутату міської ради видається один бюлетень по виборах обраного органу або посадової особи, за рішенням розглянутого питання.

Бюлетені для таємного голосування видаються депутатам членами лічильної комісії згідно зі списком депутатів після пред'явлення ними посвідчення депутата Димитровської міської ради під розпис.

Заповнення бюлетенів проводиться депутатами шляхом позначки напроти слів - «за», «проти» або «утримався».

Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми, або з більш, ніж однією позначкою.

Стаття 42. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, які підписуються усіма членами лічильної комісії. Особлива думка членів лічильної комісії заноситься в протокол. За доповіддю лічильної комісії міська рада, відкритим голосуванням, приймає постанову про затвердження результатів таємного голосування.

Стаття 43. За рішенням міської ради може бути проведено поіменне голосування. Воно проводиться шляхом подачі іменних бюлетенів з обов'язковим візуванням листа реєстрації особистими підписами депутатів.

Стаття 44. Депутат міської ради зобов'язаний особисто здійснювати своє право на голосування. Депутат, який був відсутній під час процедури голосування, не має права подати свій голос пізніше.

Стаття 45. При виявленні помилок у порядку і техніці проведення голосування більшістю голосів від числа присутніх депутатів проводиться повторне голосування.

6. Протоколи сессій міської ради                                                    

Стаття 46. На кожній сесії міської ради ведеться протокол обговорюваних питань на сесії. При наявності матеріально-технічних умов може проводиться запис на фонограму з терміном її зберігання до чергової сесії.

Стаття 47. У протоколі сесії міської ради зазначаються такі дані:

- найменування ради, порядковий номер сесії (в межах скликання), дата та місце проведення сесії;

- число депутатів, обраних до міської ради, число присутніх та відсутніх депутатів;

- порядок денний сесії, прізвище та номер виборчого округу доповідача і співдоповідача по кожному питанню, ким вноситься питання на розгляд ради;

- прізвища депутатів, що виступили в дебатах (для осіб, які не є депутатами міської ради – посади), а також депутатів, які внесли запит або задали (письмово або усно) питання доповідачам;

- перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням числа голосів, поданих за рішення і утрималися.

До протоколу сесії додаються рішення, прийняті міською радою з усіма погодженнями та матеріалами, короткий виклад дебатів з основних питань, які обговорюються на сесії, письмові запити депутатів, розглянуті на сесії, письмові пропозиції і зауваження депутатів, передані головуючому на сесії, тексти виступів, список відсутніх на сесії депутатів з зазначенням причин відсутності, список запрошених на сесію.

Стаття 48. Протокол сесії міської ради підписується міським головою, а в разі його відсутності – секретарем міської ради або депутатом, який проводить сесію.

Оригінали протоколів сесії протягом двох років після завершення їх ведення у діловодстві зберігаються у секретаря міської ради, після чого надходять на тимчасове зберігання до архіву Виконавчого комітету Димитровської міської ради з подальшою передачею їх на постійне зберігання до архівної установи міста.

Стаття 49. Рішення міської ради реєструються секретарем ради із зазначенням порядкового номера скликання сесії та з присвоєнням їм порядкового номеру в межах кожної сесії. (Наприклад: номер сесії, № VII/1-1, де VII – номер скликання, 1 – номер сесії, 1 – номер рішення).

Рішення ради з основних питань цілком доводяться до відома виборців через засоби масової інформації, іншими способами.

Стаття 50. Рішення ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян та оприлюднюється не пізніше, ніж п’яти робочих днів з дня прийняття.

Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з моменту їх оприлюднення, всі інші рішення з моменту їх прийняття, якщо не встановлено інший строк введення цих рішень у дію.

Право засвідчення копій документів міської ради у відсутність міського голови та секретаря ради доручається голові постійної комісії з питань правового захисту населення, законності, правопорядку, свободи слова та депутатської етики.

Розділ III. Міський голова, секретар міської ради

Стаття 51. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста.

Посада міського голови має наступну назву: "Димитровський міський голова".

Права і повноваження міського голови передбачені ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, головує на його засіданнях.

Міський голова не може бути депутатом ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів міських рад, передбачені законом про статус депутатів міських рад, якщо інше не передбачено законом.

Міський голова здійснює свої повноваження до виборів нового міського голови, крім випадків дострокового припинення повноважень.

Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів міської ради міський голова зобов'язаний звітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Стаття 52. Міський голова обирається членами територіальної громади, які мають право голосу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права, шляхом таємного голосування, у відповідності з Законом України "Про місцеві вибори".

Стаття 53. Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови міською радою з числа її депутатів шляхом таємного голосування на строк повноважень міської ради та працює в ній на постійній основі.

Секретар міської ради:

 • Скликає сесії ради у випадках, передбачених законодавством;

У цих випадках сесія скликається:

 • відповідно до доручення міського голови.
 • якщо міська рада не скликала сесію у двотижневий строк за пропозицією не менше однієї третини депутатів від загального складу міської ради.
 • якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради.

Веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених законодавством.

Організує підготовку сесій ради (пленарних засідань та роботу постійних комісій) з питань, що виносяться на його розгляд.

Забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням.

За дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

Сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень.

За дорученням міської ради відповідно до законодавства організовує заходи, пов'язані з підготовкою і проведенням референдумів, дорадчих опитувань громадян і виборів в органи державної влади і місцевого самоврядування.

Забезпечує збереження офіційного тексту Статуту територіальної громади та інших офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади міста.

Вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов'язані з діяльністю міської ради та її органів.

У разі відсутності міського голови виконує його обов'язки з питань організації роботи ради.

Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше 1/3 депутатів від загального складу ради, а також міського голови.

Розділ IV. Постійні комісії міської ради

Стаття 54. Постійні комісії є органами міської ради, відповідальними перед нею і їй підзвітними.

Постійні комісії обираються міською радою з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Депутат міської ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій.

Діяльність постійних комісій, їх повноваження і права визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», чинним законодавством та Положенням про постійні комісії, затвердженим радою.

Постійні комісії за дорученням ради або за ініціативою комісії попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

За дорученням ради, міського голови, секретаря ради або за ініціативою постійні комісії вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності, а також їх посадових осіб. За результатами перевірки подають рекомендації на розгляд керівників цих підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках – на розгляд міської ради.

Стаття 55. Рекомендації та висновки постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Стаття 56. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови, заступника голови та секретаря комісії, членів.

До складу постійних комісій не може бути обраний секретар ради.

Протягом строку своїх повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

Розділ V. Тимчасові контрольні комісії міської ради

Стаття 57. Міська рада має право обирати тимчасові контрольні комісії з числа депутатів для контролю за конкретними питаннями, визначеними радою, з наданням звітів та пропозицій щодо них на сесію.

Комісія вважається обраною, якщо за рішення про її створення проголосувало більше половини депутатів, присутніх на сесії.

У рішенні про створення тимчасової контрольної комісії міститься назва комісії, завдання, затверджується персональний склад.

Тимчасові контрольні комісії вправі залучати для участі в своїй роботі спеціалістів, експертів.

Засідання тимчасових контрольних комісій припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення за результатами її роботи або в результаті припинення повноважень ради.

Розділ VI. Групи і фракції депутатів міської ради.

Стаття 58. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати міської ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.

Депутати міської ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, розв'язуваних ними, або за іншими ознаками.

Стаття 59. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень міської ради даного скликання і складається не менш як з п'яти депутатів.

Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, що очолює депутатську групу.

Депутатська група реєструється міською радою за поданням особи, що очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

Діяльність депутатської групи припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів групи, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж передбачено цим Регламентом;

2) при прийнятті членами групи рішення про розпуск депутатської групи;

3) після закінчення строку, на який депутати міської ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень міської ради.

Порядок роботи депутатських груп, умови вступу депутатів в депутатську групу, виходу та виключення з неї визначається самою депутатською групою.

Стаття 60. Депутати міської ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції.

Депутатська фракція може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень міської ради.

Депутати, які входять до складу депутатської фракції, обирають особу, що очолює фракцію.

Депутатська фракція реєструється міською радою за поданням особи, що очолює депутатську фракцію, до якого додається підписане депутатами цієї фракції письмове повідомлення про сформування депутатської фракції із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів фракції.

Рішення про об'єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на пленарному засіданні.

Порядок роботи депутатських фракцій, умови вступу депутатів у фракцію, виходу чи виключення з неї визначаються членами фракції самостійно.

Стаття 61. Депутатські групи, фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує міська рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості або опозиції в раді.

Розділ VII. Розгляд доручень виборців

Стаття 62. Виборці можуть давати депутатові міської ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб відповідного виборчого округу чи територіальної громади в цілому.

Доручення виборців має бути підтримане більшістю учасників зборів.

Стаття 63. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття міською радою або її виконавчим комітетом рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводяться депутатом до відома міської ради або її органів.

Постійні комісії міської ради аналізують і узагальнюють доручення виборців та з урахуванням матеріальних, в тому числі і фінансових, можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації.

Стаття 64. Депутат міської ради бере участь в організації виконання доручень виборців як одноособово, так і в складі постійних і тимчасових комісій ради або у складі утвореної з цією метою депутатської групи, може залучати до їх виконання органи самоорганізації населення, а також виборців відповідного виборчого округу.

Стаття 65. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється міською радою, її органами та депутатами. Органи, які в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію доручень виборців, один раз на рік інформують раду про хід їх виконання.

Депутат міської ради періодично інформує своїх виборців про результати розгляду радою доручень виборців та особисту участь в організації їх виконання.

Стаття 66. Виконавчий комітет міської ради.

Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет, обраний радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, міського голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови.

Виконавчий комітет ради утворюється у складі міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету. Оригінали протоколів сесії протягом двох років після завершення їх ведення у діловодстві зберігаються у секретаря міської ради, після чого надходять на тимчасове зберігання до архіву Виконавчого комітету Димитровської міської ради з подальшою передачею їх на постійне зберігання до архівної установи міста.

ди міської р, а також керівників відділів, управління та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

До складу виконавчого комітету міської ради входить також за посадою секретар ради.

Очолює виконавчий комітет міської ради міський голова.

Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих які працюють у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів місцевого бюджету.

На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом для міського голови.

Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, яка його утворила з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря ради.

Стаття 67. Повноваження виконавчого комітету міської ради.

Виконавчий комітет міської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені законодавством до відання виконавчих органів ради.

Виконавчий комітет ради:

1) попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, внесених на розгляд відповідної ради;

2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності міської територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

Міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та міським головою в межах повноважень, наданих Законом.

Стаття 68. Організація роботи виконавчого комітету міської ради.

Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, а в разі його відсутності або неможливості здійснення ним цієї функції – секретарем ради або заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Стаття 69. Відділи, управління та інші виконавчі органи міської ради.

Міська рада в межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, віднесених до відання виконавчих органів міських рад.

Відділи, управління та інші виконавчі органи ради підзвітні і підконтрольні раді, яка їх створила, підпорядковані її виконавчому комітету, міському голові.

Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою одноособово, а у випадках, передбачених законом, – за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

Положення про відділах, управліннях та інших виконавчих органах ради затверджуються міською радою.

Секретар міської ради                                                       О.Г.Пономаренко

Посилання для завантаження "Регламент з додатками"

Внесення змін до регламенту 1

Внесення змін до Регламенту 2

Внесення змін до Регламенту 3

Розповідайте про наш сайт: