АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту регуляторного акту - рішення Мирноградської міської ради «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Мирноград»

Опубликовано 30.03.2018

Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз), розроблений відповідно до вимог статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»таз метою забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку міста,залучення власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою та визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд в утриманні об'єктів благоустрою

 • І. Визначення проблеми

Відповідно до п.2, п. 9 ч.2 ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»до повноважень виконавчих органів місцевих рад належить функції з організації забезпечення на території населеного пункту чистоти іпорядкутазалучення на договірних засадахкоштів і матеріально-технічних ресурсівюридичних та фізичних осібдля здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.

Відповідно до ч. 4 ст.15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» передбачено, щовласниктимчасовоїспорудиторговельного,побутового, соціально-культурногочиіншогопризначення,розташованоїна територіїоб'єкта благоустрою державної та комунальної власності, зобов'язаний забезпечити належне утримання прилеглої до тимчасової спорудитериторіїабо може брати пайову участь в утриманні цього об'єктаблагоустроюнаумовахдоговору,укладеногоіз підприємством або балансоутримувачем.

Законом України «Про благоустрій населених пунктів» (абз. 1 ч. 1 ст. 36) передбачається фінансування заходів з благоустрою населених пунктів, утримання та ремонт об'єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів,а також за рахунокїх пайових внесків, або інших передбачених законом джерел фінансування.

Згідно з п.10 ч.2 ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначенняобсягівпайової участі власників тимчасових спорудторговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою належить доповноваженьвиконавчихорганів сільських, селищних, міських рад.

Таким чином, після прийняття проекту рішення Мирноградської міської ради «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Мирноград» суб’єкт господарювання має право укласти договір пайової участі в утриманні об’єктів благоустроюміста Мирнограда.

 • Основні групи, на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Органи місцевого самоврядування +
Суб'єкти господарювання, +
у тому числі суб'єкти малого підприємництва* +
 • Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття акту, не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, тадуже важлива для всіх членів територіальної громади. Прийняття рішення необхідно для врегулювання процедуривизначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою міста, сприяння розвитку малого підприємництва, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів. .
 • Метою прийняття даного рішення є можливість вирішення питання в рамках правового поля

ІІ. Цілі державного регулювання

 • Основними цілями проекту є:
 • -покращення благоустрою та збереження архітектурного вигляду міста;
 • - створення комфортних умов проживання для мешканців міста;
 • -усунення адміністративних бар’єрів під час здійснення підприємницької діяльності;
 • - вдосконалення системи ефективного використанняземельних ресурсів міста з врахуванням перспектив розвитку міста;
 • -впорядкування роботи по розміщенню та облаштуваннюнекапітальної забудови на території міста;
 • -здійснення планування та прогнозування надходжень від суб’єктів господарюванняпри формуванні бюджету;
 • -збільшення надходжень у міський бюджет від суб’єктів підприємницької діяльності;

-можливість вирішення питання в рамках правового поля.

 • ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
 • 1. Визначення альтернативних способів

Для досягнення визначених цілей під час розробки проекту рішення було розглянуто наступні альтернативні способи вирішення проблеми:

Вид альтернатив Опис альтернативи
Альтернатива 1: прийняття проекту акту Рішення створює сприятливі умови для життєдіяльностігромадяні суб’єктів господарювання, сприятиме покращенню санітарного стану та мікроклімату міста
Альтернатива 2: відсутність регулювання Вирішувати питання щодо залучення юридичних та фізичних осіб – підприємців до добровільного вчинення дій, направлених на участь в утриманні об’єктів благоустроюбез наявного рішення з визначення обсягів пайової участі – неможливо
Альтернатива 3: Розв'язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів Не є можливим. Оскільки регулювання питання щодо визначення обсягів пайової участів утриманні об’єктів благоустрою належить до повноважень виконавчих органів міської ради

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Впровадження у дію даних альтернатив дає можливість отримати наступні вигоди та витрати.

Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування

Вид альтернатив Вигоди Витрати
Альтернатива 1: прийняття проекту акту Покращення рівня благоустрою, естетичного вигляду та санітарного стану міста Відсутні
Альтернатива 2: відсутність регулювання Відсутні, оскільки проблема залишається не вирішеною. Відсутні
Альтернатива 3: Розв'язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів Відсутні Відсутні
Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернатив Вигоди Витрати
Альтернатива 1: прийняття проекту акту Покращення рівня благоустрою, естетичного вигляду та санітарного стану міста Відсутні,
Альтернатива 2: відсутність регулювання Відсутні Відсутні
Альтернатива 3: Розв'язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів Відсутні Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Суб’єкти господарювання, що підпадають під дію регуляторного акту

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць - - - 45 45
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків - - - 100 100
Регулювання стосується суб’єктів господарювання, які матимуть намір розмістити тимчасову споруду торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності. Кількість суб’єктів господарювання, які скористаються своїм правом на розміщення тимчасової споруди невідома. Тому до розрахунку взято кількість тимчасових споруд, які планується встановити на території міста.
Вид альтернатив Вигоди Витрати
Альтернатива 1: прийняття проекту акта Буде забезпечена прозора та відкрита процедура сплати пайової участі Витрати, пов’язані звиконанням договірних зобов’язань щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою міста Мирнограда
Альтернатива 2: відсутність регулювання Відсутні. Відсутні
Альтернатива 3: Розв'язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів Відсутні Відсутні
 • IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де: 1 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майжеповною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1: прийняття проекту акта 4 прийняття акту забезпечить повною мірою досягнення поставлених цілей
Альтернатива 2: відсутність регулювання 1 проблема продовжить існувати
Альтернатива 3: Розв'язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів 1 Не відповідає нормам діючого законодавства
Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1: прийняття проекту акта Рівні умови для однакових видів бізнесу, встановлення чітких правил на оформлення договорів щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою, передбачуваність дій влади. Справляння плати щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою міста Найважливіші аспекти проблеми буде вирішено
Альтернатива 2: відсутність регулювання відсутні Відсутні У разі залишення існуючої ситуації без змін для органу місцевого самоврядування, громадян та суб’єктів господарювання проблема продовжуватиме існувати,
Альтернатива 3: Розв'язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів Відсутні Відсутні Не відповідає нормам діючого законодавства
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1: забезпечення регулювання
 • Забезпечить повною мірою поставлені цілі:
 • покращення благоустрою та збереження архітектурного вигляду міста;створення комфортних умов проживання для мешканців міста; усунення адміністративних бар’єрів під час здійснення підприємницької діяльності; здійснення планування та прогнозування надходжень від суб’єктів господарюванняпри формуванні бюджету; збільшення надходжень у міський бюджет від суб’єктів підприємницької діяльності; можливість вирішення питання в рамках правового поля.
 • Усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть
Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту не очікується
Альтернатива 2: відсутність регулювання Не прийнятна, адже не вирішує проблемних питань -
Альтернатива 3: Розв'язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів Не відповідає нормам діючого законодавства -

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Основним принципом запропонованого рішення є дотримання прав та законних інтересів суб’єктів господарювання, забезпечення найбільш ефективних умов для реалізації ними своїх прав, надання додаткових можливостей для розвитку підприємницької діяльності у м. Мирноград.

З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення таких заходів:

- поліпшення якості нормативної бази, що регулює порядок визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою;

- забезпечення виконання законодавчих актів вищої юридичної сили;

Запропонований механізм дії даного проекту регуляторного акту відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності.

Реалізація запропонованогорегуляторного акту буде здійснюватися шляхомзапровадження наступних заходів:

Адміністративно-правових:

-вироблення місцевого нормативно-правового документу, який в рамках чинного законодавства дасть можливість спростити, удосконалити та розробитипорядок та встановить єдині правила укладання договорів щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою для провадження підприємницької діяльності у місті Мирноград.

-організаційні заходи займають значне місце у досягненні мети, цілей, завдань регуляторного акту, а саме - підвищення прозорості процедури визначення обсягів пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою та укладання договорів щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою для провадження підприємницької діяльності у місті Мирноград.

Інформаційно-рекламні:

-забезпечення можливості одержання суб’єктами господарювання інформації про порядок укладання договорів про пайову участь… для здійснення підприємницької діяльності.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання 100% .

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акту для органів місцевого самоврядуванняне здійснюється,буде здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва(Тест малого підприємництва).

ТЕСТ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (М-Тест)

1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів мікро- та малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для виконання регулювання, проведено розробником у період з «26» лютого2018р. по «26» березня 2018р.

п/п Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет- консультації прямі

(інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до

підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консульт ацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1 Робочі зустрічі 1 Отримано інформацію щодо нормативної грошової оцінки земель; Отримано інформацію про часові витрати на подання документів, часу очікування послуги.
2 Опитування (анкетування) суб’єктів підприємницької діяльності 5 Ознайомлення представників мікро- та малого бізнесу з текстом регуляторного акту. Не отримано негативних відгуків
2 Телефонні розмови 5 Ознайомлення з текстом регуляторного акту. По результатам - даний регуляторний акт буде мати позитивний вплив для всіх членів територіальної громади.

2.Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі). Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 45 (одиниць), у тому числі мікропідприємництва 45 (одиниць).

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив – 100% (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання»)

Примітка: Регулювання стосується суб’єктів господарювання, які матимуть намір розмістити тимчасову споруду торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності. Кількість суб’єктів МСБ, які скористаються своїм правом на розміщення тимчасової споруди невідома. Тому до розрахунку взято кількість тимчасових споруд, які планується встановити на території міста.

 • 3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п'ять років
Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) 0 0 0
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування 0 0 0
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) 0 0 0
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 0 0 0
5 Інші процедури (уточнити) Витрати пов’язані з виконанням Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного призначення для провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою на території м. Мирноград (сплата коштів пайової участі) Формула:

В = Нго * Кф *Кз * S, де:

В – річний розмір пайової участі при встановленні ТС, грн.;

Нго - базова грошова оцінка одного квадратного метра земельної ділянки, встановлена рішення Мирноградської міської ради, що діє на час укладення договору пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою;

Кф - коефіцієнт функціонального використання об’єкта благоустрою

Кз – зональний коефіцієнт

S- площа об’єкта благоустрою, м2.

В= 143 (Нго на 2018 рік)* 0.8 (Кф сер)*1.25 (Кз сер) * 20 = 2860 В= 198 (Нго на 2018 рік)* 0.8 (Кф сер)*1.25 (Кз сер) * 20 =3960 В(за перший рік)+ В (за наступні 4) = 2860+3960*4= 18700
6 Разом, гривеньФормула:(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 2860 Х 18700
7 Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 45
8 Сумарно, гривеньФормула:відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7) 128700 Х 841500
Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
Використовується мінімальний розмір заробітної плати. Згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік». Мінімальний щомісячний розмір заробітної плати з 1 січня 2018 року становить3723,00 грн та 22,41 грн у погодинному розмірі. Норма робочого часу на 2018 рік становить при 40-годинному робочому тижні 1993,0 години на рік.
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула: витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

(регуляторний акт розміщується на офіційному веб-сайті Мирноградської міської ради) Оціночно:

Час витрачений на пошук та читання рішення – 0,5 години

Час витрачений на одержання консультації – 0,5 години

1 год. Х 22,41 грн.Х 1 = 22,41 грн. 1 год. Х 22,41 грн.Х 1 = 22,41 грн. 1 год. Х 22,41 грн.Х 1 = 22,41 грн. .
10 Процедури організації виконання вимог регулюванняФормула:витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур 0 0 0
11 Процедури офіційного звітуванняФормула:витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік 0 0 0
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірокФормула:витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік 0 0 0
13 Інші процедури (уточнити) Укладання договору про пайову участь (витрати часу = 0.5 год. на укладання договору; ) 11.21 (0.5*22,41) 11.21 56.05
14 Разом, гривеньФормула:(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13) 33.62 33.62 78.46
15 Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 45
16 Сумарно, гривеньФормула:відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15) 1512.9 1512.9 3530.7

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів

малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Відділ містобудування та архітектури Мирноградської міської ради

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання -надання консультаційних послуг суб’єкту; -прийняття та опрацюваннязвернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів;

-укладання договору про пайову участь.

(зп. 2800 грн. на міс(станом на 2018 р)., сер. кільк. роб год. за місяць — 166,08, вартість 1 год. = 16.86 грн.)

1 16.86 1 (процедури: Розраховуєобсяг таоформлює договір) 45 758.7
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: - - - - -
камеральні - - - - -
виїзні - - - - -
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акту про порушення вимог регулювання - - - - -
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання - - - - -
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання - - - - -
6. Підготовка звітності за результатами регулювання - - - - -
7. Інші адміністративні процедури (уточнити): - - - - -
Разом за рік Х Х Х Х 758.7
Сумарно за п’ять років Х Х Х Х 3793.5

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

№ п/п Показник Перший рік регулювання (стартовий), грн. За п’ять років, грн.
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 128700(дані рядка 8 пункту 3 цього додатка) 841500(дані рядка 8 пункту 3 цього додатка)
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 1512.9(дані рядка 16 пункту 3 цього додатка) 3530.7(дані рядка 16 пункту 3 цього додатка)
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 130212.9(сума рядків 1 та 2 цієї таблиці) 845030.7(сума рядків 1 та 2 цієї таблиці)
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 758.7(дані з таблиці “Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва” цього додатка) 3793.5(дані з таблиці “Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва” цього додатка)
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 130971.6(сума рядків 3 та 4 цієї таблиці) 848824.2(сума рядків 3 та 4 цієї таблиці)

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Строк дії регуляторного акту пропонується не обмежувати у часі. У разі внесення змін в законодавстві буде проведена процедура внесення змін до регуляторного акту або прийняття нового регуляторного акту в установленому законом порядку.

VІІІ. Визначення показників результативності регуляторного акту

Основними показниками результативності регуляторного акту є:

-кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акту;

-розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акту;

-рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту;

-відсутність скарг від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань щодо невпорядкованості процедури укладання договорів щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою на території міста Мирноград;

-надходження до міського бюджету за користування об’єктами благоустрою.

ІХВизначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

 • Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися до дати набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.
 • Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акту, такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.
 • Періодичне відстеження має здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження
 • Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акту проводитиметься шляхом розгляду пропозицій та зауважень від суб’єктівгосподарювання, які надходитимуть до міської ради.

Міський голова                                                                                                     О.Л. Брикалов

Розповідайте про наш сайт: